eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access64 . SayıEditor
DOÇ. DR. A. HALİM ULAŞ

Assistant Editor
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2015

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Azamat A. AKBAROV  
Dilde Bilişsel Süreç ve Mantığın Karşılıklı İlişkisinin Analizi Ss, 1-8
ANALYZING THE INTERRELATIONS OF COGNITIVE PROCESS AND LOGIC ON LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev522
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet DURAN  
İSLÂM HUKUKUNDA SOSYAL TERBİYE VE KONTROL KURUMU OLARAK HİSBE MÜESSESESİ Ss, 9-40
Sociıal Upbringing in Islamic Law and Hisbe as a Control Establishment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev481
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cemal IŞIK  
ARAPÇA SIFAT TAMLAMALARININ TÜRKÇE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 41-58
Comparison of Turkish and Arabic Adjective Clauses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev521
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

CEVRİYE DEMİR GÜNEŞ  
RUH BEDENİN HAPİSHANESİDİR: MİCHEL FOUCAULT Ss, 59-72
Soul is the Prison of the Body: Michel Foucault Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev516
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma Zehra PATTABANOĞLU -  
İSLÂM FİLOZOFLARININ ÖLÜM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNDE STOACI FİLOZOFLARIN ETKİSİ Ss, 73-90
The Influences of Stoic Philosophers on Islamic Philosophers’ Thoughts of Death
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev526
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halit Dursunoğlu -  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE “NE … NE” BAĞLAMA EDATININ (BAĞLACININ) İŞLEVLERİ VE ANLAMA KATKISI Ss, 91-100
"What ... What" Connecting Prepositions of (in Conjunctıon) Functionsa and Understanding the Contribution in Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev530
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ersin KARAMAN  
Açıköğretim Fakültesi Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Başarı Modelinin Geçerlenmesi Ss, 101-114
VALIDATING INFORMATION SYSTEMS SUCCESS MODEL WITHIN OPEN EDUCATION CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev518
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet SALMAZZEM  
“TEHADDΔ ÂYETLERİNİN NÜZÛL KRONOLOJİSİNE DAİR FARKLI BİR YAKLAŞIM Ss, 115-134
A Different Approach on the Chronology of “Tehaddî” Verses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev497
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN Suliman Husain Alomirat  
بلاغةُ التَّشبيهِ في التَّعبيرِ عن مَقاصِدِ القُرآنِ الكريم Ss, 135-182
Kur’ân-ı Kerim’in Maksatlarının Yorumlanmasında Teşbih Belagatı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev512
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer ALANKA  
POSTMODERN FOTOĞRAFTA MİTOSUN YENİDEN ÜRETİLİŞİ: ANNİE LEİBOVİTZ ÖRNEĞİ Ss, 183-194
Reproduction of Myth at Postmodern Photograph: Annie Leibovitz Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev499
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer DEMİR  
FELSEFE VE DİN EĞİTİMİ İLİŞKİSİNDE FELSEFİ KAZANIMLAR Ss, 195-224
Philosophic Objectives on the Relationship Between Religion Education and Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev520
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

RASİM SOYLU  
ASAR-I BEDİİYYE’DE BELAGAT VE GÖSTERGEBİLİM Ss, 225-238
Eloquence and Semiology in the Asar-i Bediiyye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev514
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rıfat Akbaş  
KURALCILIK VE BETİMSELLİK YAKLAŞIMLARI ARASINDA ARAP DİLİNE BİR BAKIŞ Ss, 239-252
An Overiew to Arabic Language Between Prescriptivism and Descriptivism Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev475
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Suat ERDEM  
İSLÂM FIKHINDA TESETTÜR Ss, 253276
Modest Dress in the Sense of Islamic Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev476
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ Ss, 277-294
Foreign Language Learning Strategies of Music Department of Education Senior Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev511
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tutu MAMMADOVA AYDINOĞLU  
BAROK MÜZİĞİ SÜSLEMELERİNDEKİ YORUM FARKLILIKLARINA BİR BAKIŞ Ss, 295-312
An Overview of Interpretation Diversities in Baroque Ornaments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev517
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Y. FURKAN ŞEN  
EMEKLİLİK DÖNEMİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: İKİNCİ İŞE HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EMEKLİLİK KULÜPLERİ Ss, 313-334
An Offer a Resolution for the Problems Encountered During Retirement Period: Second Job Readiness Training and Retirement Clubs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev490
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeki KOÇAK -  
ŞART NAZARİYESİ AÇISINDAN İSLAM AİLE HUKUKUNDA EVLENME VE BOŞANMA Ss, 335-368
Marriage and Divorce in Islamic Family Law in Terms of the Theory of Requirement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev515
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Maksut ÇETİN Translator: Muhammed Muhyiddin Abdulhamid- Maksut ÇETİN-Ramazan EGE  
EL-FARK BEYNE’L-FIRAK ADLI KİTABIN MUKADDİMESİNİN İLAVE DİPNOTLARLA TERCÜMESİ Ss, 369-376
By Extra Footnate Translation of Preface of El-fark Beyne’l-fırak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev502
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri