eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access78 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN - Elif AKAN

ERZURUM  15.07.2019

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

ABDULHALIM ABDULLAH  
صورة القبيح في شعر نزار قبّاني Ss, 01-20
Ugliness in the Poetry of Nizar Qabbani (The Peoples whose will taken away from them) model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev982
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE TARİHÎ GÜNLÜK KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Ss, 21-44
The Effects of Using Historical Diary in Turkish Republic Revolution History and Kemalism Course to Academic Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1179
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Arzu GÜLBAHÇE  
SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ YORDAYICI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 45-60
An Investigation of the Predictive Relationship Between Social Media Addiction and Communication Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1152
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Arzu Gülbahçe Erdoğan Tozoğlu, Öner Gülbahçe  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGI DÜZEYLERİNİN SPORTİF AKTİVİTE VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 61-78
The Investigation f Speech Anxiety Levels of University Students in Terms of Sportive Activity and Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1162
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

BİLAL MACUN Ömer Faruk GÜVENDİ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OYNAMA EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 79-98
The Exemining of the Tendency to Play of Children Attending to Preschool Education Institutions in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1158
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

BURÇAY YAŞAR AKÇALI Elçin Şişmanoğlu  
KRİPTO PARA BİRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TODA–YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ Ss, 99-122
Analysis of the Relationship Between Cryptocurrencies with Toda-Yamamoto Causality Test
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1113
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
CARL REİNECKE’NİN ‘UNDİNE’ FLÜT SONATININ HİKÂYESİ VE İNCELENMESİ Ss, 123-136
The Story and Review of Carl Reinecke’s Flute Sonata, ‘Undine’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1115
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
LİSANS ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZ DİLİ YAZIMINDA BİRLEŞİK ZARF KULLANIMLARIN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 137-154
Developing of Conjunctive Adverbs in the Writing of English for Undergraduate Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1131
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emrullah ÜLGEN  
“KUR’ÂN MESAJI” ADLI ESERDEKİ RASYONEL YORUMLARIN OLUŞUMUNDA ZEMAHŞERÎ’NİN ETKİSİ Ss, 155-174
The Ratıonal Comment in Muhammad Asad’s Meanıng-Commentary Named the Message of Quran in the Context of Zemahserı’s Impact
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev947
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ERDOST ÖZKAN Ahmet BAŞKAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARINA AİT DİNLEME TÜRLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 175-190
Investigation of Listening Types of Turkish Pre-Service Teachers in Terms of Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1114
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esengül TAN HATUN Yasemin KURTLU  
OKUMA ÇEMBERİ YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİLERİNE ETKİSİ Ss, 191-204
The Effect of the Method of Literature Circles on Students' Critical Reading Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1177
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

fatih kurt  
BİR KUR’AN VE KELAM TERİMİ OLARAK “BURHAN” Ss, 205-220
Burhan as a Term of Qur’an and Kalam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1120
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ EĞİTSEL, GÖRSEL, DİL ve ANLATIM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Ss, 221-260
Examining 8th Grade Science Coursebook from Educational, Visual and Language Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1020
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gül ŞEN YAMAN -  
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRENİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANIMI Ss, 261-276
The Use of Vocabulary Learning Strategies in Anatolian Imam Hatip High School Students’ Learning Arabic as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1112
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hacı YILMAZ  
ARAPÇAYI SEÇMELİ DERS OLARAK ALAN ÖĞRENCİLERİN BU DERS HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Ss, 277-297
Students Who Take Arabic as an Elective Course, Their Views and Expectations about This Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1136
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan GÜMÜŞOĞLU  
EHL-İ SÜNNET’İN ŞEFAAT ANLAYIŞININ OLUŞMASINDA İMAM MÂTÜRÎDÎ’NİN GÖRÜŞLERİNİN ÖNEMİ Ss, 299-314
Importance of İmam Maturidi’s Viewes in the Formation of Ahle’s-sunat’s Mediation Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1105
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kasım KARACA  
ORTAOKULLARDA AKRAN ZORBALIĞININ YAYGINLIĞININ VE ZORBA-MAĞDURLARIN DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 315-330
Examining the Prevalence of the Peer Bullying and the Levels of Depression and Anxiety of the Bully-Victims in the Secondary School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1163
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahir ÖZHAN Seda KARATAŞ  
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI PROFİLİ ÜZERİNE ÇALIŞMA: SİİRT ÖRNEĞİ Ss, 331-350
Working on the Profile of Municipal President Candidate: Siirt Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1140
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhittin SAĞIRLI  
CÜMLE YÖNTEMİNİN İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ BAŞARISININ ÖĞRETMEN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 351-370
The Evaluation of the Sentence Method of Teaching Reading and Writing from the Teacher’s Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1170
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: ÖZEL BİR HASTANE ÜZERİNE UYGULAMA Ss, 371-390
The Relation Between Organizational Culture and Corporate Image A Research on A Private Hospital
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1119
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin ASLAN Mustafa Kasım KIROĞLU-Cevat ELMA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE DİNLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 391-406
The Relationship between Teacher Candidates' Levels of Emotional Intelligence and Listening Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1018
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Naim DÖNER  
ALİ B. HÜSEYİN EL-AMÂSÎ’NİN MECME‘U’L-HAVÂŞÎ VE’L-ETRÂF ADLI HAŞİYESİNDE TAHLİLÎ TEFSİR METODU Ss, 407-432
The Analytical Tafsir Method of Ali b. Hussein al-Amâsî in His Khashiya Named Majma’ al-Khawâshî Wa’l-Atrâf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev955
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nurullah Denizer  
İLÂHÎ MESAJIN ANLAŞILMASINDA ELEŞTİREL DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ Ss, 433-448
Importance df Critical Thinking in the Understanding of the Divine Message
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1144
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Oğuzhan SEVİM Esra Gizem Kara  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ OKUMA VE YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 449-466
The Reading and Writing Anxiety of Social Media Users Who Learn Turkish as a Foreign Language in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1160
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

OSMAN KUFACI  
COĞRAFYANIN BAKİ DİVANI’NA AKSİ: ŞEHİR ADLARI Ss, 467-480
The Reflection of Geography into Baki’s Divan: City Names
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1024
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Savaş Akgül  
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARINI YORDAMA GÜCÜ Ss, 481-496
Predictive Power of Mathematical Self-Efficacy for Gifted And Talented Students’ Mathematical Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1127
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sibel ADAR CÖMERT -  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *) Dr. Ss, 497-510
Problems Visual Arts Teachers Encounter and Solution Recommendations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1134
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Melike ÇETİNBAKIŞ - Muhammet KUTLU  
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE İŞSİZLİK KAYGISI: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 511-522
Unemployment Concerns in Senior Students: A Study on Students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Bandırma Onyedi Eylül University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1110
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çiğdem AKMAN  
TÜRKİYE’DE HAVA YOLU ULAŞIM SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI: ÖZEL VE KAMU İŞLETMESİNDEKİ İKİ HAVALİMANI KARŞILAŞTIRMASI Ss, 523-552
In Turkey, Public Private Parnership in the Air Way Transport Sector: Comparison of Two Airports in Management of Public and Private
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1122
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuba ÖZKAN  
GİRİŞİMCİLİKTE MELEK FİNANSMAN MODELİ Ss, 553-566
Angel Financing Model in Entrepreneurship
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1156
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Volkan ERHAN-Çimen KILIÇ  
DAVRANIŞSAL FİNANSTA ÇERÇEVELEME ETKİSİ: NAZİLLİ İİBF ÖRNEĞİ Ss, 567-586
Framing Effect in Behavioral Finance: The Case of Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1132
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf CEYLAN  
BİR ANALİTİK EĞİTİM FELSEFECİSİNİN GÖZÜYLE DİN EĞİTİMİ: PAUL H. HİRST ÖRNEĞİ Ss, 587-598
Religious Education from the Perspective of a Philosophy of Analytical Education Philosopher: Example of Paul H. Hirst
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1125
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri