eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access88 . SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ- Dr. Yasemin KURTLU

Assistant Editor
Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  26.12.2021

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Kübra ŞAHİN ÇEKEN Abdullah GÜMÜŞ, Cavit POLAT  
GELENEKSEL ANADOLU MOTİFLERİNİN IĞDIR-TUZLUCA TUZ TAŞINA TASARIMSAL ETKİYLE İŞLENMESİ Ss, 1-16
Carving Traditional Anatolian Motifs on Igdır-Tuzluca Salt Stone With Design Effect Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2190
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan KÜÇÜKALİ  
BİR SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK İŞSİZLİK ÖDENEĞİ UYGULAMALARI: MUŞ ÖRNEĞİ Ss, 17-34
Aplications of Unemployment Payment as a Social Policy: Instance of Muş Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2112
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
DEZAVANTAJLI BÖLGEDE ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARININ KAMUSAL SOSYAL HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİN ALGILARI Ss, 35-52
Perceptions of Social Workers Related to the Public Services Experiences in a Disadvantaged Neighbourhood
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2177
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Dayıoğlu  
GÜNEY KIBRIS’TA YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLERİN ANA DİLDE EĞİTİM HAKLARININ İÇ HUKUK VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ(*) Ss, 53-70
An Evaluation of the Right to Education in the Mother Tongue of Turkish Cypriots Living in South Cyprus in Terms of Domestic and International Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2198
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

AYTEKİN KARBEYAZ KÜBRA YURTDAKAL_MURAT KURT  
ÖĞRENCİLERİN COVİD 19 SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ YAŞADIĞI SORUNLAR VE OLASI ÇÖZÜM YOLLARI Ss, 71-97
Students' Problems with Distance Education in the Covid 19 Process and Possible Solutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2230
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahri Aydın Burcu AĞCA KARAKAYA  
ÖZEL ORTAOKUL SINIFLARINDA KARŞILAŞILAN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI Ss, 99-118
Misbehaviors Encountered in Private Secondary School Class
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2192
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan OKTAY, Elif YILDIRIM  
SOSYAL MEDYANIN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE DAVRANIŞLARIMIZA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM ÖRNEĞİ Ss, 119-136
An Investigation of the Impact of Social Media on Our Daily Lives: Erzurum Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2191
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Esra Altıntaş Şükrü İLGÜN  
THE CHANGE OF VISUAL MATHEMATICS LITERACY PERCEPTION LEVELS OF PRE-SERVICE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS OF MATHEMATICS BY GENDER AND GRADE LEVEL Ss, 137-158
İlkogretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlığı Algı Düzeylerinin Cinsiyete ve Sınıf Düzeyine Göre Değişimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2158
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hamit AKTÜRK  
İSLAMİ FİNANS İLE FİNANSIN İSLAMİLEŞTİRİLMESİ ARASINDA TÜRKİYE’DE FAİZSİZ FİNANS KURUMLARINA GÜVEN PROBLEMİ Ss, 159-178
Between Islamic Finance and Islamizing Finance: Problem of Trust in Interest-Free Finance Institutions in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2010
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hasan BOZKAYA  
1953 TARİHLİ KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÖĞRETMEN OKULLARI PROGRAMINDA SOSYAL BİLGİLER Ss, 179-198
Social Studies in the Village Institutes and Teacher Schools Program of 1953
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2072
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mahmut UYGAR  
ÖĞRETMENLERİN EMPATİK EĞİLİMLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 199-224
The Investigation of the Teachers Empathic Tendency and Problem-Solving Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2193
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hülya SÖNMEZ Süleyman AYDENİZ  
YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE BAĞLAÇLARIN ÖĞRETİMİ Ss, 225-240
Teaching Conjunctions Accordig to the Revised Bloom’s Taxonomy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2164
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLAHİYAT KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILAR Ss, 241-258
Metaphoric Perceptions of Divinity Students on the Concept of Divinity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2197
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Jale SAĞLAR  
A REVIEW ON DATA MINING METHODS USED IN INTERNAL AUDIT AND EXTERNAL AUDIT Ss, 259-274
İç Denetim ve Bağımsız Denetimde Kullanılan Veri Madenciliği Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2157
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet NUHOĞLU  
YAFA SAAT KULESİ VE ASKERİ KIŞLA/DEBBOYDAKİ ABDÜLHAMİT TUĞRALARI İLE ASKERİ KIŞLA/DEBBOY KİTABESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE BUNLARIN İSRAİL BASININDAKİ YANSIMALARI Ss, 275-290
An Examination on the Jaffa Qishla Gate Inscription and the Tughras on the Jaffa Clock Tower and Qishla Gate that Was Builded in the Period Sultan Abdülhamid IIth and their Reflections in the Israeli Press
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2169
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ÖDEMİŞ  
İSLAM MEZHEPLERİNDE İNSAN HÜRRİYETİ HAKKINDAKİ İLK TARTIŞMALARIN TEO-POLİTİK ELEŞTİRİSİ Ss, 291-310
The Theo-Political Criticise of the First Debate on Human Liberty in Islamic Sects
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2106
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mesut BULUT Abdulkadir KIRBAŞ  
SOSYAL MEDYA KULLANIMI BAĞLAMINDA POPÜLER KÜLTÜRÜN TÜRKÇEYE ETKİLERİNE İLİŞKİN TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 311-348
Opınıons of Turkish and Turkish Language and Literature Preservice Teachers on the Effects of Popular Culture on Turkish in the Context of Social Media Use
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2195
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mualla AKSU, Çiğdem APAYDIN  
PROFESÖRLERİN ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 349-368
Professors' Views on the Teaching Staff Training Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2172
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Musa OFLAZ Ahmet KÖROĞLU  
YENİLİK ARAYIŞI, HEYECAN ARAYIŞI, RİSK ALGISI VE TEREDDÜDÜN KARAR VERME TARZINA ETKİSİ Ss, 369-388
Effect of Novelty Seeking, Sensation Seeking, Risk Perception and Hesitation on Decision Making Styles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2134
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BELİRTİLERE YÖNELİK BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI MÜDAHALELERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ VE FENOMENOLOJİK ARAŞTIRMA TEMELİNDE İNCELENMESİ Ss, 389-412
Investigation of Cognitive Behavioral Interventions for Obsessive Compulsive Symptoms in Adolescents on the Basis of Research Trends and Phenomenological Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2139
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necati ÇOBANOĞLU  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PAYLAŞILAN LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL KİMLİK ALGISI VE ÖĞRETMEN MUTLULUĞU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 413-432
Investigation of the Relationship Between Shared Leadership and Perception of Organizational Identity and Teacher Happiness in Pre-School Education Organizations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2150
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Önder DİLEK  
KATILIM BANKACILIĞI TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: RİZE ÖRNEĞİ Ss, 433-450
Factors Affecting the Choice of Islamic Banking: The Case of Rize
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2107
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşegül ŞEYİHOĞLU  
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ “ÇEVRE SORUNLARI” KONULU ETKİNLİKLERİN DİSİPLİNLERARASI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Ss, 451-466
Research of the Activities on ‘’Environmental Problems’’ in the 5th Grade Social Studies Textbooks in Terms of Interdisciplinary Teaching Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2166
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

SEHER AKDENİZ Zeynep GÜLTEKİN AHÇI  
AN INVESTIGATION ON COMPASSION AND SUBMISSIVE COMPASSION AS PREDICTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING Ss, 467-478
Psikolojik İyi Oluşun Yordayıcıları Olarak Merhamet ve Boyun Eğici Merhametin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2154
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selçuk Abdullah EVLİYAOĞLU  
DÜNYA ANAYASALARINDA “GENÇLİK HAKLARI” İLE İLGİLİ MADDELER VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Ss, 479-502
Articles Relating to "Youth Rights" in Constitutions Around the World and an Assessment of the Situation in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2178
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ TEMASI İÇİNDE FRIDA KAHLO’NUN YAŞAMI VE RESİMLERİ Ss, 503-522
Frida Kahlo’s Life and Paintings Within the Therapeutic Aspect of Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2185
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinem ŞAHNAGİL  
TÜRK SİYASAL KÜLTÜRÜ KAPSAMINDA BİR SİSTEM ARAYIŞI: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ Ss, 523-540
Search for a System Within the Scope of Turkish Political Culture: Presidential Government System
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2155
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nidanur DEMİRHAN  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK BİLİŞ DÜZEYLERİNİN SOSYAL MESAFE İLE İLİŞKİSİ Ss, 541-558
The Relationship of Health Cognition Levels of Faculty of Health Sciences and Social Distance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2151
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Rıza SANDALCILAR  
TÜRKİYE’DE ENFLASYON İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: FOURİER ADL EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Ss, 559-578
The Relationship Between Inflation and Economic Growth in Turkey: Fourier ADL Cointegratıon Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2173
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yasin KILIÇ  
TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN RETORİK SÖYLEM ALGILARI Ss, 579-591
Turkish and Classroom Teachers' Perception of Rhetorical Discourse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2176
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Betül ER Zeynep TATLI  
DİJİTAL ÖYKÜ GELİŞTİRMEDE STORYBOARDTHAT ARACININ SÜRECE ETKİSİ: MEDYA OKURYAZARLIĞI ÖRNEĞİ Ss, 593-618
Effect of the StoryboardThat Tool to the Digital Storytelling Development Process: The Example of Media Literacy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2133
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri