eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access85 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Dr. Yasemin KURTLU - Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  31.03.2021

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ahmet Ateşyürek  
IV. MURAD’IN TORUNU FATMA HANIM SULTAN’A AİT BİR VAKFİYE Ss, 1-13
The Waqfiya of Fatma Hanım Sultan daughter of Melek Ahmed Pasha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1853
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ASLI GÜLER  
POLİTİKA FAİZLERİNİN BANKA FAİZLERİNE GEÇİŞKENLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 15-38
The Pass-Through of Policy Rates to Retail Bank Rates: The Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1889
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Aslıhan GEZ -Can EKİZ  
TRT ÇOCUK DERGİSİ’NDE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARININ İNCELENMESİ Ss, 39-64
Investigation of the 5th Grade Social Studies Learning Outcomes in TRT Children's Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1801
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

HASAN HAKAN OKAY Başak SAYLAM, Gökçem BAHAR  
YAYLI ÇALGILARDA DÖRDÜNCÜ PARMAK KULLANIMINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 65-76
The Music Teacher Candidates’ Views on the Use of Fourth Finger in the String Instruments: A Qualitative Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1818
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Behice VARIŞOĞLU Ebru IRMAK  
AŞAĞILIK DUYGUSU DİL KULLANIMINA YANSIR MI? Ss, 77-90
Does the Feeling of Inferiority Reflect Language Use?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1817
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bora BAYRAM -Elif AKTAŞ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI NOT ALMA STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 91-112
An Analysis on the Note-Taking Strategies Used by Faculty of Education Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1791
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çiğdem İNCİ KUZU  
AİLE VE ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARININ MATEMATİK KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 113-128
Student Opinions about the Effect of Family and Teacher Approaches on Math Anxiety
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1844
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Ebru SAKA  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇLARININ VE METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ Ss, 129-150
Investigation of Prospective Primary School Teachers’ Beliefs and Metaforic Perceptions Related to Mathematical Problem Solving
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1794
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Faruk YELKENCİ  
YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ MODEL ARAYIŞINDA BÜTÜNLEŞİK BİR TASARIM ÖNERİSİ: DİSİPLİNLERARASI DİJİTAL MODEL (DDM) Ss, 151-172
An Integrated Design Proposal in the Search For New Model at Higher Education: Interdisciplinary Digital Model (IDM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1849
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Esra ŞAHİN  
DİJİTAL DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 173-186
The Effect of Digitally Assisted Cooperative Student Teams Achievement Division to the Academic Success of Science Class
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1846
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Fatma BİNGÜL  
YALNIZLIĞIN BAĞLANMA STİLLERİ, BEĞENİLME ARZUSU VE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 187-202
Examining the Loneliness in Terms of Attachment Styles, Desire for Being Liked, and Fear of Negative Evaluation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1821
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma Gökçen ATUK  
OSMANLI YAHUDİLERİ BASININA (1850-1922) DAİR TÜRKÇE LİTERATÜR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Ss, 203-225
A Comparative Study on the Turkish Literature of the Ottoman Jews Press (1850-1922)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1805
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Esin Dicle TİMUÇİN  
EMEK PİYASASI VE EKONOMİK DIŞLANMA: ADIYAMAN İLİNDE SURİYELİ GÖÇMENLER ÖRNEĞİ Ss, 227-246
Labor Market and Economic Exclusion: The Case of Syrian İmmigrants in Adıyaman Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1796
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ -Üyesi Ayşe OKUR  
SANAT EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YENİ MEDYA SANATINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 247-264
Art-Education Students’ Views on New Media Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1792
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Ali ER  
TÜCCARZADE İBRAHİM HİLMİ ÇIĞIRAÇAN’IN “ÇOCUKLARA AHLAK DERSLERİ - MALUMAT-I AHLAKİYE” ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 265-282
An Investigation on “Moral Courses for Children-Malumat-ı Ahlakiyye-“ by Tuccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1870
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Ferdi BAHADIR  
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZİ Ss, 283-310
Meta-Analysis of the Impact of Augmented Reality on Students’ Academic Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1823
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Ekonomik Kriz ve Cinsiyetçi Yaklaşımın Gelişimi Ss, 311-324
THE ECONOMIC CRISIS AND THE DEVELOPMENT OF GENDER REGIMES IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1909
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
‘ABDURRAHMAN MUNÎF’İN SINIRLAR ÖTESİNDEN BİR MEKTUP ADLI HİKÂYESİ İLE REFİK HALİD KARAY’IN ESKİCİ ADLI HİKÂYESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 325-341
Comparison of ‘Abdurrahman Munîf's Tale of a Letter from Beyond Borders and Refik Halid Karay's Tale of Eskici
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1825
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat ARSLANDERE  
MARKA KÜRESELLİĞİ, MARKA PRESTİJİ VE MARKA KALİTESİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİLERİ: KÜRESEL BİR MARKA ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 343-358
The Effects of Perceived Brand Globalness, Brand Prestige and Brand Quality on Consumer Purchase Intention: An Empirical Research on a Global Brand
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1799
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Mutlu PİŞKİN TUNÇ  
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINDA MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 359-376
The Problems Encountered by Pre-Service Mathematics Teachers in Distance Education Practices and Solution Suggestions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1916
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sayın DALKIRAN -Deniz BAYKAN  
GAZZÂLÎ’NİN İMAN-AMEL ANLAYIŞI Ss, 377-400
Al-Ghazali’s Opinion of Faith and Action
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1834
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selçuk Abdullah EVLİYAOĞLU  
ÜNİTER DEVLET BİÇİMİNİN KRONİK DEĞİŞİMİ VE TANIMDA ZORLUKLAR: ANAYASA HUKUKU ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ss, 401-416
Chronic Change of the Unitary State Form and Difficulties for Definition: A Comparative Analysis in the Context of Constitutional Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1952
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Yavuz KONCA  
AN EVALUATION OF PROJECT-BASED LEARNING: A TURKISH ‘LINGUISTICS FOR TRANSLATORS’ STUDENTS’ CASE Ss, 417-434
Proje Tabanlı Öğrenmenin Bir Değerlendirmesi: 'Çevirmenler için Dilbilim' Türk Öğrencilerin Vakası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1905
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şebnem ASLAN  
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DUYGUSAL ZEKÂ VE MERHAMET YORGUNLUĞUNUN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN FARKLILIKLARI Ss, 435-452
Emotional Intelligence and Compassion Fatigue in Health Workers in the Context of Socio-Demographic Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1835
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğçe AKYOL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE ÇOCUKLARIN KATILIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 453-468
An Investigation of the Relationship Between Preschool Teachers’ Classroom Management Skills and Children’s Involvement Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1822
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Turgay ŞİRİN -Neslihan DURSUN  
EVLİ VE BEKÂR BİREYLERDE YAŞAMIN ANLAMI VE MANEVİYAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 469-482
The Relationship Between the Meaning of Life and the Levels of Spirituality of Married and Unmarried Individuals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1827
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yılmaz CEYLAN  
MEDİNE VESİKASI: “ÖTEKİ”NE TAHAMMÜL MÜ HOŞGÖRÜ MÜ? Ss, 483-498
Madinah Document: Is it Tahammül or Hoşgörü to the “Other”?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1798
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ERKEN DÖNEM COVİD-19 PANDEMİSİNDE COVİD-19 KORKUSU VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK Ss, 499-516
Fear of Covid-19 and Resillience during the Early Covid-19 Pandemic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1815
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf ÇOPUR Sema UĞURCAN  
HALİDE EDİP’İN GAZETE MAKALELERİ (1939-1945) Ss, 517-530
Newspaper Articles by Halide Edip Adivar (1939-1945)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1793
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf GÜNAYDIN  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA KULÜPLERİ Ss, 531-544
Speaking Clubs in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1923
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri