eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access84 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU - Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  27.12.2020

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Abdulkerim Öner  
HZ. ÖMER DÖNEMİNDE ŞÛRÂ UYGULAMALARI Ss, 01-20
Implementation of Shura (Consultation) During the Caliphate of Umar Ibn al-Khattab
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1773
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulhak Halim ULAŞ, Mehmet Kadir COŞKUN  
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DERLEME ÇALIŞMASI Ss, 21-38
A Compilation Study on Family Education in Special Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1766
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

AYTEKİN KARBEYAZ Murat KURT  
COVİD-19 SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN TUTUMLARI: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI Ss, 39-66
Teachers 'Attitudes About Educational Information Network (Eba) in the Covid-19 Process: A Mixed Method Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1646
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÖRGÜTSEL ADALETİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR İNŞAAT FİRMASI ÖRNEĞİ Ss, 67-86
The Effect of Organizational Justice On Individual Performance: Case of A Construction Company
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1732
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bayram AŞILIOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM (FeTeMM) FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 87-100
Investigation of Pre-service Teachers STEM Awareness Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1704
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazan Kaytez  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI İLE BABA KATILIM DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 101-116
Investigation of the Relationship between Perception of Fatherhood Role of Fathers with Children in Preschool Period and Father Participation Status
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1729
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Berk Ceviz Aytekin ALBUZ  
ÖZENGEN KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK İHTİYAÇ ANALİZİ Ss, 117-142
Needs Analysis of a Teaching Program Regarding the Initial Level Amateur Classical Guitar Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1767
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Veli Sadıç  
TÜRKİYE’DE AVRUPA YEREL ÖZERKLİK ŞARTI ÇERÇEVESİNDE MERKEZİ YÖNETİM - YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ: İL ÖZEL İDARESİ Ss, 143-160
Central Government - Local Government Relations in Turkey Within the Framework of European Charter of Local Self-Government: Provincial Special Administration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1636
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Canan HANOĞLLU -  
TOKAT MAHMUT PAŞA CAMİİ HAZİRESİ’NDE BULUNAN MEZAR TAŞLARI Ss, 161-194
Grave Stones in the Graveyard of Tokat Mahmut Pasha Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1691
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kürşat ACAR Cansel ARSLANOĞLU, Kürşat ACAR, Erkal ARSLANOĞLU, Kadir BAYNAZ, Fatih KARAKAŞ, Gökhan İPEKOĞLU, Ahmet MOR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ (SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 195-210
Investigation of Smoking Habits and Quality of Life of University Students (Sample of Sinop University)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1753
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETİM YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KAMUOYU DENETİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME Ss, 211-228
Effectiveness of Control Methods in Public Administration An Examination on Public Opinion Inspection in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1727
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Evren ERZEN Mustafa Ceylan  
COVİD-19 SALGINI VE UZAKTAN EĞİTİM: UYGULAMADAKİ SORUNLAR Ss, 229-248
Covid-19 pandemic and distance education: Problems in implementation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1650
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih KARİP  
TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNDEN BİR META-SENTEZ Ss, 249-262
Art Education of Individuals with Disabilities in Turkey: An Evaluation Through Graduate Dissertations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1699
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fikret GEDİKLİ  
İCTİHAD İLE NESH’İN İMKÂNINA DAİR Ss, 263-290
About Possibility of Abrogation with Opinion Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1761
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Yaşar  
RÛM SURESİ BAĞLAMINDA VII. YÜZYIL DOĞU ROMA-İRAN SAVAŞLARININ İNCELENMESİ Ss, 291-310
Examination of East Roman-Iranian Wars in Surah Ar-Rum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1660
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Didem Ayhan Hilal SEKİ ÖZ  
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ VE ATILGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 311-324
The Relationship Between Nursing Students' Automatic Thoughts and Their Assertiveness Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1759
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Fazlı Ergül  
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ İLİŞKİSİ Ss, 325-336
The Relationship Between Positive Psychological Capital and Teacher Leadership
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1714
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin KARAYAKA  
RİSKLER VE FIRSATLAR BAĞLAMINDA TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE GÖÇ VE GÖÇMENLER Ss, 337-358
Migration and Migrants as a Case in History and Today in the Context of Risks and Opportunities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1662
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İrem Pamuk  
ALMANYA’DA TOPLUM BİLİMLERİ (GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN) DERSİNDE ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ Ss, 359-376
Child Rights Education in the Social Sciences (Gesellschaftswissenschaften) Course in Germany
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1676
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Keziban TEKŞAN Ayşe KARACA  
ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMALARINDA KARŞILAŞILAN BOĞUMLAMA VE SÖYLEYİŞ YANLIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 377-390
An Investigation into Articulation and Pronunciation Errors by Sixth-Grade Students in terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1739
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahir ÖZHAN Nazlı KEYİFLİ  
VERGİ GELİRLERİ, KENTLEŞME VE DEMOKRASİ: G20 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA Ss, 391-408
Tax Revenues, Urbanization And Democracy: An Econometric Study On G20 Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1673
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Akif Duman  
DİLBİLİMİNİN BÜYÜKBABASI HUMBOLDT Ss, 409-434
Grandfather of Linguistics Humboldt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1626
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin TURAN Prof. Dr. Murat İSKENDER  
ERGENLERDE KARİYER VE YETENEK GELİŞİMİ ÖZ-YETERLİĞİNİN, ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK, YAŞAM DOYUMU VE ALGILANAN ARKADAŞ SOSYAL DESTEĞİ İLE İLİŞKİSİ Ss, 435-448
The Relationship Between Career and Talent Development Self-Efficacy with Metacognitive Awareness, Life Satisfaction and Perceived Social Support from Friends
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1373
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Mahfuz ATA Yok  
İKİ DEFA ÖLMEK VE İKİ DEFA DİRİLMEK (MÜ’MİN SURESİ 11. ÂYET ÖZELİNDE) Ss, 449-474
Dying Twice and Being Resurrected Twice (Specific to the Verse 11 of the Surah Mu'min)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1762
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ŞATA  
DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNDE KODEĞİŞKEN(LERİN) MODEL VERİ UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 475-490
Effect of Covarıate(S) on Model Data Fit in Confirmatory Factor Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1697
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Arzu Çevik  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA ETKİNLİKLERİNİN SÜREÇ ODAKLI YAKLAŞIM AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 491-510
Analysis of Writing Activities in Turkish Textbooks in terms of a Process-Oriented Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1667
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Alkan Bilge Kılıçtek  
GÖRÜNÜRDE İLİŞKİSİZ REGRESYON MODELİ İLE ALKOL VE TÜTÜN KULLANIM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ss, 511-528
Determination of Factors Affecting the Usage Time of Alcohol and Tobacco with Seemingly Unrelated Regression Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1758
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Funda Eryılmaz Ballı  
Z KUŞAĞI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNE DAİR ALGILARININ İNCELENMESİ Ss, 529-550
An Analysis of Generation Z Middle School Students’ Perceptions About School Principals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1741
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Burak Dumlu Prof. Dr. Sebahattin YILDIZ, Kafkas Üniversitesi, İİBF, syildiz@kafkas.edu.tr Yüksek Lisans Öğrencisi Burak Dumlu, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., burakdumlu34@hotmail.com  
DUYGUSAL EMEĞİN ÇALIŞAN İYİ OLUŞUNA ETKİSİ Ss, 551-574
The Effect of Emotional Labor on Employee Well-Being
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1751
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SEHER AKDENİZ Zeynap Ahçı, Hatice Harmancı, H.Deniz Günaydın  
BOYUN EĞİCİ MERHAMET ÖLÇEĞİ’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANARAK PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 575-584
An Analysis of the Psychometric Characteristics of the Submissive Compassion Scale According to Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1764
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SANAT EĞİTİMİNDE MOBİL TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 585-600
Investigation of the Student Opinions Related to Mobile Technology Use in Art Education and its Effect on Their Motivations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1760
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri