eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access57 . SayıEditor
Doç.Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Arş.Gör. Büşra KOÇAK - Arş.Gör. Meryem ÖZDEMİR - Okt.Yasemin KURTLU

Erzurum  2013

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Harun IŞIK  
KELAMİ BİR YAKLAŞIMLA ENGELLİK SORUNU Ss, 1-22
A Theological Approche to Disability Issue

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet Selim İPEK  
HATİP OLARAK EL-HACCÂC B. YUSÛF Ss, 23-32
As an orator el-Haccâc b. Yusûf

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşegül SAĞKAYA GÜNGÖR Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI  
SEGMENTING EWOM ENGAGERS ON ONLINE SOCIAL NETWORKS BASED ON PERSONAL CHARACTERISTICS AND BEHAVIOUR Ss, 33-50
Çevrimiçi Sosyal Ağlarda Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Katılımcılarının Kişisel Özellikleri ve Davranışlarına Göre Bölümlendirilmesi

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çavuş ŞAHİN Çisem AKYÜREK  
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 51-68
Evaluation of Elementary Teachers’ Entrepreneurship Skills

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halis DEMİR  
İSLAM HUKUK LİTERATÜRÜNDE FURUK EDEBİYATI VE İKİ FURUK KİTABININ TANITIMI Ss, 69-90
Furu Literature in Islamic Law Literature and Introducing two Furu Books

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murathan KEHA  
1877-1878 OSMANLI RUS HARBİ’NE KADAR YAŞANAN KIRIM KAFKAS GÖÇLERİ VE ERZURUM’UN DURUMU Ss, 91-106
Crimean-Caucasian Migrations Till 1877-1878 Ottoman-Russian War & Situation Of Erzurum

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan ALTINAY  
İSLÂM TARİHİNE TEORİK/YAPISAL/KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM: CÂBİRÎ ÖRNEĞİ Ss, 107-132
A Theoretical/Structural/Conceptual Approache to The History of Islam: The Case of Cabiri

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan YANIK Abdulkadir KARADAŞ  
E-FATURANIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYUM SÜRECİNE UYGUN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ Ss, 133-142
A Proposal for Regulatİon Accordİng to The Turkİsh Accountİng Standards Adaptatİon Process of E-Bill

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hafız Hayreddin HOCA  
ÇAĞDAŞ MÜSLÜMANIN KÜLTÜRÜ Ss, 143-182
The Culture of the Contemporary Muslim in the Light of Qur’anic Verses (Personal Practical Point of View)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özgür AKTAŞ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRK KİMLİĞİ, DOST VE DÜŞMAN ÜLKE ALGILARI Ss, 183-208
Classroom Teachers' Perceptions Related To Identification, Friend and Enemy Country

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Volkan ERTÜRK  
1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE VİZE SANCAĞI KAZALARI Ss, 209-232
The Townships of Vize District as per the Avariz Book (Extraordinary Tax Register) Dated 1642

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre ÖZŞAHİN  
GÖNEN ÇAYI DELTASI’NIN TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 233-246
Discussion of Geographical Survey In Respect of Soil Features of Gönen River Delta

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cem IŞIK  
TÜRKİYE İMALAT SANAYİİNDE REKABET DERECESİ VE YOĞUNLAŞMA DÜZEYİ Ss, 247-254
Turkey Manufacturing Industry Competition Degree and Concentration Degree

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Niyazi BEKİ  
KUR’AN’DA İNZAL VE TENZİL KAVRAMI Ss, 255-268
“İnzal and Tenzil” Concepts in Quran

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vedat KAYA Süleyman UĞURLU  
AR-GE HARCAMALARI İLE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 1990-2011 Ss, 269-282
The Relationship Between R&D Expenditures And Export: The Case of Turkey, 1990-2011

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinan UYĞUR  
HASAN HACE B.YÛSUF (RUMELİ-YENİŞEHİR, ? – KUDÜS, 1441) VE ESERLERİ Ss, 283-295
Hasan Hâce b. Yûsuf (Rumeli-Yenisehir ? – Jerusalem 1441) and His Works

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan GÜMÜŞOĞLU  
MODERNİZMİN DİN POLİTİKALARINA ETKİSİ VE İTİKAD AÇISINDAN SONUÇLARI (CUMHURİYETİN İLK YILLARNDA) Ss, 295-310
The effect of Modernism on the religion policies and its results in terms of faith (During the first years of the Republic)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Salih GECİT  
MÂVERDÎ’NİN HİLÂFET ANLAYIŞINDA MEŞRUİYET SORUNU Ss, 311-328
The Problem of Legitimacy in el-Mawardi’s Caliphate Sistem

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin POLAT  
ANADOLU’DA BİR ÇOCUK GELENEĞİ: SÖZDE OYUNCU Ss, 329-346
A Tradition Of Child in Anatolia: The So-Called Player

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mağruf Adem BAWA  
İBADETLERDE KIYASIN GEÇERLİLİĞİ MESELESİ VE FIKHİ SONUÇLARI Ss, 347-394
The Problem of Analogy Validity at Worships and Jurisprudence Effects's

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Maksut ÇETİN  
MU’TEZİLE’NİN ADALET ANLAYIŞI VE SOSYO-POLİTİK NEDENLERİ Ss, 395-420
Concept of Justice and Socıo-Political Reasons Mutazila

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur KÖKSAL Tuncay DİLCİ - Damla YOLCUBAL  
ALGILANAN ANNE TUTUMLARININ KIZ ÇOCUKLARININ KARİYER BEKLENTİSİNE ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 421-434
An Investigation into Teachers' Views of the Impacts of Perceived Mother Attitudes on Career Expectations of Female Children

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muammer İPEK  
KUR’AN’A GÖRE İNSANIN YARATILIŞ HİKMETİ VE SORUMLULUĞU Ss, 435-448
The Wisdom of Creation of Man and His Responsibility in the Quran

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Selim DOĞAN  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE VE ERZURUM ERKEK BARLARINDA TAVUK (HOROZ) MOTİFİ Ss, 449-460
Chicken ( Rooster) Design in Turkish Culture and Erzurum Male Folk Dances

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adil ŞEN  
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EĞİTİMDE MODERNLEŞME ÇABALARI Ss, 477-492
Changes Made in Education Since The Ottoman Time

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seda OKUMUŞ Bilge ÖZTÜRK- Yasemin KOÇ- Oylum ÇAVDAR- Sedat AYDOĞDU  
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİ VE İYİ BİR EĞİTİM İÇİN YEDİ İLKENİN SINIFTA BİRLİKTE UYGULANMASI Ss, 493-502
The Application of Cooperative Learning and Seven Principle for a Good Education Together in the Classroom

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer DEMİR  
İMAM HATİPLİSELERİNDE HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERSİ ÖĞRETİMİ VE MESLEKİ UYGULAMALAR Ss, 503-524
Professional Practıce and Rhetoric Courses Teaching and Professional Practices in Imam Hatip High Schools

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma KOPUZ Celal Metini Fatma KOPUZ  
PERVANE VE MUM Ss, 525-540
Moth and Candle

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri