eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access63 . SayıEditor
DOÇ.DR. A.Halim Ulaş

Assistant Editor
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2015

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Adem PEKER Aslı Kartol, Meva Demir  
ERGENLERDE AKILCI OLMAYAN İNANÇLAR İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ Ss, 1-14
The Investigation with Structural Equation Modeling of Relationship between Irrational Beliefs and Decision-Making Styles in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev487
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hülya İZ BÖLÜKOĞLU -Nezihe ŞENTÜRK  
TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ Ss, 15-30
The Effect of Music Supported Practıce on Student Attitudes Based on Interdiciplinary Approach in Basic Art Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev470
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Besim YILDIRIM Aytekin Atasoyu  
SİVİL İTAATSİZLİK BAĞLAMINDA TORTUMLU LEYLA OLAYININ ERZURUM YAZILI BASININA YANSIMA BİÇİMİ: PALANDÖKEN GAZETESİ VE DOĞU EKSPRES GAZETELERİ ÖRNEĞİ Ss, 31- 56
In the Contex of Civil Disobedience the Event of Leyla from Tortum the Form Reflected in the Erzurum Written Press: Example of Palandoken Newspaper and the Dogu Ekspres Newspaper
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev440
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ercan KAYA Meryem KONU  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ TUTUM VE GÖRÜŞLERİ Ss, 57-68
Attitudes and Opinions on the Summer Term of University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev460
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Faruk VURAL  
KUR’ÂN-I KERÎM PERSPEKTİFİNDEN DÜŞÜNCE VE ÖZGÜRLÜĞÜ Ss, 69- 92
The Capacity to Think and Freedom of Thought from a Qur’an’ic Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev445
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fethullah YILMAZ  
AZÎMÂBÂDÎ’NİN “AVNU’L-MA’BÛD” ADLI EBÛ DÂVÛD ŞERHİNİN METODOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ Ss, 93-118
A Methodologıcal Analysıs of Azimabadi’s Commentary on Abu Dawood, “Awnu’l Ma’bood”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev443
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özcan ÖZKAN  
AMOK SALDIRILARI VE MÜDAHALE TEKNİĞİ Ss, 119- 138
Amok Attacks and Intervention Technique
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev438
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan UÇAR -  
İMAM ŞÂFİÎ’NİN ŞÂİRLİĞİ VE ŞİİRLERİNİN BELÂGAT AÇISINDAN TAHLÎLİ Ss, 139-166
Poesy of Imam Shafii and Analysis of His Works in Terms of Rhetoric
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev462
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kamile ÜNLÜSOY  
2000 YILI VE SONRASINDA YAPILAN ALAN ARAŞTIRMALARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ ANADOLU ALEVÎLİĞİNİN HZ. ALİ TASAVVURLARI Ss, 167-194
Hazrat Ali Imaginations of Anatolian Alawism in the Context of Fieldworks Made in 2000 and the Following Years
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev463
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa KARABACAK  
KA’B B. MÂLİK’İN TEBÜKSEFERİ’NE KATILMAMASI İLE İLGİLİ HADİS HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 195- 212
Evaluation of the Hadith about the Absence of Kab Bin Malik During Tebuk Campaign
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev454
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ŞEN -  
KEYFİYET, ÖLÇÜ VE PROBLEM AÇISINDAN TECVİD İLMİNDE MEDDE YENİ BİR BAKIŞ DENEMESİ Ss, 213- 230
A New Point of View to the Med of Tajweed According to Condition, Measurement and Problem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev461
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİMDE YÜKSEKÖĞRETİMİN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Ss, 231- 242
The Role and Importance of the Training of a Psychological Counselor and Higher Education in Sustainable Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev482
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN -  
ARAPÇA SÖZLÜKLERDE ARAPÇA SÖZLÜKLERDE ( خ ل ق ) H-L-K KÖKÜ TÜREVLERİ VE VERİLEN KUR'AN AYETİ ÖRNEKLERİNİN MUKAYESESİ Ss, 243- 286
Derivatives of h-l-k Stem in Arabic Dictionaries and Comparison of the Given Qur'an Verses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev477
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nevzat AYDIN  
HADİSLERDE MESKEN MAHREMİYETİNİ TEHDİT EDEN UNSURLARA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER Ss, 287- 314
Measures Taken Against Threatening Factors Regarding Residential Privacy in the Hadiths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev480
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülümser ONĞUN Prof. Dr. Nihat KAYA  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN KULLANDIĞI GÜÇ KAYNAKLARI VE ORGANİZASYONEL POLİTİKALAR ARACILIĞI İLE TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİLERİ Ss, 315-344
The Effects of Power Sources and Organizational Politics That Used by Transformatioanal Leadership on Burnout
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev441
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Zahid ÇİFÇİ  
NATURALİST VERİLERİN TEİSTİK SONUÇLARI (Fıtrat Kavramı Özelinde Bir Yorum Denemesi) Ss, 345- 356
From Naturalist Efforts to Theistic Results (The Concept of Human Disposition in Private a Review Essay)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev447
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vehbi KARAKAŞ NURDAN MENDEŞ  
ÇEVRE KAVRAMINA KUR’AN VE SÜNNET MERKEZLİ BİR YAKLAŞIM Ss, 357-370
An Approach to the Concept of Environment According to the Qur’an and Sunnah Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev495
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf SÖYLEMEZ H. Ahmet KIRKKILIÇ  
KUTADGU BİLİG’İN SUÇ İŞLEME MOTİVASYONUNA OLUMSUZ ETKİ YAPABİLECEK DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 371-402
An Investigation on the Negative Effects of Kutadgu Bilig on Perpetration Motivation in the Terms of Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev486
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
GELİŞİM SÜREÇLERİNDE ÇOCUK RESMİNİN YERİ Ss, 403-410
The Importance of Children’s Drawings in Development Processes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev484
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulhadi TİMURTAŞ -  
الأغنية العربية الشعبية في أسعرد دراسة تحليلية Ss, 411-443
An Analysis on Arabic Siirt Folk Songs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev483
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri