eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access60 . SayıEditor
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2014

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Recep ASLAN  
HADİS USÛLÜNDE MAKLÛB HADİS Ss, 1- 14
Maqlub Hadith in the Methodology of Hadith

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet AYIK Gönül ŞAYİR  
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 15 30
The Analysis of the Instructional-Leadership Behaviors of the School Principals Working in Primary Schools in terms of Different Variables

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehrali CALP  
FARKLI YAŞ ARALIĞINDAKİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA, YAZMA, KALEM TUTMA, DERSE KATILMA VE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 31-54
The Comparison of Achievement and the Pencil Grip and Reading-Writing Skills of First Grade Students with Different Calendar Ages Abstract

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşem ÇALIŞKUR  
TÜKETİCİLERİN DAYANIKLI TÜKETİM MADDESİ SATIN ALMA DEĞER BOYUTLARI VE TÜKETİCİLERİN ÇALIŞMA VE ÖĞRENCİ OLMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 55-72
A Research on Value Dimensions of Consumers’ Durable Goods and Work and Student Situations

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer DEMİR  
DİN EĞİTİMİNDE ALIŞKANLIK BİLİNCİ Ss, 73- 96
Consciousness of Habit in Religous Education

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Celalettin DİVLEKCİ  
HATTÂBÎ’NİN (Ö.388) İ‘CÂZ ANLAYIŞI VE KUR’AN’IN İFADE BİÇİMİNE YÖNELİK TENKİTLERE YAKLAŞIMI Ss, 97-124
al-Khattabi’s Perspective of the Inimitability (i’jaz) and His Approach to Criticisms Against Qur’anic Styles of Expression

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erol ERKAN  
TÜRKİYE’DE DİNDARLIĞIN TESPİTİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE TAHKİKÎ DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİYLE İLGİLİ ÖNERİLER Ss, 125 -140
The Studies on Detection of Religiosity in Turkey and Recommendations on Measuring of Genuine Religiosity

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yunus Emre GÖRDÜK  
KUR’ÂN’DA “GAYZ” KAVRAMI Ss, 141-156
The Concept of "غيظ Ekstreme Anger" ın the Qur'an

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Thamer HATAMLEH  
نقد الحديث النبوي بالعلم التجريبي Ss, 157 - 186
Criticizing Prophetic Hadith Through Analytic Science

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammet Selim İPEK  
TÜRK ATASÖZLERİ ve DEYİMLERİ İLE EŞANLAMLI ARAP MESELLERİ Ss, 187- 195
The Arabic Proverbs which are Synonymous with the Turkish Proverbs and Idioms

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Filiz KARPUZ Alaattin KIZILTAN  
TÜRKİYE’DE KISA VADELİ YABANCI YATIRIMLAR İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 197-209
The Relationship Between Short Term Investments and Real Exchange Rate in Turkey

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vedat KAYA Süleyman UĞURLU  
DEMOKRATİK ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK BEKLEYİŞLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ, MAYIS 2013 Ss, 210-222
The Effects of Democratic Solution Process on the Economic Expectations: The Case of Ağrı Province, May 2013

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurten KIMTER  
GENÇLİKTE DİN VE DEPRESYON: ÜNİVERSİTELİ GENÇLER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 223- 260
Religion and Depression in Youth: An Empirical Study on University Students

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SEYDİ KİRAZ  
TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA BİR PEYGAMBER PORTRESİ: HZ. İSA Ss, 261- 280
A Portrait of a Prophet in Turkish Islamic Literature: Jesus Christ

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ÖNCÜ  
ZEKERİYA TAMİR’ İN ÖYKÜLERİNDE YER ALAN KARAKTERLER Ss, 281- 308
The Characters in the Storıes of Zakarıa Tamer

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hacı ÖNEN  
İBN KESİR VE TABERÎ’NİN MUHKEM-MÜTEŞABİH İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN MUKAYESESİ Ss, 309- 320
The Comparision of Opinions of Ibn Kathir and Tabarı about Muhkam and Mutashabih

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Rıza ÖZUYGUN Habibe BAYSAN  
ŞEYH GALİB’İN ‘‘DÜŞTÜ’’ REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ VE YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 321- 338
The Annotation and Structuralist Analysis of Şeyh Galib’s Rhyming Ode “Düştü”

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Rıza ÖZUYGUN Songül ÖZDEMİR  
MURADİ’NİN “AŞKAM YİNE” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 339- 353
The Examination of the Muradi’s “Aşkam Yine” Ryhmed Ghazal as Structuralistic Method

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emannullah POLAT  
KUR’ÂN’DA “VESVESE” KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ Ss, 354- 388
Apprehensions in the Quran Analysis of the Concept of Semantic

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan SEVİM  
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 389 - 402
Examination of Turkish Speakıng Anxiety of Foreign Students in Terms of Some Variables

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Senem CEYLAN  
KADIN SÜNNETİ: KÜLTÜREL DAYANAKLARI VE YOL AÇTIĞI SORUNLAR Ss, 403- 414
Female Circumcision: Cultural References and Concerns it Raises

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dr. Necla Yasdıman Demirdöven Translator:  
Preparation: KOCANIN HAKLARI BAĞLAMINDA “KADININ İZİNSİZ EVDEN ÇIKAMAYIŞI” İLE İLGİLİ HADİSLERİN TAHLİLİ VE MEZHEP İMAMLARININ ANLAYIŞLARI Ss, 415-448
Analysis of Hadiths Regarding “Wife’s Not Leaving the House Without Having Permission” in the Context of Husband’s Rights and Conceptions Regarding of the Leaders of Islamic Schools

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdurrahman YAZICI  
ARAZÎ KANUNNÂMESİ (1274/1858) VE İNTİKAL KANUNLARIYLA İSLAM MİRAS HUKUKUNUN MUKAYESESİ Ss, 449- 470
The Ottoman Land Code (1274/1858) and Comparison Between Islamic Inheritance Law and Land Transfer Regulations

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Etem YEŞİLYURT M. Emre KILIÇ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE ÖĞRETMENLERİN ETİK DEĞERLERE UYMA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 471-486
Assessing of Teachers’ Level of Ethical Values According to Secondary School Students’ Perception

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslı YURDİGÜL  
EĞİTİM OLGUSUNUN SİNEMATOGRAFİK ANLATIDAKİ YERİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM DENEMESİ (“BAL” FİLMİ ÖRNEĞİ) Ss, 487 - 502
The Testing of an Approach to the Place of Education Phenomena in Cinematographic Narration (The Case of “Bal” Movie)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Celal EMANET Roy Parviz Mottahedeh ve Ridwan al-Sayyid Celal Emanet  
HAÇLI SEFERLERİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE İSLAM’DA CİHAD DÜŞÜNCESİ Ss, 503 - 512
Jihad İnsight of Islamism Before the Crusades

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet İÇLİ  
FASÎH’İN RÛZ U ŞEB MÜNÂZARASI Ss, 513 - 537
Rûz u Şeb Moot By Fasîh

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri