eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access58 . SayıEditor
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Arş.Gör. Büşra KOÇAK Arş.Gör. Meryem ÖZDEMİR Okt. Yasemin KURTLU

ERZURUM  2014

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Celalettin DİVLEKCİ  
TEFSİRDE YORUM FARKLILIĞINA YOL AÇAN SEBEPLER Ss, 1-20
Causes that Lead to Differences in the Interpretation of the Our’an

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin PİŞGİN  
VAHDET BİLİNCİNİN KUR'AN'DAKİ TEMELLERİ Ss, 21-40
The Basics of Wahdat Consciousness in Koran

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Harun ÇAĞLAYAN  
RASYONALİZM BAĞLAMINDA DİLBİLİM VE DİN DİLİ İLİŞKİSİ Ss, 41-58
Linguistics and Religion Language Relations in the Context of Rationalism

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Durdağı AKAN Zübeyir ÇELİK - Okan DİŞ  
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME YÖNERGESİ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 59-72
The Evaluation of Primary Education Orientation Guideline Practices in Primary Education according to the Teachers’ Views

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murathan KEHA  
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MİSYONERLİK VE ERZURUM’DAKİ FAALİYETLERİ Ss, 73-96
Missionary in Ottoman Empire and Missionary Activities in Erzurum

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa KESEN Nihat KAYA  
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Ss, 97-122
An Empirical Study Aiming to Analyze the Influence of Human Resource Management Practices and Organizatıonal Culture Types on Employee Performance

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan El-Hamevi  
KUR'AN VE SÜNNET IŞIĞINDA NASİHAT(ÖĞÜT)IN ÖNEMİ Ss, 123-156
The Importance of Advice on the Sign of Quran and Al-Sunnah

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şemsettin IŞIK  
RAHMAN SURESİ 7-9. AYETLERE DAİR BAĞLAMSAL ÇERÇEVEDE BİR MEAL ÇALIŞMASI Ss, 157-170
A Meaning Study on Sura of Rahman, verses (7-9) on the Contextual Framework

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Merve GEÇİKLİ  
AKADEMİK BİR METNİN SÖYLEM DÜZENLEMİSİNE YÖNELİK ALGILARDA CİNSİYET FARKLILIKLARI ÜZERİNE NİCEL BİR ÇALIŞMA Ss, 171-190
Gender Differences in the Perceptions of the Rhetoric Organization of an Academic Genre: A Quantitative Study

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasemin KOÇ  
OKUMA YAZMA UYGULAMA VE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ: MADDE VE ISI ÜNİTESİ Ss, 191-210
The Effects of the Cooperative Reading- Writing- Application and Student Teams Achievement Division Methods on Students’ Academic Achievement: Matter and Heat Unit

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mithat ESER  
MUŞ İSMİNİN MENŞEİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 211-228
An Evaluation on Origin of the Name of Mush

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alpaslan YÜCE  
PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI RİSKLER: SÜPERMARKETLERDE BİR UYGULAMA Ss, 229-250
Perceıved Risks of Consumers in The Retailing Sector: An Application in The Supermarkets

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent AKOT  
SEYYİD SİBĞATULLAH-İ ARVASÎ (ö. 1287/1870) ve BAZI TASAVVUFÎ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI Ss, 251-264
Sayyid Sebghatullah Arvasi and Approach to Some Mystical Concepts

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salih Zafer KIZIKLI  
KUR’ÂN’IN İ‘CÂZI BAĞLAMINDA DİL-İNANÇ İLİŞKİSİ Ss, 265-280
The Relationship Between Language and Belief in the Context of I‘jāz in the Quran

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammed Abdullatif  
KUR'AN'IN SAYISAL İCAZI MESELESİ Ss, 281-314
Numerical Miracle of The Quran in Scale

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin İbrahim YEĞİN  
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Ss, 315-332
Burnout Levels of Religious Culture and Ethics Education Teachers

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cemal AKÜZÜM Fatma ÖZMEN- Erol KOÇOĞLU- Çetin TAN- Mehmet DEMİRKOL  
EĞİTİM KURUMLARINDA SOSYAL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 333-346
The Impact of Social Capital on Job Satisfaction in Education Institutions

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Maksut ÇETİN  
MU’TEZİLE’NİN SİYASET ANLAYIŞI Ss, 347-374
Mutazila’s Understanding of Politics

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim HANÇABAY  
HZ. OSMAN'IN HALİFE SEÇİLMESİ Ss, 375-394
The Election of ‘Uthmân as the Caliph

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veysel ÖZDEMİR  
BUHÂRÎ’NİN MEĞÂZÎ RİVÂYETLERİNDE TESÂHÜLÜNÜN OLUP OLMADIĞI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Ss, 395-454
Assessments on the Existence of Tolerance in Bukhari’s Maghâzî Narrations

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz KILIÇ  
JOHN LOCKE: BİLGİNİN KAYNAĞI VE İDELER SORUNU Ss, 455-468
John Locke: The Source of Knowledge and The Problem of Ideas

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Habib ÖZGAN Mustafa Cüneyt ARSLAN - Mevlüt KARA  
POPÜLER KÜLTÜRÜN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLERİ Ss, 469-484
The Perceived Effects of Popular Culture on Student Behaviour

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Salih GECİT  
CÜVEYNÎ’NİN HİLÂFET ANLAYIŞI Ss, 485-504
Imam Al-Juwayni’s Understanding of Caliphate System

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cevdet EPÇAÇAN  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 505-522
Opinions of Primary and Secondary School Teachers and Administrators on the 4 +4 +4 Education System (Siirt Sample)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulkadir ÇEKİN  
KUR’AN KURSLARINA GİDEN KADINLARIN DİNDARLIK ALGILARI: NORMATİF VE POPÜLER DİNDARLIK ÜZERİNE NİCEL BİR ÇALIŞMA Ss, 523-536
The Religiosity Perceptions of Koran Course Students: A Quantitative Study on Normative and Popular Religiosity

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bülent ÇELİKEL  
DİN EĞİTİMİNİN PSİKOLOJİK TEMELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 537-550
An Assessment on the Psychological Foundation of Religious Education

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mekkı KLAINA  
HADİSLER IŞIĞINDA KARAR ALMA Ss, 551-604
Making Decision in the Light of Prophetic Sunnah-Tradition

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Said KURŞUNOĞLU  
DOĞU DÜŞÜNCESİNDE HERMETİK RUHSAL SİMYA TECRÜBESİ VE HACI BEKTAŞ-I VELÎ’NİN MAKÂLÂTI Ss, 605-628
In Eastern thought the Experience of the Hermetic Spiritual Alchemy, and Haci Bektas-i Veli's Makâlât

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar BAŞ  
ŞİRVAN HANI HACI DAVUD, SİYASİ MÜCADELESİ, SÜRGÜN HAYATI VE AİLESİ Ss, 629-646
Şirvan Khan Haji Davud, His Political Struggle, Life In Exile And Family

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esma DURUKAL Kamil BİRCAN - Algın OKURSOY  
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 647-662
Customer Relationship Management In The Banking Sector And Evaluation Through By Personnel

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salih SEYHAN  
BİR KÜLTÜR ADAMI NACİ ELMALI VE ERZURUM DERGİLERİ ARŞİVİNİN HİKAYESİ Ss, 663-680
A Culture Volunteer Naci Elmalı and His Erzurum Magazines Achieve Story

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veli BATDI Veli BATDI Veli BATDI  
JİGSAW TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN META-ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Ss, 699-714
Determining the Effect of Jigsaw Technique on Students’ Academic Achievements through Meta-Analysis Method

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÜNAL Mehmet PEKTAŞ Bandırmalı-zâde Mustafâ Hâşim Efendi  
ÜSKÜDARLI HAŞİM BABA’NIN VÂRİDÂT’I Ss, 715-722
The “Vâridât” of Haşim Baba Who is from Üsküdar

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet GEMİ  
EBÛ ABDİLLAH CELÂLUDDÎN MUHAMMED B. ES‘AD B. MUHAMMED ED-DEVVÂNÎ VE “RİSÂLE FÎ İ‘RÂBİ LÂ İLÂHE İLLALLÂH” ADLI ESERİ Ss, 723-738
Ebû Abdillah Celâluddîn Muhammed b. Es‘ad b. Muhammed ed-Devvânî and His Work Entitled “Risâle fî İ‘râbi lâ ilâhe illallâh”

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Translator: Nurten KIMTER  
DİN, MANEVİLİK VE DEPRESYON : TETKİK VE TEDAVİ İÇİN ÖNERİLER Ss, 739-750
Religion, Sprituality and Depression: İmplications for Research and Treatment

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri