eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access83 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU - Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  30.09.2020

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Adnan ALGÜL - Emre BÖLÜKBAŞ  
CESSAS’A GÖRE İLLETİN TAHSİSİ Ss, 1-30
The Restriction of Cause of Jassas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1546
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE ALAN BİLGİSİ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 48
The Attıtudes of the Class Teachers on the Course of Visuals Understanding
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1556
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
YABANCI ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNDE EKONOMİK DÜŞMANLIK ALGISI, ÜLKE VE ÜRÜN İMAJI ETKİSİ Ss, 49-70
Effect of Economic Anımosity Perception, General Country and Product Image on Foreign Product Purchase Intention
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1544
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bertan Rona  
SAYGUN’UN AKSAK TARTILAR ÜZERİNE ON ETÜD, OP.38 NO.4 PİYANO PARÇASININ BİÇİM BAKIMINDAN VE “KONTRAST” KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE KOMPOZİSYON AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 71-88
Analysis of Ten Etudes on Aksak Rhythms, Op. 38 No.4 Piano Piece by Saygun Formally and Compositionally Within the Scope of “Contrast” Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1222
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Hüseyin YAŞAR  
MEÂRİC SURESİNDE İNSANIN OLUMLU VE OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Ss, 89-106
Positive and Negative Trits of Human ın Surah Al-Ma’arij
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1561
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Ezgi Pelin YILDIZ  
ASSURE MODELİ İLE TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE BİLGİSAYAR KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 107-136
The Effect of a Course Designed with ASSURE Model on Student’s Attitudes Towards the Use of Information Communication Technologies and Computer Anxiety Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1570
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Çetin ÇOBAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 137-163
Investigation of Creativity Levels of Preschool Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1600
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Demet AYDINLI GÜRLER  
Grup Piyano Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme Ss, 165-184
A REVIEW OF GRADUATE THESES IN GROUP PIANO EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1489
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seda Taş - Dolunay ŞENOL  
ÇOCUKLUĞA YÖNELİK SOSYOLOJİK TEORİLERİN PARADİGMA DÜZEYİNDE SINIFLANDIRILMASI Ss, 185-202
Classification of Sociological Theories for Childhood at the Paradigm Level
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1532
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebru BOZPOLAT - Tuğba ERKMEN BOLAT  
FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 203-226
Investigate of Postgraduate Dissertations on the Curricula of Physics, Chemistry and Biology Courses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1545
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif Kurt  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAHRAMANI HAYVAN OLAN HİKÂYELERİN SINIF İÇİ KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 227-239
Preschool Teacher’s Views on the use of Stories with Animal Heroes in the Classroom
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1661
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Özlem KURU - Yasin GÜNGÖR  
SAĞLIK PERSONELİNİN COVİD-19 KORKUSU İLE TÜKENMİŞLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE AŞIRI İŞ YÜKÜ VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE BELİRLENMESİ Ss, 241-262
Determination of the Influence of Work Overload and Perceived Social Support in the Effect of the COVID-19 Fears of Healthcare Personnel on Their Burnout by Structural Equation Modelling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1621
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Etem YEŞİLYURT  
ÖĞRETMENİN PUSULASI: GENEL ÖĞRETİM İLKELERİ Ss, 263-288
The Compass of Teacher: General Teaching Principles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1525
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma Tosun Köse  
NEO-PRAGMATİST BİR DÜŞÜNÜR OLAN HANS JOAS’IN DEĞER KAVRAMINA YAKLAŞIMI Ss, 289-298
As a Neo-Pragmatist Philosopher Hans Joas Concept of Value
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1602
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Ferice HAN  
Tablo ve Grafiklere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi Ss, 299-322
INVESTIGATION OF THE PROBLEM POSING SKILLS ABOUT TABLES AND GRAPHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1524
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gözde URAL - Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN - Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 323-342
Investigation of Preschoolers Self-Regulatory Skills According to Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1521
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gül ŞEN YAMAN -  
YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER Ss, 343-362
Trends in Arabic Teaching Research as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1564
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Güler YANIK Vedat TANİŞ  
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN İŞ YÜKÜ VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 363-378
Investigation of the Effect on Job Satisfaction and Working Relationships Workload
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1601
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİNDE YAZILIM KULLANIMI: TURNİTİN ÖRNEĞİ Ss, 379-404
Use of Software in Turkish Language and Literature Education: Example of Turnitin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1634
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hamdi Türkoğlu  
ZÜHLÎ İLE BUHÂRÎ ARASINDAKİ TARTIŞMALAR VE RİVAYETLERE YANSIMASI Ss, 405-426
Arguments Between Zuhli and Bukharı and it’s Effects to the Narratives
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1560
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
XGBOOST VE MARS YÖNTEMLERİYLE ALTIN FİYATLARININ KESTİRİMİ Ss, 427-446
Prediction of Gold Prices by Xgboost and Mars Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1647
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hulusi GEÇGEL - Fatih KANA - Ebru DURAK - Gizem MERİÇ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET ÖZ-YETERLİĞİNİN İNCELENMESİ Ss, 447-470
The Investigation of the Internet Self- Efficacy of Turkish Pre-Service Teacher
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1522
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin BAYRAM  
DRAKE’İN TOPLU ÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA YAKLAŞIMI İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK ÜNİTE TASARLAMA VE DEĞERLENDİRME Ss, 471-490
Designing A Lesson Unit of Social Studies with Drake's Fusion Approach of Integrated Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1554
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Hüseyin ÇALIKUŞU  
ERGENLERDE ÖZGÜVEN İLE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 491-508
Examining the Relation Between Self-Confidence and Negative Automatic Thoughts in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1523
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kerim FARUK  
İbn Tufeyl’in “Hay Bin Yakzan” Efsanesinde Bulunan Felsefî, Tasavvufî ve Edebî Yönün Değerlendirilmesi Ss, 509-538
أسطورة "حي بن يقظان" لابن طفيل بين الفلسفة والتصوف والأدب
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1572
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MAZHAR DÜNDAR  
KUR’AN’DA İNSANLARI HAK YOLDAN SAPTIRAN ÂMİLLER Ss, 539-564
The Forces that Deflect People from the Right Way in the Qur'an
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1608
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Hatice GÜLER - Ebru DURMAZ  
ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YARDIMCI KİTAP KULLANMA NEDENLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 565-578
Social Science and Science Teachers 'Views on Reasons for Using Aid Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1520
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin ERÇAKAR  
TR22 BÖLGESİNDE GÖÇ OLGUSU VE ORTANCA YAŞIN BÖLGE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 579-600
Migration and the Effect of Median Age on Regional Economy in the TR22 Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1512
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Süleyman KARATAŞ - Tayfun YÖRÜK  
Yaygın Eğitimde Çalışan Yönetici ve Öğretmenlere Göre Mobbing Ss, 601-6014
“MOBBING” ACCORDING TO ADMINISTRATORS AND TEACHERS WORKING AT NON-FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1483
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice Zeynep İNAN  
TÜRKİYE’DE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI TEMELLİ UYGULAMALAR YAPAN OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN DENEYİMLERİ: BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI Ss, 615-646
The Experiences of Teachers in Reggio Emilia-Inspired Preschools: A Phenomenological Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1557
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

- Ahmet GÜRBÜZ  
İlişkisel Pazarlama Boyutlarının Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma Ss, 647-672
EFFECT OF RELATIONSHIP MARKETING COMPONENTS ON THE CONSUMER BASED BRAND EQUITY: A RESEARCH IN THE FURNITURE SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1620
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf GÜNAYDIN - Ali Fuat ARICI  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ETKİLEŞİMLİ OKUMANIN KONUŞMA BECERİSİNE ETKİSİ Ss, 673-696
The Impact of Interactive Reading on the Ability of Speaking in Terms of Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1688
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri