eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access79 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN - Elif AKAN

Erzurum  14.10.2019

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

 
TÜRKİYE’DE MÜZİK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLE Ss, 01-16
The Master’s Theses Written in the Fields of Music Technology in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1108
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ASLI MADEN  
EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDAKİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 17-42
A Research on Contents Related to Teaching Vocabulary in the Education Informatics Network (EIN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1121
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Belgin Liman  
SANAT EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ERGENLERİN ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 43-52
Investigation of Self-Efficiency of Adolescents Getting or Not Getting Art Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1117
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bilal Şahan Bilal Şahan, Sefer Uçak  
FAİZ; ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Ss, 53-68
The Relationship Among Interest; Inflation, Exchange Rate and Growth
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1230
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebru Şen, Zafer Kurtaslan, Bahar Aydın  
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA ORKESTRA/ ODA MÜZİĞİ DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KONSER REPERTUVARLARININ İNCELENMESİ Ss, 69-82
Investigating Concert Repertoires Prepared within the Scope of Orchestra/Chamber Music Course at Music Education Departments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1155
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dilek Ünveren Kapanadze  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE ONOMATOPİLER (YANSIMALAR) Ss, 83-99
Onomatopathy in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1204
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih TOK  
KUR’AN’DA PEYGAMBER BEDDUALARI Ss, 101-122
Curses of the Prophets in the Qur’an
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1133
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih Veyis  
OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 123-134
Attitude Scale for Ottoman Turkish Course: Validity and Reliability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1192
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökhan Kahveci  
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL MUTLULUK ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ Ss, 135-156
An Analysis of the Role of Organizational Cynicism on Organizational Happiness According to Primary and Secondary School Teachers' Perceptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1176
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet KIRKKILIÇ  
LEHCETÜ’L-LÜGAT’TE TIBBİ İSİMLER I (A – D) Ss, 157-194
Medical Terms at Lehcetü’l -Lügat (A to D)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1232
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hajredin Hoxha  
AŞIRILIKÇILIK VE TERÖRİZM (KUR'AN AYETLERİ İLE TEDAVİ, PEYGAMBERCE SÖZLER VE DİPLOMATİK ÇABALAR) Ss, 195-216
XTREMISM AND TERRORISM (ITS TREATMENT THROUGH QUR’ANIC VERSES, PROPHETIC SAYINGS AND DIPLOMATIC EFFORTS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1167
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Berk Özet  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK KARARI VERME YETKİNLİK DÜZEYLERİ İLE ALGILANAN ANA-BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 217-234
An Investigation of the Relationsip between the Proiıciency Level of the Students and Their Perceived Attitude of Mother-Father
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1151
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

irfan ERTEKİN  
SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ SOSYAL AĞLAR VE MARKA İTİBARLARINI ALGILAMALARINA İLİŞKİN BİR SAHA ÇALIŞMASI Ss, 235-254
A Field Study on the Perception of Social Media Users on Social Networks and Brand Reputations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1175
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrfan DEMİR  
ENFLASYON DİRENCİNİN YAPISAL KIRILMALAR DİKKATE ALINARAK OTOREGRESİF MODELLEME İLE ANALİZ EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 255-276
An Analysis of Inflation Persistence with Autoregressive Modelling While Structural Breaks are Taken into Account: Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1181
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Orhan Battır  
YENİ ZELANDA TERÖR SALDIRISININ TİPOLOJİSİ; ETNİSİTE KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME Ss, 277-296
Typology of New Zealand Terror Attack; A Critical Evaluation on Frame of Ethnicity Theories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1186
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Akif Duman  
ÖYKÜCÜ YUSUF ATILGAN’IN PRAGMATİK SAPLANTILARI Ss, 297-318
The Pragmatic Obsessionso the Storyteller Yusuf Atılgan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1161
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer İNCE  
ESKİ TÜRK EDEBİYATI BAĞLAMINDA İKİ MÜELLİF BİR İDEAL İNSAN: KUTADGU BİLİG VE DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK Ss, 319-332
A Two-Owner Ideal People in the Context of Classıcal Turkish Literature: Kutadgu Bilig and Divanü Lügati’t-Türk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1178
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tülay DİZİKISA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TOPRAK EROZYONU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ “AĞRI İLİ ÖRNEĞİ” Ss, 333-344
Determination of the Secondary School Students’ Views dn Soil Erosion “The Example Ağrı”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev999
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ŞEVKÂNÎ’NİN ES-SEYLÜ’L-CERRÂR ADLI ESERİNE DAİR BİR İNCELEME Ss, 345-360
A Review on al-Shawkānī’s as-Sayl al-Jarrār
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1183
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şükrü KEYİFLİ  
YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM Ss, 361-378
Education and Learning in Summer Quran Courses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1141
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şükrü Mert Karcı  
VERGİ OMBUDSMANI KAVRAMI VE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İŞLEVSELLİĞİ Ss, 379-402
Tax Ombudsman and its Functionality in Turkish Public Administration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1166
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ural Gökay Çiçekli Mustafa Kadir Şengül  
ÇELİK BORU BAĞLANTI ELEMANI TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: DOĞALGAZ DAĞITIM İŞLETMESİ UYGULAMASI Ss, 403-420
The Use of Analytic Hierarchy Process Method in Steel Pipe Fitting Supplier Selection: Natural Gas Distribution Company Application
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1182
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

YAKUP TOPAL  
YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETİM DİLİ DEĞİŞKENİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (Afganistan Örneklemi) Ss, 421-432
The Effect of Variety of Teaching Language on Student Success in Developing Turkish Listening Skills of Foreign Students (Sampling of Afghanistan)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1218
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Prof. Dr. Nurgün OKTİK  
İSTANBUL’UN İKİ FARKLI BÖLGESİNDE GENÇLERİN YAŞAMDAN BEKLENTİLERİ Ss, 433-444
Life Expectations of Young People in two Different Regions of Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1146
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar Akça Şaban ESEN, Gökhan ÖZER  
EXAMINING THE EDUCATION POLICIES IN POLITICAL PARTIES’ 24 JUNE 2018 ELECTION MANIFESTOS Ss, 445-459
Siyasi Partilerin 24 Haziran 2018 Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1035
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

YUSUF AÇIKEL  
HADİSLER BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK MANEVÎ BAKIM Ss, 461-482
The Spiritual Care Intended for the Disabled People in the Context of Hadiths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1236
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf CEYLAN  
NİNİAN SMART’IN DİN EĞİTİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 483-498
Evaluation of Ninian Smart's Views on Religious Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1196
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri