eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim58 SayıEditör
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Arş.Gör. Büşra KOÇAK Arş.Gör. Meryem ÖZDEMİR Okt. Yasemin KURTLU

ERZURUM  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCelalettin DİVLEKCİ  
TEFSİRDE YORUM FARKLILIĞINA YOL AÇAN SEBEPLER
Sayı 58, ss, 1-20

Causes that Lead to Differences in the Interpretation of the Our’an

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin PİŞGİN  
VAHDET BİLİNCİNİN KUR'AN'DAKİ TEMELLERİ
Sayı 58, ss, 21-40

The Basics of Wahdat Consciousness in Koran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÇAĞLAYAN  
RASYONALİZM BAĞLAMINDA DİLBİLİM VE DİN DİLİ İLİŞKİSİ
Sayı 58, ss, 41-58

Linguistics and Religion Language Relations in the Context of Rationalism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Durdağı AKAN Zübeyir ÇELİK - Okan DİŞ  
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME YÖNERGESİ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 58, ss, 59-72

The Evaluation of Primary Education Orientation Guideline Practices in Primary Education according to the Teachers’ Views

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murathan KEHA  
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MİSYONERLİK VE ERZURUM’DAKİ FAALİYETLERİ
Sayı 58, ss, 73-96

Missionary in Ottoman Empire and Missionary Activities in Erzurum

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KESEN Nihat KAYA  
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Sayı 58, ss, 97-122

An Empirical Study Aiming to Analyze the Influence of Human Resource Management Practices and Organizatıonal Culture Types on Employee Performance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan El-Hamevi  
KUR'AN VE SÜNNET IŞIĞINDA NASİHAT(ÖĞÜT)IN ÖNEMİ
Sayı 58, ss, 123-156

The Importance of Advice on the Sign of Quran and Al-Sunnah

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şemsettin IŞIK  
RAHMAN SURESİ 7-9. AYETLERE DAİR BAĞLAMSAL ÇERÇEVEDE BİR MEAL ÇALIŞMASI
Sayı 58, ss, 157-170

A Meaning Study on Sura of Rahman, verses (7-9) on the Contextual Framework

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve GEÇİKLİ  
AKADEMİK BİR METNİN SÖYLEM DÜZENLEMİSİNE YÖNELİK ALGILARDA CİNSİYET FARKLILIKLARI ÜZERİNE NİCEL BİR ÇALIŞMA
Sayı 58, ss, 171-190

Gender Differences in the Perceptions of the Rhetoric Organization of an Academic Genre: A Quantitative Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin KOÇ  
OKUMA YAZMA UYGULAMA VE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ: MADDE VE ISI ÜNİTESİ
Sayı 58, ss, 191-210

The Effects of the Cooperative Reading- Writing- Application and Student Teams Achievement Division Methods on Students’ Academic Achievement: Matter and Heat Unit

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mithat ESER  
MUŞ İSMİNİN MENŞEİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 58, ss, 211-228

An Evaluation on Origin of the Name of Mush

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alpaslan YÜCE  
PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI RİSKLER: SÜPERMARKETLERDE BİR UYGULAMA
Sayı 58, ss, 229-250

Perceıved Risks of Consumers in The Retailing Sector: An Application in The Supermarkets

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent AKOT  
SEYYİD SİBĞATULLAH-İ ARVASÎ (ö. 1287/1870) ve BAZI TASAVVUFÎ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI
Sayı 58, ss, 251-264

Sayyid Sebghatullah Arvasi and Approach to Some Mystical Concepts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Zafer KIZIKLI  
KUR’ÂN’IN İ‘CÂZI BAĞLAMINDA DİL-İNANÇ İLİŞKİSİ
Sayı 58, ss, 265-280

The Relationship Between Language and Belief in the Context of I‘jāz in the Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Abdullatif  
KUR'AN'IN SAYISAL İCAZI MESELESİ
Sayı 58, ss, 281-314

Numerical Miracle of The Quran in Scale

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin İbrahim YEĞİN  
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ
Sayı 58, ss, 315-332

Burnout Levels of Religious Culture and Ethics Education Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal AKÜZÜM Fatma ÖZMEN- Erol KOÇOĞLU- Çetin TAN- Mehmet DEMİRKOL  
EĞİTİM KURUMLARINDA SOSYAL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 58, ss, 333-346

The Impact of Social Capital on Job Satisfaction in Education Institutions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Maksut ÇETİN  
MU’TEZİLE’NİN SİYASET ANLAYIŞI
Sayı 58, ss, 347-374

Mutazila’s Understanding of Politics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim HANÇABAY  
HZ. OSMAN'IN HALİFE SEÇİLMESİ
Sayı 58, ss, 375-394

The Election of ‘Uthmân as the Caliph

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel ÖZDEMİR  
BUHÂRÎ’NİN MEĞÂZÎ RİVÂYETLERİNDE TESÂHÜLÜNÜN OLUP OLMADIĞI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
Sayı 58, ss, 395-454

Assessments on the Existence of Tolerance in Bukhari’s Maghâzî Narrations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz KILIÇ  
JOHN LOCKE: BİLGİNİN KAYNAĞI VE İDELER SORUNU
Sayı 58, ss, 455-468

John Locke: The Source of Knowledge and The Problem of Ideas

Özet | Abstract | Tam Metin |

Habib ÖZGAN Mustafa Cüneyt ARSLAN - Mevlüt KARA  
POPÜLER KÜLTÜRÜN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLERİ
Sayı 58, ss, 469-484

The Perceived Effects of Popular Culture on Student Behaviour

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Salih GECİT  
CÜVEYNÎ’NİN HİLÂFET ANLAYIŞI
Sayı 58, ss, 485-504

Imam Al-Juwayni’s Understanding of Caliphate System

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet EPÇAÇAN  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 58, ss, 505-522

Opinions of Primary and Secondary School Teachers and Administrators on the 4 +4 +4 Education System (Siirt Sample)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ÇEKİN  
KUR’AN KURSLARINA GİDEN KADINLARIN DİNDARLIK ALGILARI: NORMATİF VE POPÜLER DİNDARLIK ÜZERİNE NİCEL BİR ÇALIŞMA
Sayı 58, ss, 523-536

The Religiosity Perceptions of Koran Course Students: A Quantitative Study on Normative and Popular Religiosity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ÇELİKEL  
DİN EĞİTİMİNİN PSİKOLOJİK TEMELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 58, ss, 537-550

An Assessment on the Psychological Foundation of Religious Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mekkı KLAINA  
HADİSLER IŞIĞINDA KARAR ALMA
Sayı 58, ss, 551-604

Making Decision in the Light of Prophetic Sunnah-Tradition

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Said KURŞUNOĞLU  
DOĞU DÜŞÜNCESİNDE HERMETİK RUHSAL SİMYA TECRÜBESİ VE HACI BEKTAŞ-I VELÎ’NİN MAKÂLÂTI
Sayı 58, ss, 605-628

In Eastern thought the Experience of the Hermetic Spiritual Alchemy, and Haci Bektas-i Veli's Makâlât

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BAŞ  
ŞİRVAN HANI HACI DAVUD, SİYASİ MÜCADELESİ, SÜRGÜN HAYATI VE AİLESİ
Sayı 58, ss, 629-646

Şirvan Khan Haji Davud, His Political Struggle, Life In Exile And Family

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma DURUKAL Kamil BİRCAN - Algın OKURSOY  
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 58, ss, 647-662

Customer Relationship Management In The Banking Sector And Evaluation Through By Personnel

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih SEYHAN  
BİR KÜLTÜR ADAMI NACİ ELMALI VE ERZURUM DERGİLERİ ARŞİVİNİN HİKAYESİ
Sayı 58, ss, 663-680

A Culture Volunteer Naci Elmalı and His Erzurum Magazines Achieve Story

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli BATDI Veli BATDI  
JİGSAW TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN META-ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Sayı 58, ss, 699-714

Determining the Effect of Jigsaw Technique on Students’ Academic Achievements through Meta-Analysis Method

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÜNAL Mehmet PEKTAŞ  
ÜSKÜDARLI HAŞİM BABA’NIN VÂRİDÂT’I
Sayı 58, ss, 715-722

The “Vâridât” of Haşim Baba Who is from Üsküdar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GEMİ  
EBÛ ABDİLLAH CELÂLUDDÎN MUHAMMED B. ES‘AD B. MUHAMMED ED-DEVVÂNÎ VE “RİSÂLE FÎ İ‘RÂBİ LÂ İLÂHE İLLALLÂH” ADLI ESERİ
Sayı 58, ss, 723-738

Ebû Abdillah Celâluddîn Muhammed b. Es‘ad b. Muhammed ed-Devvânî and His Work Entitled “Risâle fî İ‘râbi lâ ilâhe illallâh”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Nurten KIMTER  
DİN, MANEVİLİK VE DEPRESYON : TETKİK VE TEDAVİ İÇİN ÖNERİLER
Sayı 58, ss, 739-750

Religion, Sprituality and Depression: İmplications for Research and Treatment

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri