eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access74 . SayıEditor
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  28.09.2018

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Bünyamin SARIKAYA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 1-10
Teacher Candidates' Views On Graduate Education: An Example From Muş Alparslan University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev915
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cahit EPÇAÇAN  
OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN GELİŞİMİNDE ÖZETLEME TEKNİĞİNİN ETKİSİ Ss, 11-30
THE EFFECT OF THE SUMMARIZATION TECHNIQUE ON THE DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev938
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çetin TAN İbrahim ÇANKAYA  
Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Algılarına Göre Girişimcilik ve Mesleki Yeterlilik Arasındaki İlişki Ss, 31-38
THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCATIONAL PROFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIP ACCORDING TO GIRLS’ VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev896
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ÇİĞDEM EDA ANGI  
“OYUN, DANS VE MÜZİK” DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 39-54
THE OPINIONS OF STUDENTS ABOUT "GAME, DANCE AND MUSIC" COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev881
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdal Aydın  
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN SİYASETE YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 55-80
AN CRITICISM OF BEDIUZZAMAN SAID NURSI’S APPROACH TO POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev893
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SINIF EĞİTİMİ 4. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 81-96
DETERMİNATON OF THE OPİNİONS OF THE 4TH GRADE TEACHER CANDİDATES ABOUT RELİGİOUS EDUCATİON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev918
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fikret GEDİKLİ  
KUR’AN’DA ‘İNSAN’ KELİMESİ: ANLAM VE İŞARET ALANI Ss, 97-125
The Word ‘Human’ in the Qur’an: Meaning and Indication Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev930
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gulhan Al-Turk  
ارمز الجمال والقبح (الحشرات) في شعر نزار قباني Ss, 127-49
Nizâr Kabbânî Güzellik ve Çirkinlik Simgesi olarak (Böcekler) - Semantik Açından Bir Değerlendirme-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev907
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlhami GÜNAY ---  
تحقيق و تحليل الرسالة النورية والمشكوة القدسية لداود القارصي Ss, 151-184
Davud Kârisî’nin er-Risâletü’n-Nûriyye ve’l-Mişkâtûl-Kudsiyye Eserinin Tahlil ve Tahkiki
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev840
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İSMAİL NARİN -  
AKDAĞLI MUSTAFA B. ALİ AMÂSÎ VE SİGARANIN HÜKMÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Ss, 185-204
Assessment of Akdağlı Mustafa bin Ali Amasi and His Views Regarding the Rulings on Cigarette Smoking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev922
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut AVCI  
M. T. CİCERO DÜŞÜNCESİNDE ERDEMİN İŞLEVİ Ss, 205-216
The Function of Virtue ın M. T. Cicero’s Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev919
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet GÖKTAŞ  
TAŞLICALI YAHYA BEY DİVANINDA SU Ss, 217-237
Concept of Water in the Diwan of Yahya Bey of Taşlıca
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev905
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

NAZIM BAYRAKDAR  
KLASİK KOŞULLANMA KURAMI VE DİN EĞİTİMİ Ss, 239-268
Classical Conditioning Theory and Religious Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev925
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan KURU  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEĞE İLİŞKİN KAYGILARININ İNCELENMESİ Ss, 269-286
Analysis of Classroom Teacher Candidates in Terms of the Anxiety They Experience Prior to Beginning Their Profession
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev928
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Önder ŞANLI  
ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK ALGILARININ ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 287-308
The Effect of Teachers' Exhaustion Perceptions on Their Passion for Working
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev927
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
GENÇLERİN KÜLTÜREL DEĞER ALGILARININ TOPLUMSAL AİDİYET ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ETNOSPORLARLA İLGİLENİMİN MODERATÖR ROLÜ Ss, 309-323
The Effects of Social Values of Youth on Social Belonging Perceptions: The Moderator Role of Etnosports Involvement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev934
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Suat POLAT  
AĞRI’DAKİ ÇEVRE SORUNLARININ AKADEMİSYEN BAKIŞ AÇISI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 325-338
Investigating Academicians’ Views on Environmental Problems in Agri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev884
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

TUĞÇE KAYNAK  
ÇOKSESLİ KORO EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİMLERİNE OLAN ETKİLERİ HAKKINDA EBEVEYN GÖRÜŞLERİ Ss, 339-346
Parental Opinions on The Effect of Polyphonic Choir Education on The Social Development of Children
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev882
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

AKİF ARSLAN Yasin Kılıç  
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGISI DURUMLARI Ss, 347-358
Writing Anxiety Situations of Students of the Department of Turkish Language and Literature in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev929
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar Daşkıran  
ARAPÇA DİL YAPISI AÇISINDAN ÜRETİCİ DÖNÜŞÜMSEL DİLBİLGİSİ Ss, 359-374
Transformatinoal Grammar in Terms of Arabic Language Structure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev921
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “MÜZİK ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ Ss, 375-390
Determining the Cognitive Structres of the Middle School and High School Students Related to the “Music Teachers” Concept Through Word Association Test
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev949
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri