eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access82 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU - Elif AKAN - Mehmet Ali ER

ERZURUM  22.06.2020

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ahmed Emin Osmanoğlu Hüseyin CANTEMÜR  
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ŞAHSİYETLER Ss, 01-22
Persons in Social Studies Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1477
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ezgi Pelin YILDIZ  
SPOR YAPAN BİREYLERİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 23-43
Determine the Technology Addiction Levels of Individuals Who Do Sports According to Demographic Features
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1471
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aykut Narin Erhan Akın  
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA MÜZİKLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MASALIN DERS BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 45-60
The Effect of the Tale Enriched with Music in the Multi-Grade Classes on the Academic Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1499
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşenur DEMİR Erkan OKTAY, Sevda ALTUN  
DİLENCİLERE YARDIM ETME SIKLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Ss, 61-76
An Investigation of Factors Affecting the Frequency of Helping Beggars: The Case of Erzurum Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1429
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Esma KURU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 77-96
Metaphorical Perceptions of Social Studies Teacher Candidates on the Concept of Social Studies Teacher
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1476
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYO-BİLİMSEL BİR KONUDA AKIL YÜRÜTME TARZLARININ VE ARGÜMAN SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ Ss, 97-118
Exploring Pre-Service Primary School Teachers’ Informal Reasoningand Argumantation Levels on a Socio-Scientific Issue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1439
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih GÜRLEVİK - Sümeyra GAZEL  
ENERJİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: BİST ELEKTRİK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 119-138
Effect of Change in Energy Prices on Stock Prices: An Application on BIST Electricity Index
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1456
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halime Altaş  
ÖLÜM OLGUSU VE HASTA YAKINLARINDA ÖLÜME İLİŞKİN TUTUMLAR Ss, 139-150
The Phenomenon of Death And Patıent Relatıves’ Attıtudes Towards Death
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1464
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

HURİYE ALTUNER  
SÜRREAL RESİMDE KADIN İMGESİ Ss, 151-172
Woman Image in Surreal Painting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1390
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İLHAMİ ARSEVEN  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 173-196
Examinatıon of the Correlation Between Digital Addiction Levels and Self-Regulated Learning Abilities of High School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1382
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulkadir ERTAŞ - Mehmet ZELKA  
ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLERİN İŞ AHLAKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 197-210
Evaluation of Private Military Companies in Terms of Business Ethics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1436
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Özyürek  
III. ORDU KUMANDANLIĞI BÖLGESİNDEKİ ERMENİ OLAYLARI KARŞISINDA TÜRK JANDARMASI’NIN FAALİYETLERİ (1914-1918) Ss, 211-230
Activities of the Turkish Gendarmerie Against Armenian Events in the III. Army Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1480
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necmettin KARABULUT Fatih DAŞDEMİR  
İMGE, İMGELEM VE İMGELEME KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SANAT ESERİNİN OLUŞUMU Ss, 231-244
Formation of Art Work in the Context of Image, Imaging and Imaging Concepts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1501
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TURİZM GELİRLERİ-MAKRO DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK OLARAK İNCELENMESİ Ss, 245-262
Empirical Investigation of the Relationship Between Tourism Receipts and Macro Variables for Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1488
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Neslihan Çıkrıkçı Hatice Odacı  
ÖN-ERGENLER İÇİN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ ÖLÇEĞİ: İLK PSİKOMETRİK BULGULAR Ss, 263-280
Resilience Scale for Early Adolescents: An Initial Psychometric Results
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1398
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
FARKLI DİSİPLİNLERİN SOSYAL PSİKOLOJİ İLE KESİŞİMLERİ: VAN ÖRNEKLEMİ ÇALIŞMALARINA DAİR İNCELEME Ss, 281-306
Intersections of Different Disciplines with Social Psychology: A Study on Van Samples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1473
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Orhan Bozdemir  
ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞININ AZALMASI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 307-320
The Problem of Deacreasing the Turkish Vocabulary and Solution Proposals According to Student’s View
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1442
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ÖMER ÇINAR  
ADALET HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ Ss, 321-338
Development of a Scale of Satisfaction from Justice Services: Ağrı Province Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1399
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özgür Bayram SOYLU - Beyza Nur AYDIN  
GENÇ İŞSİZLİĞİN GELİŞİMİ, BELİRLEYİCİLERİ VE İKTİSADİ POLİTİKALAR: AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI Ss, 339-360
The Development and Determinant of Youth Unemployment, Economic Policies: Comparison of European Union-Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1445
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

RAHMETULLAH UZUN  
ARAP MEDYASINDA YAYGIN DİL HATALARI Ss, 361-381
Common Language Mistakes in the Arab Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1441
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salih AYBEY  
HAFIZLIK EĞİTİMİNDE YENİ BİR TECRÜBE: ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK -ÖNEMİ, PROBLEMLERİ VE BEKLENTİLER- Ss, 383-412
A New Experience in Memory Education: Memory with the Formal Education - Importance, Problems and Expectations-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1434
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinem ŞAHNAGİL  
YEREL HİZMET SUNUMUNDA KATILIM KÜLTÜRÜNÜN YÖNETSEL BOYUTU: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Ss, 413-434
The Administrative Dimension of Participation Culture in Local Service Supply: The Case of Balıkesir Metropolitan Municipality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1396
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şebnem ASLAN  
İŞ BECERİKLİLİĞİ, ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK, ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK, DUYGUSAL ÖZ YETERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DEĞİŞKENLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN FARKLILIKLARI Ss, 435-462
Job Crafting, Work Engagement, Organizational Virtuousness, Emotional Self- Efficacy and Emotional Intelligence Differences of Variables in Socio-Demographic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1430
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ SAĞLIK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Ss, 463-486
Evaluation of Family Practice Application in the Context of Health Communication and Erzurum Province Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1478
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TANZİMAT DÖNEMİ KADIN HAREKETLERİNİN EĞİTİME ETKİSİ Ss, 487-500
The Reflection of the Women Movement on Tanzimat Reform Era Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1435
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ülkü Ulukaya ÖTELEŞ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MİLLİ BAYRAM” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR DURUMLARI Ss, 501-514
Metaphor of Social Studies Teacher Candidates for the Concept of “Natıonal Holiday”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1395
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Üzeyir SÜĞÜMLÜ  
ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ UYGULAMALARININ ÖZERK ÖĞRENMEYE VE YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ Ss, 515-530
The Effect of Learner Autonomy Practices on Autonomous Learning and Writing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1470
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yavuz Ercan GÜL  
ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE TERBİYE KAVRAMI VE TERBİYE YÖNTEMLERİ Ss, 531-546
The Concept of Education and Nurture Methods in Old Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1432
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yegane Çağlayan - Erhan ÇAĞLAYAN  
“HELEN - OSMANLI BİRLİĞİ” DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE (ATHANASİOS SOULİOTİS’İN 1908-1912 YILLARINDAKİ FAALİYET ÖRNEĞİNDE) Ss, 547-558
On the Thought of “Helen-Ottoman Union” (in the Context of Athanasios Souliotis's Aciıvities in 1908-1912)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1394
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
MS. PAULINE ESPIR’İN ANADOLU SEYAHATİ NOTLARI (7 Eyl ül-15 Ekİm 1950) Ss, 559-582
Ms. Pauline Espir’s Notes on Her Trip to Anatolia (7th September-15th October 1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1462
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri