eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access77 . SayıEditor
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  2019

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Abdulkadir KIRBAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ) Ss, 1-14
Examination of Turkish Teachers' Level of Media Literacy (Turkey Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1037
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

AHMET UYAR  
YEŞİL SATIN ALMA DAVRANIŞI BELİRLEYEN UNSURLARIN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ Ss, 15-34
The Impact of Ecological Concern on the Green Purchasing Behavior
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1004
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
POZİTİVİST KURAMDA DİN-BİLİM İLİŞKİSİNİN BEYAZ PERDEYE YANSIMASI: SONSUZLUK TEORİSİ Ss, 35-44
Reflection of Relationship Between Religion and Science in Screenplay: The Man Who Knew the Infinity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev989
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 45-56
Evaluation of Sport-Health Belief Levels of Students Who Study in Vocational High School of Health Services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev993
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdal ZENGİN Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğraş  
SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ BELİRLENMESİ Ss, 57-76
Determination of Class Teacher Candidates Methodoric Perceptions of Stem Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1086
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdem Sarıkaya  
ŞEREF HANIM’IN YAZICIOĞLU MEHMED VE AHMED-İ BÎ-CÂN KASİDELERİ Ss, 77-90
Şeref Hanım’s Yazıcıoğlu Mehmed and Ahmed-i bî-Cân Qasides
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1019
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLARDAKİ DEĞİŞİMİN KAYNAKLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Ss, 91-104
Analysis of Changes in the Strategic Plans of Local Governments From the Perspective of Resources: Case Example of Antalya Metropolitan Municipality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1082
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ESEF HAKAN TOYTOK Muhammet Behçet YILDIRIM  
ÖĞRETMENLERİN ÇOK KÜLTÜRLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İNFORMEL İLETİŞİM Ss, 105-120
Informal Communication With the Multicultural Personality Traits of Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1015
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Etem YEŞİLYURT  
DEĞERLER EĞİTİMİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI Ss, 121-146
Investigation of Teaching Approaches, Methods and Techniques with Regards to the Suitability of Values Education: A Review Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev695
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma BAŞAR Öğr.Gör.Burak BAŞAR, Öğr.Gör. Ferhat BOZTOPRAK  
ERZURUM’UN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN TURİSTİK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ Ss, 147-160
Determination of the Tourist Potential of the Regional Products of Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1022
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek ŞAHİN  
HİSSE SENEDİ FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HAM PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ Ss, 161-178
The Analysis of the Causality Relationship Between Stock Prices, Gold Prices and Crude Oil Prices
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1017
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülay METLİ Turgay ŞİRİN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK, SİBER MAĞDURİYET VE İNSANİ DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 179-200
The Investigation of the Relationship Between Cyberbullying, Cyber Victimization and Human Values of the Secondary School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1089
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 201-220
The Effect of Leadership Characteristics on Levels of Self-Confidence: A Research on Students at Marmara University of Sport Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1087
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ÇİĞDEM EDA ANGI Güney CAF  
GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLER Ss, 221-240
Etudes and Works Used in Flute Education in Fine Arts High Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1001
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim ÖZGÜL  
ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA DİYARBAKIR’da İKAMET EDEN AŞİRETLERDEKİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ Ss, 241-252
Disagreements and Solutions among Resident Tribes in Diyarbakir Province According to Court Records (Şer’iyye Sicilleri) in XVIII. Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1092
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Fidan  
TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM METİNLERİNİN YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 253-266
Evaluation of Writing Texts of Foreign Students Learning Turkish Language in Terms of Spelling and Punctuation Rules
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1085
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Ercengiz  
ERGENLERDE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN YORDAYICI OLARAK MUTLULUK DÜZEYİNDEKİ ROLÜ Ss, 267-278
The Role of Emotion Regulation Strategies on the Happiness Level as a Predictor in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev953
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fırat Kıyas BİREL Mustafa Kemal ERÇEK  
ÖĞRETMENLERİN OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÖRGÜTSEL GÜVEN VE MESLEKİ BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 279-296
The Effect of Teachers’ School Safety Perceptions on Organizational Confidence and Professional Commitment in Secondary Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1032
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ŞEN  
İSMET SIFATININ KUR’ÂN YORUMUNA ETKİSİ (HZ. DÂVÛD ÖRNEĞİ) Ss, 297-322
The Effects of Chastity Title on Quran Commentary (Prophet Dâvûd Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1023
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nesrin DUMAN  
İNTİHAR VE MEDYA Ss, 323-332
Suicide and Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1008
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

RASİM SOYLU NEVZAT YILDIRIM  
ŞAHİN KAYGUN FOTOĞRAFLARINDA RESİMSEL YAKLAŞIMLAR Ss, 324- 346
Philosophical Approaches in Şahin Kaygun Photographs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev931
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Temel Alper Karslı  
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞ VE EBEVEYN EĞİTİM DURUMU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 347-362
Relation Between Metacognitive Awareness and Problem-Solving Abilities in Relation to Age and Parental Educational Status
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1005
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuncay TÜRKBEN  
ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ Ss, 363-388
Examining the Effects of Children’s Libraries on Reading Habits in the Light of the Viewpoints of Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1026
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Turgay ŞİRİN  
EVLİ ÇİFTLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARI İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 389-410
The Relationship between Spiritual Well-Being and Marriage Satisfaction of Married Couples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1088
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin Kurban  
İSLAM HUKUKU VE POZİTİF HUKUK AÇISINDAN SUÇ GENEL TEORİSİ BAĞLAMINDA HAREKET Ss, 411-448
Act in Terms of Islamic and Positive Law and in the Context of General Crime Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1078
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
KAMUSAL HİZMET SUNUMUNDA BLOKCHAIN TEKNOLOJİSİ Ss, 449-456
Blokchaın Technology in Publıc Servıce Presentatıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1034
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri