eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSon SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ- Dr. Yasemin KURTLU

Assistant Editor
Elif AKAN - Esra ER - Mehmet Kadir COŞKUN- Gülşah ÜNAL - Naif KARDAŞ

Erzurum  28.03.2022

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note


Ali Altınbay  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK İKLİM ALGISININ İŞGÖREN PERFORMANSI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ Ss, 01-18
Relationship of Ethical Climate Perception of Free Accountants Financial Consultants with Employee Performance and Job Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395832
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali MUTİ Bilge Nur GÜLKILIK  
ERZURUM İLİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI: YAKUTİYE İLÇESİ MECİDİYE, AZİZİYE, GAZİLER VE VEYİSEFENDİ MAHALLELERİ ÖRNEĞİ Ss, 19-34
Urban Transformation Studies in Erzurum Province: The Case of Mecidiye, Aziziye, Gaziler and Veyisefendi Neighborhoods in Yakutiye District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399219
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

PINAR BAYKAN -Aslı AVCI İNAL-Ebru SENEMTAŞI ÜNAL  
İŞ YERLERİNDE UYGULANAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ Ss, 35-57
Evaluation of Occupational Health and Safety Services Implemented in Workplaces from the Perspective of Employee: A University Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399213
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ALİCAN KAYA Bünyamin Ateş  
INVESTIGATION OF CYBERBULLYING AND CYBERVICTIMIZATION SITUATIONS IN ADOLESCENTS IN TERMS OF COPING AND ALEXITHYMIA Ss, 59-78
Ergenlerde Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumlarının Başa Çıkma ve Aleksitimi Açısından İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395862
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cüneyt Korkut  
Dİjİ̇TAL SPOR TEKNOLOJİLERİNİ̇N SPOR TELEVİZYONCULUĞ̆UNDA KULLANIMI Ss, 79-92
Use of Digital Sports Technologies in Sports Television Broadcasting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395866
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

H. Deniz Günaydın Gülriz AKAROĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AİLE YILMAZLIĞI KAVRAMINA YÖNELİK SİSTEMATİK BİR DERLEME ÇALIŞMASI Ss, 93-104
A Systematic Literature Review on the Concept of Family Resilience
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395883
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre EKİN  
KAMU BANKALARINA İLİŞKİN PERFORMANSLARIN ENTROPİ TABANLI WSA VE ARAS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Ss, 105-122
An Application for the Analysis of the Performances of Public Banks Using Entropy- Based WSA and ARAS Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399228
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Erkan PERKTAŞ  
KORONAVİRÜS (COVİD 19) SALGINININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ: ADIYAMAN PARK AVM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 123-146
Economic Effects of the Coronavirus (Covid 19) Epidemic on Businesses: A Study on Adıyaman Park AVM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399233
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ezra Özenç Cahit EPÇAÇAN  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 147-168
Investigation of Secondary School Students’ Reading Comprehension Skills of Activities in Turkish Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395891
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

abdulhakim beki Fatma ŞENCAN  
ALKOL KULLANIMININ KUŞAKLAR ARASI GEÇİŞİNDE ROL ALAN SOSYAL ETKENLER: SELAMİ ALİ (SELAMSIZ) ÇİNGENELERİ ÖRNEĞİ Ss, 169-186
Social Factors Intergenerational Transfer of Alcohol Use: The Case of the Selami Ali (Selamsız) Gypsies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395896
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Filiz Çopuroğlu  
PSİKOLOJİK AYRICALIĞIN TÜKETİCİLERİN KARAR VERME TARZLARINA ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 187-204
An Empirical Research Concerning Relationship Between Psychological Privilege on Consumers' Decision-Making Styles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395906
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatih Cura Gamze KÜÇÜKÇOLAK  
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ UYGULAMALARININ İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 205-224
The Effect of Inward Processing Regime Applications on Export Performance: A Research in Konya Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395912
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

GÜL GÜN  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI GRUP UYUMU Ss, 225-246
Transformational Leadership Innovative Business Behavior Group Cohesiveness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6401144
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gülriz AKAROĞLU Betül KUDUZ  
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 3-4 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN ÇOCUĞA UYGUNLUK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA SEÇTİKLERİ KİTAPLARIN SEÇİLEN YAŞ GRUBU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 247-265
The Evaluation of the Books Selected by the Children of the Children of 3-4 Years in Accordance with the Suıtable for Children, by the Selected Age Group, by the Students of the Child Development Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395918
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hacer Aker  
KORKU FİLMİ İZLEME NEDENLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR ANALİZİ Ss, 267-282
A Systematic Analysis of Empirical Studies in the Reasons for Watching Horror Movie
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395933
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

HACER YILDIRIM KURTULUŞ Emin KURTULUŞ Kamile Gamze YAMAN  
ERGENLERİN BENLİK SAYGISI İLE KARİYER KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELECEK BEKLENTİSİNİN ARACI ROLÜ Ss, 283-302
The Relationship Between Self-Esteem and Career Anxiety of Adolescents: The Mediating Role of Future Expectation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399242
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MEHMET DİLEK  
ŞEHZÂDE KORKUD’UN HADÎSÇİLİĞİ (VESÎLETÜ’L-AHBÂB Bİ-ÎCÂZ ADLI ESERİ ÖZELİNDE) Ss, 303-330
The Hadithism of Sehzâde Korkud (In Particular, His Work Called Wasilat al-Ahbab Bii‘jaz)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395949
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdar KUZU İsmail ERKAN ÇELİK Merve ARSLAN, Serdar KUZU, İsmail Erkan ÇELİK Translator: Merve ARSLAN  
Hazırlama: CDS PRİMLERİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 331-346
Investigation of Macroeconomic Indicators Affecting Cds Premis: The Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6395969
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammed Eşref AYTAÇ  
KUR’ÂN’DA MÜŞRİKLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER Ss, 347-362
Criticisms Against the Polytheists in the Quran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396424
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Murat Akarsu  
HOW THE VAN HIELE THEORY AND THE PIRIE-KIEREN THEORY CAN BE USED TO ASSESS PT’s UNDERSTANDING OF CONCEPT OF REFLECTION? Ss, 363-376
Van Hiele Teorisi ve Pirie-Kieren Teorisi Öğretmen Adaylarının Yansıma Dönüşümü Kavramı Anlayışını Değerlendirmek İçin Nasıl Kullanılabilir?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399249
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MÜCAHİT ÇİTİL Mehmet Ragıp GÖRGÜN  
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALARININ FİNANSAL KIRILGANLIKLARI ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ Ss, 377-402
A Panel Data Analysis on Financial Fragility of Logistics Firms Operating in the Southeastern Anatolia Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396438
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Süleyman Uğurlu Ömer Faruk AYYILDIZ  
DEMOGRAFİK YAPI ENFLASYONU ETKİLER Mİ? ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Ss, 403-420
Does Demographic Structure Affect Inflation? ARDL Bound Test Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399255
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şerife Güzel Melek YAĞCI ÖZEN  
SALGIN HASTALIK DÖNEMİNDE NOMOFOBİ VE KAYGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ Ss, 421-440
Examination of Nomophobia and Anxiety During the Epidemic Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396454
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğba ÖZYILDIZ Eda DİNERİ  
FİNANSAL DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ Ss, 441-458
The Relationship Between Financial Exposure and Economic Growth: A Panel Data Analysis for Developing Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396465
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

UĞUR YILMAZ -Mevlüde DOĞAN  
2021-LGS MATEMATİK ALT TESTİ SORULARININ ÖĞRENME ALANLARI VE YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 459-476
Investigation of LGS 2021 in Terms of Mathematics Learning Areas and Renewed Bloom Taxonomy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6399259
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yelda Korkut -Ceren ŞAHİN  
SİYASAL İLETİŞİMDE TWITTER KULLANIMI: 27. DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLLERİ Ss, 477-496
The Use of Twitter in Political Communication: The Example of the 27. Period Erzurum Deputies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396483
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf Kasimi THE EXTENT OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE READING COMPREHENSION QUESTIONS OF THE COURSE BOOK COVER TO COVER 3 FOR READING COMPREHENSION AND FLUENCY  
Cover to Cover 3 for Reading Comprehension and Fluency Ders Kitabının Okuduğunu Anlama Sorularında Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin Kapsamı Ss, 497-508
THE EXTENT OF THE REVISED BLOOM’S TAXONOMY IN THE READING COMPREHENSION QUESTIONS OF THE COURSE BOOK COVER TO COVER 3 FOR READING COMPREHENSION AND FLUENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6396494
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri