eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access81 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU- Elif AKAN- Mehmet Ali ER - Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  27.03.2020

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Asiye Çelenlioğlu  
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE EDEBİ ESERLERİN SOSYOLOJİ ALANINDA VERİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Ss, 01-11
Disponibility of Socialist Realist Literary Works as Data in Sociology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1296
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ASLI MADEN Recep Demir  
CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SÖZLÜK KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 13-34
Reviewing of Primary School Turkish Language Course Curriculums in Republic Period Related to Dictionary Use
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1292
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan PESEN  
ÖZEL EĞİTİM DERSİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÖZEL EĞİTİM” VE “ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREY” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARI Ss, 35-60
The Perceptions of Prospective Teachers Taking Special Education Lesson About the Concepts of “Special Education” and “The Individual with Special Education Need”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1324
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
MÜZİK KAVRAMINA İLİŞKİN ÇOCUKLARIN GÖRSELLERİNİN İNCELENMESİ: BİR GÖRSEL SUNU DEĞERLENDİRMESİ Ss, 61-78
Investigation of the Images of Children Related to the Concept of Music: Evaluation of A Visual Presentation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1297
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

BİLAL MACUN BÜŞRA KOÇAK MACUN, SERDAR SAFALI, NURULLAH ŞAHİN  
ZEKÂ TÜRLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 79-100
Investigation of Teacher Candidates’ Self-Efficacy Belief Levels According to Intelligence Types
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1364
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet KIRKKILIÇ  
LEHCETÜ’L-LÜGAT’TE TIBBİ İSİMLER III (P-Z) Ss, 101-136
Medical Terms at Lehcetü’l -Lügat III (P – Z)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1367
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan Bağcı  
ARMONİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 137-152
Validity and Reliability Study of Harmony Course Attitude Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1299
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

HATİCE ALTUNKAYA  
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZERKLİĞİ DÜZEYLERİ VE BU DÜZEYLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 153-170
Writing Autonomy Levels of Middle School 7th Grade Students and Analysıs of These Levels in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1386
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin AKAR  
AKILLI TAHTA KULLANIMININ KALICILIĞA VE DERSE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ Ss, 171-188
The Impact of Using Interactive Boards on Permanence of Learning and Attitudes Against Courses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1337
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

, Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ  
BUGÜNÜN YETİŞKİNLERİ DÜNÜN ÇOCUKLARIYDI: YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLUKLARINDA OYUNUN ANLAMI Ss, 189-208
Today's Adults Were Yesterday's Children: The Meaning of Game in the Childhood of Adults
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1316
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

, A.Halim ULAŞ  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YARDIMLAŞMA VE SAYGI DEĞERLERİNİN KAZANDIRILMASINDA DRAMA ETKİNLİKLERİNİN ETKİLİLİĞİ Ss, 209-228
Effectiveness of Drama Activities on 4th Grade Students to Gain Cooperation and Respect Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1322
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Ragıp GÖRGÜN  
LOJİSTİK PERFORMANS KRİTERLERİNİN SAĞLANMASINDA TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Ss, 229-246
The Situation of Turkish Logistics Sector in Logistics Performance Criteria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1359
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 247-263
Determining the Nomophobia Levels of Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1369
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

, Tuğba HANTAL, M. Barış BALCI  
İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ SWARA, ARAS VE TOPSIS TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİ UYGULAMASI Ss, 265-291
Comparison of Financial Performance of Companıes With Swara, Aras and Topsis Techniques: BIST Technology Index Application
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1339
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mirpenç AKŞİT  
FÂRÂBÎ İLE İHVÂN-I SAFÂ’NIN SİYASET VE TOPLUM TEORİLERİNİN BULUŞMA NOKTALARI Ss, 293-308
The Mutual Points of Al-Fârâbî and Ikhwân Al-Safâ in Their Political and Social Theories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1313
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TÜRKİYE’DE UYGULANMIŞ EĞİTİM PROGRAMLARI”NA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 309-328
Teacher Candidates’ Metaphorical Perceptions for “Curriculums Applied in Turkey”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1389
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Onur Topoğlu , Evin Erden TOPOĞLU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 329-342
Investigating the Perceptions of Pre-Service Music Teachers on Problem Solving Skills in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1308
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

, Ömer ERGENEKON  
BAĞIMSIZ ANAOKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖRGÜT İKLİMİNE ETKİSİ Ss, 343-376
The Impact of Communication Skills of Administrators Working in Independent Kindergartens on Organizational Climate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1348
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ALEVÎLERİN TEMEL İSLÂMÎ İBADETLERE YAKLAŞIMLARI: SORGUN ÖRNEĞİ Ss, 377-396
Approaches of Alawis on Basıc İslamic Worshıp: Sorgun Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1344
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

, Ramazan KIRAÇ, Fatma ÇİFTCİ KIRAÇ  
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ZAMAN YÖNETİMİ İLE İŞ-YAŞAM KALİTESİNİN İLİŞKİSİ Ss, 397-410
Relationship Between Time Management and Work-Life Quality in Healthcare Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1397
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE ESTETİK BEĞENİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 411-428
Investigating the Relationship Between Art Literacy Levels and Aesthetic Appreciation Levels of Fine Arts Pre-Service Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1323
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Suat POLAT Cihat ALTUN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARINDA TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME BECERİLERİNİ KULLANABİLME DURUMU Ss, 429-448
The Ability to Use Thinking Design Skills in Social Service Practices of Social Studies Prospective Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1325
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM POLİTİKALARI İLE İLGİLİ EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 449-466
Educator Views on the Education Policies of the Ministry of National Education Regarding the Refugee Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1361
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şerif CANBAY  
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN KULLANILAN PETROL TÜKETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ Ss, 467-488
Analysis of the Relations Between Oil Consumption used for Electricity Generation, Renewable Energy Use and Economic Growth in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1377
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Pazarlama Stratejilerinde Yapay Zekanin Yeri ve Geleceği Ss, 489-506
THE PLACE AND FUTURE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MARKETING STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1340
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yakup KIZILKAYA  
HARF-İ CERLE MÜTE‘ADDÎLİK BAĞLAMINDA FİİL-HARF-İ CER İLİŞKİSİN TAHLİLİ Ss, 507-521
Verb-Hurūf al-Jarr Relationship within the Context of Mutaaddī via Hurūf al-Jarr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1372
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKİYE’DE SPOR YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YAPILMIŞ OLAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ Ss, 523-538
Analysıs of the Theses’ Content in the Discipline Project Management in Sports in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1347
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yüksel Pirgon  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİNİN PİYANO VE BİREYSEL ÇALGI DERSİ BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 539-553
Comparison of Multiple Intelligence Profiles of Music Teacher Candidates with Piano and Main Instrument Successes and Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1303
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADININ YERİ: LİTERATÜR TARAMASI Ss, 555-569
Women Place in Information Technology Sector: Literature Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1321
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yunus Berkli  
AVRUPA SANATININ TEMELLERİNDE ORTA ASYA TÜRK SANATININ İZLERİ Ss, 571-586
The Traces of Central Asian Turkish Art in the Fundamentals of European Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1420
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri