eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access80 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Elif AKAN- Serap MUTLU AYDIN-Mehmet Ali ER

ERZURUM  26.12.2019

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ahmet KOÇ  
PROJE KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN AİHL’LERİN ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ Ss, 1-24
Comparative Investigation of the Effective School Characteristics of the Project AIHHS and Non-Project AIHHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1273
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Özkan  
YESEVÎLİK’TE TOPLU ZİKİRLERE KADINLARIN İŞTİRAKİ İDDİALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Ss, 25-40
Claims and Evaluations of Women's Participation in Collective Dhikr in Yasawiyya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1262
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
BENLİK FARKLILAŞMASI VE AFFEDİCİLİĞİN RUMİNASYONU YORDAYICI ROLÜ Ss, 41-56
The Predictive Roles of Self-Differentiation and Forgiveness on Rumination
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1233
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Begimai AKULOVA  
ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS L1 USE IN ENGLISH CLASSROOM IN THE CONTEXTS OF TURKEY AND KYRGYZSTAN Ss, 57-71
ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS L1 USE IN ENGLISH CLASSROOM IN THE CONTEXTS OF TURKEY AND KYRGYZSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1128
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Celalettin DİVLEKCİ  
BÂKILLÂNÎ’NİN (Ö. 403/1013) İ‘CÂZ ANLAYIŞI Ss, 73-94
Al-Bāqillānī (d. 403/1013) and His Understanding of I‘jaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1302
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Türkiye’de Yabancı Dil Becerisini Ölçme Sınavı Olarak YDS: Okuduğunu Anlama Sorularının Zorluk Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 95-112
YDS AS A BENCHMARK IN TURKEY: THE DIFFICULTY LEVELS OF READING COMPREHENSION QUESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1272
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çetin TAN İbrahim Halil ÇANKAYA  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE KÜLTÜREL SERMAYE HOŞGÖRÜ VE TOLERANS ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 113-121
Relationship between Cultural Capital and Tolerance and Indulgence According to the Perceptions of School Principals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1301
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Durdağı AKAN Muhammet Emre KILIÇ  
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 123-136
The Investigation of the Relationship between Teachers’ Organizational Commitment Levels and School Effectiveness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1266
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emrah EKMEKÇİ  
Tersten Yapılandırılmış Öğrenme Yöntemiyle ilgili Türkiye’de Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarının Bir Analizi Ss, 137-149
AN ANALYSIS OF MASTER’S AND DOCTORAL RESEARCH ON FLIPPED INSTRUCTION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1286
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süreyya Yılmaz Feyza ÇETİNKAYA KUTUN, Aytolan YILDIRIM  
HASTANELERDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Ss, 151-172
Determination of Nursing Services Management Efficiency in Hospitals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1289
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gökhan Gökulu  
SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİ TEORİNİN GÜNDELİK YAŞAM SOSYOLOJİSİNE KATKILARI Ss, 173-190
Contribution of Theory of Symbolic Interactionism to Sociology of Everyday Life
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1268
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ENDÜSTRİ 4.0’IN İNSAN KAYNAKLARINA YÖNELİK ETKİLERİ: TEKNOLOJİK DEĞİŞİM FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 191-208
Effects of Industry 4.0 on Human Resources Management: A Research on Awareness of Technological Change
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1261
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet KIRKKILIÇ  
LEHCETÜ’L-LÜGAT’TE TIBBİ İSİMLER II (E-Ö) Ss, 209-246
Medical Terms at Lehcetü’l -Lügat (E to Ö)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1264
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Handan ERTAŞ  
SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 247-262
Health Management Students Investigation of Leadership and Emotional Intelligence Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1260
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasret Aycan BİRDAL  
-SOSYOBİLİMSEL KONULARDA ARGÜMANTASYONA DAYALI ÖĞRENME UYGULAMALARININ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİYİ ANLAMA BİLGİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ Ss, 263-301
The Effect of Argument-Based Learning Applications on the Development of Preservice Science Teachers’ Student Comprehension Knowledge About Socioscientific Issues
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1275
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Melike Uluçay  
2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLARA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ Ss, 303-318
A Critical Overwiev of the Acquirement Related to Grammar Teaching in 2018 Turkish Curriculum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1207
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DİJİTAL SANAT VE KOLAJ Ss, 319-388
COLLAGE IN DIGITAL ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1290
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MEVLÜT AYDOĞMUŞ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 339-352
Investigation of the Prospective Teachers'social Entrepreneurship Characteristics in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1276
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan KARA MUHAMMET EMİN ACAR  
ÖRGÜTLERİN SOSYAL YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK ODAKLI İMAJ ALGILARI: İŞGÖRENLER ÜZERİNE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA Ss, 353-370
Organizations’ Image Perceptions Focused Social Welfare and Social Responsibility: A Cross Sectional Study on Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1220
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ZAMAN YÖNETİMİ FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ: DENİZLİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 371-392
Investigation of Time Management Awareness of Accounting Professionals: A Research in Denizli Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1298
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer KEMİKSİZ  
AKRAN DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLIKLI KONUŞMA BECERİSİNDE ÖNEM VERDİKLERİ HUSUSLAR Ss, 392-412
Important Factors in Prepared Speaking Skills According to Turkish Language Pre-Service Teachers in Terms of Peer Assessment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1267
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rıfat Akbaş  
ARAP DİLİNDE MANANIN MORFOLOJİK ETKİSİ ÜZERİNE Ss, 413-432
On the Morphological Effect of Meaning in Arabic Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1248
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

KEMAL DOYMUŞ  
JİGSAW TEKNİĞİ VE MODELLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLER KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARI VE KAVRAMSAL ANLAMAYA ETKİSİ Ss, 433-464
The Effect of Jigsaw Technique and Models on the Academic Achievement and Conceptual Understanding of Colligative Properties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1203
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Alper Şen, Süleyman GÜCEK  
İNŞAAT SEKTÖRÜ, FAİZ ORANI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2002-2019) Ss, 465-482
Analysis of the Relationships Among Construction Sector, Interest Rate and Economic Growth: The Case of Turkey (2002-2019)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1278
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sibel Temiz  
EMPATİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GENÇLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 483-498
The Effect of Empathy on Ageism: A Research on Young People
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1258
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Okan OĞAN  
SALİHLİ İLÇESİNDE MORFOLOJİK BİRİMLERE GÖRE KIRSAL YERLEŞMELERDE MESKEN TİPLERİ VE KULLANIM BİÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Ss, 499-523
Comparative Analysis of Housing Types and Usage Types in Rural Settlements According to Morphological Units in Salihli District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1269
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yaşar Akça Şaban ESEN  
EVALUATION AND RECOMMENDATIONS ON THE NATIONAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN Ss, 525-536

Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1291
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yavuz Odabaşı Kazım İlhan Yarıkan  
YOLSUZLUĞUN AKTARIM KANALLARI YOLUYLA EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN KEİ ÜLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 537-550
The Impact of Corruption on Economic Growth Through Corruption Transmission Channels for the Bsec Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1235
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yunus BERKLİ  
OSMANLI ÇİNİ SANATI VE HALI SANATININ ORTAK MOTİFLERİ Ss, 551-567
Common Motifs of Ottoman Tile and Carpet Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1305
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

YUNUS YILMAZ Bekir ELMAS  
POLİTİK SEÇİM TARİHLERİ ETRAFINDA ANORMAL GETİRİ HAREKETLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ Ss, 569-582
Anormal Return Movements Around Political Election Dates: Case of ISE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1265
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri