eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access73 . SayıEditor
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  29.04.2018

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mert Ağaoğlu  
ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA MİMARBAŞI EL-HAC İBRAHİM AĞA’NIN BAŞ MİMARLIĞI DÖNEMİNDE İSTANBUL’DAKİ İMAR FAALİYETLERİ Ss, 1-24
ZoningActivities ın Istanbul during The Period of Chief Architect El-Hac Ibrahim Agha ın the Light of Archival Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev841
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan Al-HAMWI AL-OLABI  
الأساليب التربوية في القرآن الكريم Ss, 25-75
Kur’an-ı Kerimde Eğitim Metotları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev832
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
İbn Hazm el-Endülüsî’nin Dinî Şiirlerinde Dil Üslubu Ss, 76-92
The Language Style in Ibn Hazm Al-Andalusî’s Religious Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev867
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadık Armutlu  
MATURİDİ KELAMININ KLASİK EDEBİYATA YANSIMASI Ss, 93-110
Reflection of Kalam Maturidi to Classic Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev876
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sadık Armutlu  
ÖMER b. EBİ REBİA’DAN NEDİM’E UZANAN GELENEK VEYA NEDİM’İN AŞK ANLAYIŞININ KAYNAĞI Ss, 111-132
LİTERARY TRADİTİON FROM ÖMER b. EBI REBI’A TO NEDİM, OR THE SOURCE OF NEDÎM’S LOVE CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev877
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahroof ATHAMBAWA الأستاذ الدكتور/ صالح قادر كريم الزنكي- الدكتور/ نور الدين ميلادي  
صناعة الفتوى بين الماضي والحاضر (دراسة تحليلية لضوابط الفتوى) Ss, 133-198
The Fatwa Industry between the Past and the Present (An Analytical Study of Precepts and Rules of Fatwa)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev830
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

enes emre başar  
MARKALAR SANAL TOPLULUKLAR ARACILIĞI İLE MÜŞTERİ BAĞI OLUŞTURABİLİRLER Mİ? Ss, 199-210
Can Brands Create Customer Engagement Via Virtual Communities?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev859
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Betül CAN  
MISIRLI YAZAR MAHMÛD TÂHİR LÂŞİN’İN ‘ÂDEMSİZ HAVVÂ’ ADLI ROMANINDA KADIN İMAJI Ss, 211-232
The Image of Woman in Egyptian Author Mahmud Tahir Lashin’s Novel, ‘Eve without Adam’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev843
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Çiftçi  
TÜRKİYE’DE AKADEMİK İSTİHDAMDA BÖLGESEL UZMANLAŞMA, AKADEMİK İŞ PİYASASI VE ÖĞRETİM ÜYESİ ROTASYONU Ss, 233-262
Regional Specification of Academic Employment, Academic Labour Market and Tenure’ Rotation in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev852
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ABDURRAHMAN DEMİRCİ  
BATI ANSİKLOPEDİLERİNDE HZ. MUHAMMED’E BAKIŞ (RİSÂLETİN MEDİNE DÖNEMİ) Ss, 263-292
The Western Encyclopedias’ Approach to the Prophet Muhammad (the Madina Period of the Prophethood)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev849
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İhsan Nuri DEMİREL  
EĞİTİM LİDERİNİN ETKİLEME GÜCÜ Ss, 293-302
Influence Power of The Leader/
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev874
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARA GÖRE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI VE 1930 YEREL SEÇİMLERİ Ss, 303-316
The Liberal Republican Party from a Viewpoint of its Reflections in the Turkish Press and in the Context of the Local Elections of 1930
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev863
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nihal İşbilen Esendir Hasan Kaplan  
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MANEVİYAT VE MANEVİ DESTEK ALGISI: İSTANBUL ÖRNEĞİ Ss, 317-332
Perceptıon of Spirituality and Spırıtual Support among Health Care Professionals: The Example of Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev853
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

EMEL İŞTAR IŞIKLI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SERMAYE: DÜZCE İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Ss, 333-344
Psychological Capital Among University Students: A Field Study In The Province Of Duzce
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev837
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Kanak Ali Arslan  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜNDEN CİNSEL İSTİSMARCILAR: BİR NİTEL ÇALIŞMA Ss, 345-366
Sexual Abusers in the Eyes of Preschool Teachers: A Qualitative Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev833
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan Kaplan  
DİVAN EDEBİYATINDA SAKIZ VE SAKIZ’IN FETHİNİN EDEBİYATIN NÜKTE DÜNYASINA YANSIMALARI Ss, 367-394
Reflections of the Gum and Conquest of Chios in the Divan Literature on the with World of Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev869
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

BEYTULLAH KARAGÖZ  
BİTİŞİK EĞİK YAZIDAN DİK TEMEL YAZIYA GEÇİŞ SÜRECİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DİK TEMEL YAZI ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 395-414
The Opinions of the Primary School Teachers About the Manuscript Handwriting ın the Process of Transition from the Joined Cursive Handwriting to the Manuscript Handwriting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev838
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ertan ZENGİN  
5E MODELİNİN HÜCRE BÖLÜNMESİNİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 415-428
The Effect of 5E Model on Students Success in the Teaching of Cell Divisions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev816
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yılmaz Mutlu İhsan Söylemez  
İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÇOCUKLARI İÇİN MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ; GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI Ss, 429-440
Mathematic Anxiety Scale For Children of Primary 3. and 4. Grade; Validity and Reliability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev839
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 441-450
An Investigation of the Level in Art Literacy of Students in Fine Arts Faculties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev858
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özgür Sami AKGÜL Habib Özgan  
MORAL SERMAYEYE İLİŞKİN KAVRAM ANALİZİ Ss, 451-468
The Consept Analysis of Moral Capital
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev831
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nadide Şahin  
KATOLİK KİLİSESİNDE RUHBANLIĞIN KÖKENİ VE VATİKAN BİLDİRİLERİ ÇERÇEVESİNDE KADINLARIN RUHBANLIĞI Ss, 469-483
Origin of Priesthood in the Catholic Church and Priesthood of Women in the Framework of Vatican Declerations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev865
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ŞEN  
MATURİDİ’NİN TEFSİRİ BAĞLAMINDA ŞEFAAT Ss, 485-512
Intercession within the Context of Maturidi’s Exegesis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev864
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serkan Türkoğlu  
HİMÂYE ARAYAN ŞAİRİN SULTANA NİYAZI: II. BAYEZİD DÖNEMİ ŞAİRİ GAYBÎ VE TERBİYET-NÂME’Sİ Ss, 513-556
A Poets Supplication Who Expect Sultan’ s Patronage: Gaybî The Poet of Bayezid II’ss Period and His Terbiyet-Nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev856
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emrullah ÜLGEN  
EL-KEŞŞÂF TEFSİRİ BAĞLAMINDA ZEMAHŞERÎ’NİN ALLAH’IN VARLIĞI (İSBAT-I VACİB) KONUSUNA YAKLAŞIMI Ss, 557-571
The Approach of Zamakhshari to the Question of God’s Existence (Proof of God) in the Context of al-Kashshaf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev834
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Celal Varışoğlu  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 573-584
Learning Styles of Turkish Language and Literature Teacher Candidates: The Sample of Gaziosmanpaşa University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev857
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin Mahmut YAKAR  
ÇOCUK ŞİİRİNDE SORUNLU COĞRAFYALAR VE ACI ÇEKEN ÇOCUKLAR Ss, 585-594
Problematic Geographies and Children Suffering in Child Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev835
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

TAHSİN GÜLER Abdullah YILMAZ, Yaşar AKSANYAR  
SOSYAL YARDIM OLGUSU VE TÜRKİYE’DE ŞARTLI SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI Ss, 595-612
Social Welfare Fact and Conditional Social Assistance Applications in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev855
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri