eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access86 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ -Dr. Yasemin KURTLU

Assistant Editor
Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  24.05.2021

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Abdulkadir ERTAŞ Gamze KAĞAN, Yavuz AKÇİ, Mehmet ZELKA  
TÜRK TOPLUMUNUN COVİD-19’A İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI Ss, 1-20
Knowledge, Attitude and Practices of Turkish Society About Covid-19
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1851
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet AKGÜL -  
İBRAHİM YALVACÎ’NİN (İHBÂR BİLLEZÎ) MANZUM KASİDE-İ MUZARİYYE TERCÜMESİ Ss, 21-35
Translation of Qasida al-Mudariyya by İbrahim of Yalvac (İhbar Billezi)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1924
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Haşimi  
MUKAYESETÜ’L-LÜGATEYN’E GÖRE AZERBAYCAN TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞERLER Ss, 37-56
The False Friends in Azerbaijan Turkish and Turkey Turkish According to Mukayesetü’l-Lügateyn
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1907
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Özkan  
SUSMANIN VE KONUŞMANIN ÖLÇÜSÜ: SAMT Ss, 57-68
The Measure of Silence and Speech: Samt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1948
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet SAYLIK -Numan SAYLIK  
AKADEMİSYENLERİN VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE”YE İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR Ss, 69-90
Metaphors Developed by Academics and Graduate Students for "University in Turkey"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1932
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Alparslan Kartal  
HADİS İLMİNDE KADIN MUHADDİSLERİN LAKAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 91-112
A Study on the Nicknames of Women Hadith Scholars in the Science of Hadith
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1968
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşe ÇAKIR -Murat KURT  
EĞİTSEL OYUNLARLA BEŞ DUYUMUZ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 113-148
Investigation of Teacher Opinions on the Teaching of Our Five Senses with Educational Games
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1908
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Ayşe Rüveyde GÜNAY  
EVLİLİK UYUMU, ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU VE AİLE İŞLEVSELLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 149-170
The Relationship Between Marriage Adaptation, Child Breeding Attitude and Family Functionality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1928
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Yalçın TÜKEL  
ANTRENÖR VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ALGILARI Ss, 171-190
Examination of Coaches and Physical Education Teachers' Perceptions of Individual Innovativeness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1869
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Demet AYDINLI GÜRLER -Tuğçe KAYNAK AKÇAOĞLU  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SANAT OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN ve BELİRLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 191-208
Analysis of Art Literacy Levels of Faculty of Fine Arts Music Department Students and the Relationship of Art Literacy Levels with Specific Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1892
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Cengiz KILIÇ  
SOSYAL ÇALIŞMACILARIN/SOSYAL HİZMET GÖREVLİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 209-224
A Study of Communication Skills of Social Workers/Social Services Staff
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1947
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emannullah POLAT  
İMANIN SEVGİ BOYUTU Ss, 225-248
The Love Dimension of Faith
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1935
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
2018 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÇEVRE KONUSUNUN YERİ Ss, 249-268
The Status of Environmental Concepts in 2018 Middle School and High School Programs in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1914
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre Kuzulugil -Mehmet Can PELİKOĞLU  
KLARNETİN ERZURUM GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 269-282
An Investigation on the Role of Clarinet in the Traditional Music Culture of Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1977
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Aytekin ALBUZ  
ASKERİ BANDO ŞEFİ YETİŞTİRME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE, ABD VE RUSYA ÖRNEĞİ Ss, 283-306
Military Conductor Training Processes: The Case of Turkey, USA and Russia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1925
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
EKONOMİK ÖZGÜRLÜK İLE LOJİSTİK PERFORMANS BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN KANONİK KORELASYON İLE ÖLÇÜLMESİ Ss, 307-328
Measuring the Relationship between Economic Freedom and Logistics Performance Dimensions by Non-Linear Canonic Correlation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1931
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Emin TURAN  
OLUMSUZ OLAYLAR İÇİN KARŞIOLGUSAL DÜŞÜNME ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 329-349
A Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Counterfactual Thinking Scale for Negative Events Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1903
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Muazzez BİLGİN DİKMEN  
ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN YÜRÜTTÜKLERİ DERS DENETİMİ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 351-384
The Problems Faced by the Middle School Princiıpalsin the Course Supervisions Process and Recommended Solutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1906
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SALGIN SÜRECİNDE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Ss, 385-402
First Literacy Teaching During the Epidemic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1993
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat AYGÜN  
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ AÇIK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 403-414
Analysing the Open Leadership Characteristics of Youth and Sports Provincial Directorate Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1961
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Kazım KILINÇ  
SUKUK’UN PAZARLANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ss, 415-432
Problems Faced in the Marketıng of Sukuk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1913
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM BAŞKANI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI Ss, 433-448
Metaphoric Perceptions of Senior University Students on the Concept of Head of Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1958
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Nuri Karadayı  
İBNÜ’L-ARABÎ’DE GÜNEŞ-AY-YILDIZ SEMBOLİZMİ Ss, 449-466
The Symbolism of the Sun-the Moon-Stars in Ibn al-Arabī
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1929
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman ÜLKÜ -Sinan ŞENÇİÇEK  
MODERN SERAMİK SANATINA YANSIYAN YAŞAM EVRELERİ: ADÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ C BLOKU SERAMİK PANOLARI Ss, 467-482
Stages of life reflected in modern ceramic art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1978
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SEDAT EROL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: DUYGUSAL YÖN ANALİZİ Ss, 483-496
An Investigation on the Written Expressions of Learners of Turkish as a Foreign Language: An Emotional Direction Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1867
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Selin YILDIZ  
DİJİTAL VE SINIF İÇİ EĞİTSEL OYUNLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN FEN EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 497-512
The Effects of Science Education Provided with Digital and in-Class Games on the Cognitive Development Levels of Preschool Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1904
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE BİST TÜM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOOTSTRAP ROLLING WINDOW YAKLAŞIMI Ss, 513-526
The Relationship Between Private Pension System and BIST All Shares Indices in Turkey: Bootstrap Rolling Window Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1934
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
EĞİTSEL OYUNLARDA ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİ(*): BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Ss, 527-556
Metacognitive Strategies in Serious Games: A Literature Survey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1983
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-İpek ÖZBAY KARLIDAĞ  
COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROSEDÜRLERİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ Ss, 557-568
A Sample of Policy in Early Years Education During Covid-19 Pandemic: England
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1939
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
BİTLİS’TE 1919 MECLİSİ MEBUSAN SEÇİMLERİ VE YAŞANAN OLAYLAR Ss, 569-582
Elections of the Chamber of Deputies and the Events Occurred in Bitlis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1965
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

-Ayla ÜNSAL -Nilay ÇAKICI  
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 583-596
Determination of Satisfaction Level of Nursing Students about Their Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1893
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğrul YILMAZER Şerife KARAGÖZ - Hasan Hüseyin UZUNBACAK, - Tahsin AKÇAKANAT  
KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, PSİKOLOJİK AYRICALIK, GÖRELİ YOKSUNLUK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 597-622
A Research on the Relationship Between the Dark Triad Personality, Psychological Entitlement, Relative Deprivation and Turnover Intention
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1910
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yunus Emre Karasu - Korkmaz ŞEN  
BİTLİS KALESİ DEPOLAMA ALANI SERAMİK BULUNTULARI Ss, 623-648
Bitlis Castle Storage Area Ceramic Finds
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1912
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri