eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access87 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ- Dr. Yasemin KURTLU

Assistant Editor
Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  21.09.2021

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Lokman Turan  
SÜREÇSEL MODELE DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİLİLİĞİNİN KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI İLE İNCELENMESİ Ss, 01-18
Investigation of the Effectiveness of Activities Based on the Prodecural Model on Students' Reading Comprehension Skills with Mixed Method Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2040
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Yanık Nazmiye Yılmaz  
MUHASEBE MESLEK MENSUBU ADAYLARININ HİLE ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ss, 19-36
A Research on the Fraud Perception of Candidates Accounting Profession: The Case of Recep Tayyip Erdogan University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2035
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ASLAM JANKIR  
es-Sübki’nin Tabâkâtü’ş-Şâfiiyyet’il-Kübrâ Adlı Eserindeki Nahiv ile İlgili Görüşleri Ss, 37-64
al-Subki’s Grammatical Views in Tabâkât al-Shafiya al-Kubrâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2030
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

DEVA ÖZDER  
ESKİ BİR TÜRK GELENEĞİNİN KLASİK TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: “KAN YALAŞMAK” Ss, 65-78
The Reflection of an Old Turkish Tradition on the Classical Turkish Poetry: “Licking Blood”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2032
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DUYGUSAL ZEKÂ VE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE GÜNLÜK YARATICILIĞIN ARACI ROLÜ Ss, 79-96
Mediating Effect of Self/Everyday Creativity on the Relationship between Emotional Intelligence Affects Social Problem – Solving
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2063
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet EDİ Ercan DEMİRTAŞ, Muhammet Yıldız  
ELEŞKİRT (AĞRI) ÇEVRESİNDEKİ KÖY YERLEŞMELERİNİN ADLARININ DEĞİŞİM SÜRECİ VE TOPONOMİK ANALİZİ Ss, 97-116
Change Process and Toponomic Analysis of the Names of Village Settlements Around Eleşkirt (Ağrı)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2069
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erdal ZENGİN Ömer Aslan, Ceyhan Alu, Abdulkadir Aslan  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ (COVİD-19) SÜRECİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM ŞEKLİNDE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 117-142
Determining the Opinions of Classroom Teachers on the Distance Education of Social Studies Course in the Pandemic (Covid-19) Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2089
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şükrü Bozkurt Şükrü BOZKURT, Ergün KARA  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Ss, 143-160
Determining the Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Commitment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2001
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

FATİH ELCİL Fatih Sarımeşe  
Yeniköy Surp Asdvadzadzin (Astvazazin) Kompleksi Ss, 161-182
YENIKOY SURP ASDVADZADZIN (ASTVAZAZİN) COMPLEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2061
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tacettin TEZCAN- Özgür Kıvılcan DOĞAN  
FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ (DI-QUEST): TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 183-204
Questıonnaire of Teacher Views on Differentiated Teaching (Di-Quest): Adaptation to Turkish, Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2021
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
GAZÂLÎ’NİN HAREKET FELSEFESİNİN MEKÂNA YANSIMASI: SINIRLANDIRILMAMIŞ DOĞA Ss, 205-216
The Reflection of Gazali's Motion Philosophy on Space: The Unlimited Nature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2111
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hilal AKMAN DÖMBEKCİ Yunus Emre ÖZTÜRK  
BURUN ESTETİĞİ OPERASYONLARINI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER VE BURUN ESTETİĞİNİN TIBBİLEŞTİRİLMESİ Ss, 217-240
Social Factors Affecting Rhinoplasty Operations and Mecicalization of Rhinoplasty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1999
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE EBA CANLI DERSLERLE İLGİLİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ Ss, 241-262
Teachers' Views about Eba Live Lessons in the Distance Education Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2031
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ibrahim TETİK Mahmood Ahmed Hasan AHMED, Ali İhsan PALA, Adnan Al-hamwi AL-OLABİ  
Türkiye’de Kur’ân-ı Kerîm Öğretim Metodolojisi Üzerine Bir Alan Araştırması Ss, 263-306
Quran Teaching Methodology on a Field Study in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2068
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kaan Öztutgan  
TÜRKİYE’DE GİTAR ALANINDA YAYINLANMIŞ MAKALELERİN ANALİZİ Ss, 307-320
Analysis of the Articles Were Published in Guitar Field in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2037
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Edi  
TARİH İÇERİKLİ DİZİ VE FİLMLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE OLAN ETKİSİ: NİTEL BİR ANALİZ Ss, 321-340
The Effect of Historical TV Series and Movies on the Social Studies Course: A Qualitative Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1995
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Lokman Cerrah  
ERZURUM KIRSALINDA DİN GÖREVLİSİ ALGISI (ERZURUM/OLTU ÖRNEĞİ) Ss, 341-362
Perception of Religious Worker in Erzurum Rural (Erzurum / Oltu Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2066
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet zülfi cennet  
KIRAAT FARKLILIKLARININ DİLBİLİMSEL İMKÂN ZEMİNİNE DAİR BİR İNCELEME Ss, 363-386
Analysis of the Possibility of Linguistic Basing of Qiraat Differences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2096
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
EURONEXT 100 ENDEKSİ İLE AMERİKAN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI ARASINDA İLİŞKİ DÜZEY ANALİZİ Ss, 387-398
Correlation Analysis Between Euronext 100 Index and the Federal Reserve Board Interest Regulations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2034
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Merve İNCE PALAMUTOĞLU(**)  
Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza ve Beden İmgesi Algısı ile İlişkisi Ss, 399-412
ORTHOREXIA NERVOSA IN UNIVERSITY STUDENTS AND ITS RELATIONSHIP WITH BODY IMAGE PERCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2097
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Matematik Öğretimi Yeterlik İnancı Envanteri (MÖYİE)’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması Ss, 413-434
ADAPTATION OF TEACHING MATHEMATICS EFFICACY BELIEF INVENTORY (TMEBI) INTO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1998
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MUHAMMED TUNAGÜR  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 435-450
Examination of Academic Literacy Levels of Turkish Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2033
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih BALAMAN - Suphi BALCI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMINDA TEKNOSTRES DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 451-470
Turkish Adaptation of the Level of Technostress in the Technology-Supported Learning Environment of University Students: A Validity - Relıability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2044
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut MASCA  
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜLKELERİYLE TİCARİ İLİŞKİSİNİN PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMIYLA AMPİRİK ANALİZİ Ss, 471-490
An Empirical Analysis of Turkey’s Trade Relations With European Union and Shanghai Cooperation Organization Countries by Panel Gravity Model Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1996
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Karlangıç  
HZ. UKKÂŞE TÜRBELERİ İLE İLGİLİ OSMANLI BELGELERİNE YANSIYANLAR Ss, 491-506
Reflections of the Ottoman Documents About Hz. Ukkâse Tombs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2059
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Özlem Özçakır Sümen  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL BİLGİYİ FARKLI TEMSİL BİÇİMLERİNE DÖNÜŞTÜREBİLME BECERİLERİ Ss, 507-524
The Skills of Elementary School Students to Transform Mathematical Knowledge into Different Representations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1994
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bayram ÖZER  
GÖRSEL İMGELEMİN CANLILIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 525-536
Title of the Article (English) The Adaptation Study of Vividness of Visual Imagery Scale to Turkish, Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2003
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sena ŞEMSETTİNOĞLU  
SOSYAL MEDYADA ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMADA ELDE EDİLEN BİLGİNİN KULLANIŞLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ss, 537-562
Identifying the Factors Affecting the Usability of the Information Obtained in Electronic Word of Mouth Marketing on Social Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2060
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Türk Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Karma Öğrenme Yaklaşımının Uygulaması Sonrasında Özerk Öğrenme Konusunda Görüşleri Ss, 563-580
TURKISH PREP CLASS STUDENTS’ VIEWS ON AUTONOMOUS LEARNING AFTER THE IMPLEMENTATION OF A BLENDED LEARNING APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2046
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TÜRKİYE’DE GIDA ENFLASYONUNUN BELİRLEYİCİLERİ: SVAR MODELİNDEN KANITLAR Ss, 581-598
Determinants of Food Inflation in Turkey: Evidence from the SVAR Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2088
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zeynep Gülşah KANİ Gizem ARSLAN  
“İngilizce Dosyası- English File” Kitap Serisindeki Gömülü Özcü (Olmayan) Kültürel Söylemlerin Eleştirel İncelemesi Ss, 599-616
A CRITICAL EXAMINATION OF (NON-) ESSENTIALIST CULTURAL DISCOURSES EMBEDDED IN THE TEXTBOOK SERIES “ENGLISH FILE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2071
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri