eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access59 . SayıEditor
Doç.Dr.A.Halim ULAŞ

Assistant Editor
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2014

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Hüseyin AKYÜZ  
YEMEKTE SAĞ ELİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ BİR RİVAYETİN SENED VE METİN TENKİDİ Ss, 1-30
Criticism of Sanad and Text of the Narrative About Eating with Right Hand Abstract

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mücahit ARPACI  
DİN GÖREVLİLERİNİN, “DİN GÖREVLİSİ”, “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI” VE “MÜFTÜ” KAVRAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ (ŞANLIURFA ÖRNEĞİ) Ss, 31-44
The Metaphorical Investigation of Perceptions of Religious Comissaries on “Religious Commissary”, “Directorate of Religious Affairs” and “Bufi” (Şanlıurfa Example)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah AYDIN  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA DİVANA İSİM VERME Ss, 45-60
Denominating of Diwan in Classical Turkish Literature

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Derya BOZDOĞAN Pınar YENİ PALABIYIK  
A TECHNOLOGY-ORIENTED META-ANALYSIS OF LANGUAGE CONFERENCE PROCEEDINGS Ss, 61-80
Dil Eğitimine İlişkin Konferans Bildirilerinin Teknoloji Odaklı Meta Analizi

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aytekin DEMİRCİOĞLU  
GAZALİ FELSEFESİNDE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM: EŞ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Ss, 81-88
Pre-marriage Training in the Philosophy of Ghazali: The Issues to be Taken into Consideration While Choosing a Spouse

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Celalettin DİVLEKCİ  
AHZÂB SURESİ 37. AYETİYLE İLGİLİ NÜZUL SEBEBİ RİVAYETLERİ VE İLMÎ DEĞERİ Ss, 89-106
Regarding Chapter Ahzab 37th verse - its verse of revelation and academjc value

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rukiye EKİCİ Avni EKİCİ  
SINIF YÖNETİMİNDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ Ss, 107-118
Investigating the Students Misbehavior in Classroom Management in State Primary Schools and Secondary Schools with a Comparative Approach

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Songül KEÇECİ KURT Mustafa ERCENGİZ Suat POLAT  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ (Ağrı İli Örneği) Ss, 119-132
Analysis of Teacher Candidates’ Sensitivity on Environmental Problems (The Example of Agrı)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

A. Cüneyt EREN  
KUR’ÂN METNİNİN DİL ÖZELLİKLERİ Ss, 133-158
Language Features of the Quranic Text

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet FEYZİ  
ŞEYH EDHEM EFENDİ TARAFINDAN YAZILAN “BERGÜZAR-I EDHEM YAHUD TALİM-İ USÛL-Û MUSIKΔ ADLI GÜFTE MECMUASI ÜZERİNE MÜZİKOLOJİK BİR İNCELEME Ss, 159-178
A Musicological Study on Lyrics Antologies Written By Şeyh Edhem Efendi Named “Bergüzar-ı Edhem Yahud Talim-i Usûl-ü Musikî”

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ferzende İDİZ  
TASAVVUFTA HAKÎKAT-I MUHAMMEDİYYE MESELESİ VE MESNEVÎ’DEN ÖRNEKLER Ss, 179-200
The Truth of Muhammediyye Matter in Sufism and Examples From Mesnevî

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Semira KARUKO Teysir Muhammed el-ZİYÂDÂT  
İBNU’T- TARÂVE el- ENDÜLÜSÎ ve İLMÎ HAYATI Ss, 201-210
The Scientific Life of Ibnul Tarawah Alandalusia

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah KAYA  
BAŞLANGICINDAN 1071’E KADAR TÜRKLERİN ANADOLU’YA AKINLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 211-232
A General Evaluation About the Attacks of Turks to Anatolia from the Beginning to 1071

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan KAZAN  
el-GAZÂLÎ’NİN ESERLE RİNDE KULL ANDIĞI İLMÎ VE EDEBÎ ÜSLÛP Ss, 233-246
The Scientific and Literary Style in Works of Al-Ghazali

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Nadir ÖZDEMİR  
SİYER-İ NEBÎ TARİH’TEN FARKLI MI OKUNMALI? -Fil Olayı Bağlamında Bir Değerlendirme- Ss, 247-264
Does Siyer-i Nebî Have to to be Read Different from History? -A Review in the Context of the Event of Elephant-

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veysel ÖZDEMİR  
KABİR AZABI ile İLGİLİ BAZI HADİSLERİN İSNADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 265-330
A Study on the Attributions of some Hadith Related to Grave’s Punishment Abstract

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İshak ÖZGEL  
SOSYOLOJİK TEFSİR BAĞLAMINDA “YALNIZLIK SORUNU” KARŞISINDA KUR’ÂN Ss, 331-354
The Quran on the Question of Loneliness/Social Isolation: A Work of Sociological Exegesis (Tafseer)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emannullah POLAT  
“KAVVÂMÛN” İFADESİ ÇERÇEVESİNDE KOCANIN KARISINI TE’DÎBİ Ss, 355-374
Husband’s Nurturing his Wife within the Frame of the Expression “Kavvamûn” Abstract

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökçen SEVİM  
“ISSIZLIĞIN ORTASINDA GEÇ KALMIŞ ÖLÜ”NÜN KİMLİK ARAYIŞI VE AİT OLAMAMA DİYALEKTİĞİ Ss, 375-388
“The Middle of Nowhere Late for Dead of” Search for Identity and the Inability of the Dialectic

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ziya ŞEN  
KUR’ÂN-I KERÎM’İN İNSANA SUNDUĞU HAKLAR Ss, 389-412
Human Rights in the Qur’an

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ŞİMŞEK  
TANRI’NIN MÜKEMMELLİĞİ ve ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ Ss, 413-428
The Problem of Freedom and God’s Perfection Abstract

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rasim TÖSTEN Habib ÖZGAN  
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 429-442
The Scale of Positive Psychological Capital: A Reliability and Validity Study

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Kürşat TURGUT  
DEVVÂNÎ ve ENMȖZECU’L-ULȖM ADLI ESERİ Ss, 443-456
Dawwānī and His Book Titled Anmūzac al-Ulūm

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut YAZICI  
İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 457-488
A study on the Prophet’s Companions From the Masters and Doctoral Theses of Theological Faculties

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan YENİBAŞ  
TASAVVUF-HADİS İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ ve RÂMÛZÜ’L-EHÂDÎS ADLI ESERİ Ss, 489-504
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî and His Work Râmûzü’l-Ehâdîs within the Context of Relationship between Sufism and Hadith

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İzzet YÜCETOKER Hazan KURTASLAN  
JOHN STANLEY’İN OP.1 SEKİZ SOLO FLÜT ESERLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 505-518
John Stanley’s Work Investigation of Flute Eight Solo’s Op.1

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf ZORLU Fulya ZORLU, Fatih SEZEK, Hatice AKKUŞ  
ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 519-532
Secondary Eighth Graders’ The Scores of Scientific Process Skills and Their Relationship with The Scores of Theirs Placement Test Results

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri