eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSon SayıEditor
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Assistant Editor
Yasemin KURTLU - Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  30.09.2020

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note


Adnan ALGÜL - Emre BÖLÜKBAŞ  
CESSAS’A GÖRE İLLETİN TAHSİSİ Ss, 1-30
The Restriction of Cause of Jassas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1546
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ayşenur Bakırhan  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE ALAN BİLGİSİ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 48
The Attıtudes of the Class Teachers on the Course of Visuals Understanding
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1556
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bahar Türk  
YABANCI ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNDE EKONOMİK DÜŞMANLIK ALGISI, ÜLKE VE ÜRÜN İMAJI ETKİSİ Ss, 49-70
Effect of Economic Anımosity Perception, General Country and Product Image on Foreign Product Purchase Intention
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1544
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bertan Rona  
SAYGUN’UN AKSAK TARTILAR ÜZERİNE ON ETÜD, OP.38 NO.4 PİYANO PARÇASININ BİÇİM BAKIMINDAN VE “KONTRAST” KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE KOMPOZİSYON AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 71-88
Analysis of Ten Etudes on Aksak Rhythms, Op. 38 No.4 Piano Piece by Saygun Formally and Compositionally Within the Scope of “Contrast” Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1222
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz GÜNDÜZALP - Ezgi Pelin YILDIZ  
ASSURE MODELİ İLE TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE BİLGİSAYAR KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 107-136
The Effect of a Course Designed with ASSURE Model on Student’s Attitudes Towards the Use of Information Communication Technologies and Computer Anxiety Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1570
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatice Zeynep İnan - Çetin ÇOBAN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 137-163
Investigation of Creativity Levels of Preschool Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1600
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Demet AYDINLI GÜRLER  
Grup Piyano Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme Ss, 165-184
A REVIEW OF GRADUATE THESES IN GROUP PIANO EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1489
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seda Taş - Dolunay ŞENOL  
ÇOCUKLUĞA YÖNELİK SOSYOLOJİK TEORİLERİN PARADİGMA DÜZEYİNDE SINIFLANDIRILMASI Ss, 185-202
Classification of Sociological Theories for Childhood at the Paradigm Level
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1532
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ebru BOZPOLAT - Tuğba ERKMEN BOLAT  
FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 203-226
Investigate of Postgraduate Dissertations on the Curricula of Physics, Chemistry and Biology Courses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1545
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Elif Kurt  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAHRAMANI HAYVAN OLAN HİKÂYELERİN SINIF İÇİ KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 227-239
Preschool Teacher’s Views on the use of Stories with Animal Heroes in the Classroom
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1661
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Emre Yakut - Özlem KURU - Yasin GÜNGÖR  
SAĞLIK PERSONELİNİN COVİD-19 KORKUSU İLE TÜKENMİŞLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE AŞIRI İŞ YÜKÜ VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE BELİRLENMESİ Ss, 241-262
Determination of the Influence of Work Overload and Perceived Social Support in the Effect of the COVID-19 Fears of Healthcare Personnel on Their Burnout by Structural Equation Modelling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1621
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Etem YEŞİLYURT  
ÖĞRETMENİN PUSULASI: GENEL ÖĞRETİM İLKELERİ Ss, 263-288
The Compass of Teacher: General Teaching Principles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1525
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma Tosun Köse  
NEO-PRAGMATİST BİR DÜŞÜNÜR OLAN HANS JOAS’IN DEĞER KAVRAMINA YAKLAŞIMI Ss, 289-298
As a Neo-Pragmatist Philosopher Hans Joas Concept of Value
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1602
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğba Öçal - Ferice HAN  
Tablo ve Grafiklere Yönelik Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi Ss, 299-322
INVESTIGATION OF THE PROBLEM POSING SKILLS ABOUT TABLES AND GRAPHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1524
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gözde URAL - Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN - Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 323-342
Investigation of Preschoolers Self-Regulatory Skills According to Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1521
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gül ŞEN YAMAN -  
YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER Ss, 343-362
Trends in Arabic Teaching Research as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1564
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Güler YANIK Vedat TANİŞ  
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNİN İŞ YÜKÜ VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 363-378
Investigation of the Effect on Job Satisfaction and Working Relationships Workload
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1601
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halide Gamze İnce Yakar  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİNDE YAZILIM KULLANIMI: TURNİTİN ÖRNEĞİ Ss, 379-404
Use of Software in Turkish Language and Literature Education: Example of Turnitin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1634
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hamdi Türkoğlu  
ZÜHLÎ İLE BUHÂRÎ ARASINDAKİ TARTIŞMALAR VE RİVAYETLERE YANSIMASI Ss, 405-426
Arguments Between Zuhli and Bukharı and it’s Effects to the Narratives
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1560
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hayri ABAR  
XGBOOST VE MARS YÖNTEMLERİYLE ALTIN FİYATLARININ KESTİRİMİ Ss, 427-446
Prediction of Gold Prices by Xgboost and Mars Methods
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1647
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hulusi GEÇGEL - Fatih KANA - Ebru DURAK - Gizem MERİÇ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET ÖZ-YETERLİĞİNİN İNCELENMESİ Ss, 447-470
The Investigation of the Internet Self- Efficacy of Turkish Pre-Service Teacher
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1522
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin BAYRAM  
DRAKE’İN TOPLU ÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA YAKLAŞIMI İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK ÜNİTE TASARLAMA VE DEĞERLENDİRME Ss, 471-490
Designing A Lesson Unit of Social Studies with Drake's Fusion Approach of Integrated Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1554
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Sürücü - Hüseyin ÇALIKUŞU  
ERGENLERDE ÖZGÜVEN İLE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 491-508
Examining the Relation Between Self-Confidence and Negative Automatic Thoughts in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1523
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kerim FARUK  
İbn Tufeyl’in “Hay Bin Yakzan” Efsanesinde Bulunan Felsefî, Tasavvufî ve Edebî Yönün Değerlendirilmesi Ss, 509-538
أسطورة "حي بن يقظان" لابن طفيل بين الفلسفة والتصوف والأدب
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1572
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MAZHAR DÜNDAR  
KUR’AN’DA İNSANLARI HAK YOLDAN SAPTIRAN ÂMİLLER Ss, 539-564
The Forces that Deflect People from the Right Way in the Qur'an
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1608
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Akif Haşıloğlu - Hatice GÜLER - Ebru DURMAZ  
ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YARDIMCI KİTAP KULLANMA NEDENLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 565-578
Social Science and Science Teachers 'Views on Reasons for Using Aid Books
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1520
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin GÜVENOĞLU Mehmet Emin ERÇAKAR  
TR22 BÖLGESİNDE GÖÇ OLGUSU VE ORTANCA YAŞIN BÖLGE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 579-600
Migration and the Effect of Median Age on Regional Economy in the TR22 Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1512
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Reyhan ŞEKERCİ - Süleyman KARATAŞ - Tayfun YÖRÜK  
Yaygın Eğitimde Çalışan Yönetici ve Öğretmenlere Göre Mobbing Ss, 601-6014
“MOBBING” ACCORDING TO ADMINISTRATORS AND TEACHERS WORKING AT NON-FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1483
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Tuğba AYDEMİR ÖZALP Hatice Zeynep İNAN  
TÜRKİYE’DE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI TEMELLİ UYGULAMALAR YAPAN OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN DENEYİMLERİ: BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI Ss, 615-646
The Experiences of Teachers in Reggio Emilia-Inspired Preschools: A Phenomenological Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1557
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

TUĞBA YEĞİN - Ahmet GÜRBÜZ  
İlişkisel Pazarlama Boyutlarının Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma Ss, 647-672
EFFECT OF RELATIONSHIP MARKETING COMPONENTS ON THE CONSUMER BASED BRAND EQUITY: A RESEARCH IN THE FURNITURE SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1620
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yusuf GÜNAYDIN - Ali Fuat ARICI  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ETKİLEŞİMLİ OKUMANIN KONUŞMA BECERİSİNE ETKİSİ Ss, 673-696
The Impact of Interactive Reading on the Ability of Speaking in Terms of Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1688
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Beyza Sümeyye KARAKAŞ TUĞRUL - Hüseyin YAŞAR  
MEÂRİC SURESİNDE İNSANIN OLUMLU VE OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Ss, 89-106
Positive and Negative Trits of Human ın Surah Al-Ma’arij
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1561
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri