eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access61 . SayıEditor
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2015

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Cemal AKÜZÜM Behçet ORAL  
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN OKULLARDA GÖRÜLEN EN YAYGIN ŞİDDET OLAYLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 1 - 30
Most Common Acts of Violence in Schools Based on the Opinions of School Principals and Teachers: Reasons and Solution Offers to Violence

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail ALBAYRAK  
İBÂDİ TEFSİR USÛLÜNE GENEL BİR BAKIŞ Ss, 31 - 62
Ibadis’ Approaches to the Methodology of Qur’anic Exegesis

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsmail BULUT  
KADIZÂDE MEHMED ARİF b. MEHMED ERZURUMÎ (Ö. 1173/1759)’NİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ Ss, 63 - 82
Kadızâde Mehmed Efendi and His Theological Aspects

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali CANÇELİK  
İSTANBUL ŞEHRENGİZLERİNDE ŞEHRİN KURUCU UNSURU OLARAK AŞKINLIK Ss, 83 - 96
As Constituent of A City Transcendency in Sehrengizs of Istanbul

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Salih GECİT  
EBU’L-HASAN EL-EŞ’ARÎ VE DİN-SİYȂSET İLİŞKİSİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 97 - 114
Abu Al-Hasan Al-Ash’ari and His Political Understanding

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlhami GÜNAY  
KUR’ÂN-I KERİM’E GÖRE CEHENNEM SULARI VE İÇECEKLERİ Ss, 115 - 140
Hell Waters and Drinks According to the Holy Quran

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa GÜVEN  
ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN TEFSİR ANLAYIŞINDAKİ MODERNLİK UNSURLARI VE BU BAĞLAMDA MUHAMMED ABDUH’A YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER -FÎL SÛRESİ ÖRNEĞİ- Ss, 141 - 170
The Opinions Elmalılı Muhammad Hamdi Yazır about Islamic Modernism and in this Context the Criticisms Directed to the Muhammad Abduh – At the Example of Sûra el-Fîl-

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Thamer HATAMLEH  
أبو حاتم الرازي ومصطلحاته الخاصة في علم الجرح Ss, 171 - 210
Abu Hatim Ar-razi & his Terminologies Related to Impung (Al- Jarh)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Büşra KOÇAK Yasemin KURTLU A. HAlim ULAŞ Cahit EPÇAÇAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 211 - 228
Examining of the Elementary Class Teachers’ Critical Thinking Levels and Their Attitudes towards Reading

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali MUSTAFA  
CABİR VE EBU RAFİ’(R.A)’NİN HADİSİNDE RİVAYET VE DİRAYET AÇISINDAN ŞUFA Ss, 229 - 256
Cabir and Abu Rafee from the View of Interpretation and Reporting at Shufee Hadiths (May God be Pleased with Them)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulmecit OKCU  
NİSÂ SÛRESİ 29. ÂYETTE GEÇEN “TİCÂRET” KELİMESİNİN FARKLI OKUNUŞLARI VE HUKÛKÎ YANSIMALARI Ss, 257 - 276
Different Pronunciation and Legal Repercussions of Word of “Commerce” Within the Surah al-Nisâ 29th Verse

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem PEKER  
ERGENLERİN SALDIRGANLIK VE SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Ss, 323 - 336
The Investigation of Relationship Between Behavior Aggression and Cyber Bullying in Adolescents

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İshak ÖZGEL  
ÇAĞDAŞ TEFSİR YÖNELİŞLERİ AÇISINDAN BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN TEFSİR YÖNTEMİ (ŞUHÛDÎ TEFSİR) Ss, 299 - 321
Bediuzzaman’s Hermeneutics; Shuhudi Tafsir (Contemplative Qur’anic Exegesis) in the Context of Contemporary Tafsir Methodologies

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necmi SARI  
TENKİT TERİMİ OLARAK HÂTIBU LEYL Ss, 337 - 364
Hatib Lail as Terms of Criticism

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan SEVİM İzzet ŞEREF  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA EĞİTİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ Ss, 365 - 378
The Opinions and Suggestions of the Turkish Teachers Candidates Regarding the Reading Education Course

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rıfat Resul SEVİNÇ  
ARAPÇADA İLLETİN YERİ, KABULÜ VE REDDİ KONUSUNDA GRAMER ÂLİMLERİNİN İLLETE YAKLAŞIMI Ss, 379 - 397
Grammarians’ Aproach to Causality Conserning the Place of Causality in Arabic, its Acceptance and Denial

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beyazıt Yaşar SEYHAN  
DİNİ ŞUUR ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 399 - 414
Religious Consciousness Scale: The Study of Validity and Reliability

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Harun ŞAHİN  
OSMANLI İKTİSADİ DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ANA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE KLASİK DÖNEM OSMANLI İKTİSAT POLİTİKASINA BAKIŞ Ss, 415 - 424
Overview of Ottoman Economic Policy within the Framework of the Principles of Ottoman Economic World Vision

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf ŞEN  
İSLÂM HUKÛKUNA GÖRE SAĞLIK HİZMETLERİNDE MAHREMİYET HAKKI Ss, 425 - 450
The Right of Privacy at the Health Care Services as to Islamic Law

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan KARA Nevin UZGÖREN, Ergin UZGÖREN  
YÖNETİCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN CHAID ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: YÖNETİCİ ADAYI ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 451 - 462
Review of Submissive Acts Tendencies of Managers By Chaid Analysis: A Research on Manager Candidate Students

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat YALMAN Erdost ÖZKAN Bülent BAŞARAN  
GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 463 - 478
Future Teachers’ Investigation of Reading Habits: Example of Dicle University

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Recep ÖZDEMİR İbrâhim Desûkî eş-ŞEHÂVÂ Dr. İbrâhimDesûkî eş-Şehâvâ Recep ÖZDEMİR  
REHİN ALAN TARAFIN REHNİN MÜLKİYETİNDEN YARARLANMASI Ss, 479 - 492
The Benefit of Pledgee From Pledge

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan YENİBAŞ  
KURTUBÎ (ö. 656/1258) ve el-MÜFHİM ADLI MÜSLİM ŞERHİ Ss, 493 - 518
al-Qurtubi (d.656/1258) and His Commentary Book al Mufhim on Sahih Muslim

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma Nurdan ÇAVUŞOĞLU  
KUL İLE RABB’İ ARASINDAKİ KARŞILIKLI SEVGİ BAĞININ MAHİYETİ Ss, 519 - 534
The Meanıng of Love in The Quran

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri