eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access65 . SayıEditor
A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU - Serap MUTLU AYDIN

Erzurum  25.02.2016

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

ABDULVAHAP ÖZSOY  
SAHÂBE YORUMUNUN MUTLAKLAŞMASI -HÜZEYME’NİN ŞAHİTLİĞİ ÖRNEĞİ- Ss, 1-41
Being Regarded of Companions Comment as an Undisputed Truth – The Example of the Witnessing of Huzayma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev582
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmed ALDYAB  
بلاغة تقذيم متعلق الخبر في القرآن Ss, 41-57
Kur’ân-ı Kerîm’de Haberin Muteallakının Öne Geçmesinin Belâğî Yönü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev533
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet AYDIN  
SERAHSÎ’NİN MEBSÛT ADLI ESERİNİN NİKAH VE TALAK BÖLÜMLERİNDE “BÖLÜNME” KAVRAMI VE “PARÇA-BÜTÜN” İLİŞKİSİ Ss, 57-80
The Concept of Division and Part-Whole Relation in Marriage and Divorce Sections in Sharakhsî’s Mabsût
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev534
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Birsen KAŞIKCI CANDEMİR DOĞAN  
ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) Ss, 81-101
Management Skills of Primary School Directors According to Views of Teachers and Assistant Directors (Sultangazi Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev576
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cemal IŞIK  
ŞİÎ VE SÜNNÎ KAYNAKLARDA CEVŞEN DU’ÂSI Ss, 101-141
CEVŞEN PRAYER IN SHI’A AND SUNNI RESOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev554
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emine UZUN Doç. Dr. İbrahim KARAMAN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ IŞIK VE SES KONUSUYLA İLGİLİ ZİHİNSEL MODELLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 141-155
An Analysis of Prospective science teachers’ Mental Models About Light and Sound
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev549
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf SÖYLEMEZ Esengül HATUN, Bayram ARICI  
SATRANC-I UREFA OYUNUNUN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Ss, 155-171
An Examplary Study on the Use of the Game of Satranc-ı Urefa in the Values Education During Preschool Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev531
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra HACIMÜFTÜOĞLU  
BAĞDAT’IN ŞİA’DAN ALINMASI MÜNASEBETİYLE 1639 YILINDA OSMANLICA TE’LİF EDİLMİŞ el -‘ȂDİYȂT SȖRESİ TEFSİRİ Ss, 171-195
Commentary of Ottoman Written el-‘Âdiyȃt Surah in 1639 Due To Conquest of Baghdad From Shi’a
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev579
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih Yakar  
İSLÂM HUKUKUNDA ‘HURÛFU’L-MEÂNÎ’ - HÜKÜM İLİŞKİSİ (KAZİF HADDİ UYGULANAN KİŞİNİN ŞAHİTLİĞİ ÖRNEĞİ) Ss, 195-211
The Relation Between Meaning Matters/Huruf al-maani and Decision in Islamic Law (Case of Witnessing of the Person who is Punished for Slandering)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev591
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma Zehra PATTABANOĞLU -  
YENİ PLATONCULUĞUN FÂRÂBÎ’NİN AŞK ANLAYIŞINA ETKİLERİ Ss, 211-239

Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev577
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fettah KUZU  
SÖZ (PAROLE)-DİL (LANGUE) DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE ŞİİR DİLİ (KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ BAĞLAMINDA) Ss, 239-253
Poetic Language within the Framework of Speech (Parole)-Language (Langue) Distinction (with Respect to Turkish Classical Poetry)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev581
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

GÜLŞEN KOÇAK Sabriye SEVEN  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME AMAÇLI YAZMA ETKİNLİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: TEK BOYUTTA HAREKET ÖRNEĞİ Ss, 253-268
Prospective Science Teachers’ Opinions about Writing to Learn: The Case of One Dimension Motion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev557
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hadiya Adil HAZNEKATİBİ  
رؤية لمنهج دراسي في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية للمستويات المتقدمة Ss, 269-294
leri Düzeyler İçin Arapçanın İkinci Dil Olarak Öğretiminde Bir Öğretim Yöntemi Önerisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev532
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin AKYÜZOĞLU  
ELMALILI M. HAMDİ YAZIR’IN TEFSİRDE İSRÂİLİYAT RİVAYETLERİNE YAKLAŞIMI Ss, 295-311
Elmalili M. Hamdi Yazir’s Approach to the Isra’iliyyat Report in His Exegesis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev542
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kerim AÇIK  
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KADAR OLAN DÖNEMDE RÜŞDİYE, İDADİ VE SULTANİ MEKTEPLERİNDEKİ ARAPÇA DERSLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 313-342
Were Projections Achieved in Teaching Arabic as a Foreign Languge in Schools That Were Established After Restructuring The Education System after Tanzimat?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev575
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necmettin KARABULUT Arş. Gör. Köksal Bilirdönmez  
SANAT EĞİTİMİ SÜREÇ VE KURAMLARI Ss, 343-356
Process and Theories of Art Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev556
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MEHMET NURULLAH AKTAŞ  
TEFSİR USÛLÜNDE NAZIM GELENEĞİ: ZEMZEMÎ VE “MANZUMETUN Fİ’T-TEFSÎR” ADLI MANZÛM ESERİ Ss, 357-380
Poetical Tradition in Usul al-Tafsır: Zamzami and “Manzumetun fi’t-Tefsîr” Called Poetic Work
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev555
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
KÜLTÜR ŞOKU VE EĞİTİM ÖĞRETİM ÜZERİNE GÖRÜŞLER Ss, 381-392
Culture Shock and Perspectives on Education and Schooling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev529
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Orhan GÜRSU  
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (DKAB) ÖĞRETMENLERİNİN İŞE BAĞIMLILIK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 393-404
The Evaluation of the Views of the Religious Culture and Ethics Knowledge Teachers about Workaholism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev587
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Nedim YEKTAR  
HADÎS RİVAYETLERİ VE HZ. PEYGAMBER’İN ŞİİRE BAKIŞI Ss, 405-432
Hadiths and Prophet’s Poetry Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev567
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bünyamin HAN Rasim TÖSTEN - H. Fazlı ERGÜL  
DİYARBAKIR’DAKİ KAMU OKULLARININ YÖNETİM SORUNLARI Ss, 433-450
Management Problems of Public Schools in Diyarbakır
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev560
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

REYHAN KELEŞ  
ÖMER NASUHÎ BİLMEN’İN KUR’ÂN-I KERÎM’DEN DERSLER VE ÖĞÜTLER ADLI ESERİNDE GEÇEN TÜRKÇE ŞİİRLER VE KAYNAKLARI Ss, 451-468
Turkish Poems Appearing in the Work of Omer Nasuhî Bilmen Named “Lessons and Advice from the Holy Quran” and Their Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev580
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SERAP MUTLU AYDIN Durmuş KILIÇ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ EĞİLİMLERİ Ss, 469-484
The Classroom Management Trends of Classroom Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev571
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sercan ÖZKELEŞ  
GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BÖLÜMLERİNDE YÜRÜTÜLEN MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA DERSİNİN KAZANIMLARINA ULAŞMA DURUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 485-498
The Analysis of Fine Arts High School Students' Accession Conditions to the Acquisitions of Musical Hearing Reading Writing Course Executed in the Departments of Music
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev551
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Köksal APAYDINLI Sevda TOKER - Köksal APAYDINLI  
HEINRICH PANOFKA’NIN “VOCAL ABC FIRST LESSON IN SINGING” ADLI METODUNUN İNCELENMESİ Ss, 499-512
The Analysis of Heinrich Panofka’s Method Named “Vocal ABC the First Lesson in Singing”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev573
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman AKKUŞ  
YAYIMLANMIŞ BAZI ALEVÎ-BEKTÂŞÎ KLASİKLERİNE GÖRE PEYGAMBER TASAVVURU Ss, 513-536
The Concept of Profhecy According to Published Alevi-Bektashi Classics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev550
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Taha NAS  
TEKLÎFÎ HÜKÜMLERE KÜLLÎ BAKIŞ: ŞÂTIBÎ ÖRNEĞİ Ss, 537-558
Holistic View on Decrees of Obligation (al-Ahkam al-Taklifiya): Al-Shatibi as an Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev572
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Talat AYTAN Ahmet Başal  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ULAM TEMELLİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN BAŞARIYA ETKİSİ Ss, 559-576
Effects of Category-based Vocabulary Teaching on Achievement in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev563
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri