eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim58 SayıEditör
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Arş.Gör. Büşra KOÇAK Arş.Gör. Meryem ÖZDEMİR Okt. Yasemin KURTLU

ERZURUM  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCelalettin DİVLEKCİ  
TEFSİRDE YORUM FARKLILIĞINA YOL AÇAN SEBEPLER
Sayı 58, ss, 1-20

Causes that Lead to Differences in the Interpretation of the Our’an

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin PİŞGİN  
VAHDET BİLİNCİNİN KUR'AN'DAKİ TEMELLERİ
Sayı 58, ss, 21-40

The Basics of Wahdat Consciousness in Koran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ÇAĞLAYAN  
RASYONALİZM BAĞLAMINDA DİLBİLİM VE DİN DİLİ İLİŞKİSİ
Sayı 58, ss, 41-58

Linguistics and Religion Language Relations in the Context of Rationalism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Durdağı AKAN Zübeyir ÇELİK - Okan DİŞ  
İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME YÖNERGESİ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 58, ss, 59-72

The Evaluation of Primary Education Orientation Guideline Practices in Primary Education according to the Teachers’ Views

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murathan KEHA  
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MİSYONERLİK VE ERZURUM’DAKİ FAALİYETLERİ
Sayı 58, ss, 73-96

Missionary in Ottoman Empire and Missionary Activities in Erzurum

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KESEN Nihat KAYA  
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Sayı 58, ss, 97-122

An Empirical Study Aiming to Analyze the Influence of Human Resource Management Practices and Organizatıonal Culture Types on Employee Performance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan El-Hamevi  
KUR'AN VE SÜNNET IŞIĞINDA NASİHAT(ÖĞÜT)IN ÖNEMİ
Sayı 58, ss, 123-156

The Importance of Advice on the Sign of Quran and Al-Sunnah

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şemsettin IŞIK  
RAHMAN SURESİ 7-9. AYETLERE DAİR BAĞLAMSAL ÇERÇEVEDE BİR MEAL ÇALIŞMASI
Sayı 58, ss, 157-170

A Meaning Study on Sura of Rahman, verses (7-9) on the Contextual Framework

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve GEÇİKLİ  
AKADEMİK BİR METNİN SÖYLEM DÜZENLEMİSİNE YÖNELİK ALGILARDA CİNSİYET FARKLILIKLARI ÜZERİNE NİCEL BİR ÇALIŞMA
Sayı 58, ss, 171-190

Gender Differences in the Perceptions of the Rhetoric Organization of an Academic Genre: A Quantitative Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin KOÇ  
OKUMA YAZMA UYGULAMA VE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ: MADDE VE ISI ÜNİTESİ
Sayı 58, ss, 191-210

The Effects of the Cooperative Reading- Writing- Application and Student Teams Achievement Division Methods on Students’ Academic Achievement: Matter and Heat Unit

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mithat ESER  
MUŞ İSMİNİN MENŞEİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 58, ss, 211-228

An Evaluation on Origin of the Name of Mush

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alpaslan YÜCE  
PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI RİSKLER: SÜPERMARKETLERDE BİR UYGULAMA
Sayı 58, ss, 229-250

Perceıved Risks of Consumers in The Retailing Sector: An Application in The Supermarkets

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent AKOT  
SEYYİD SİBĞATULLAH-İ ARVASÎ (ö. 1287/1870) ve BAZI TASAVVUFÎ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI
Sayı 58, ss, 251-264

Sayyid Sebghatullah Arvasi and Approach to Some Mystical Concepts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Zafer KIZIKLI  
KUR’ÂN’IN İ‘CÂZI BAĞLAMINDA DİL-İNANÇ İLİŞKİSİ
Sayı 58, ss, 265-280

The Relationship Between Language and Belief in the Context of I‘jāz in the Quran

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Abdullatif  
KUR'AN'IN SAYISAL İCAZI MESELESİ
Sayı 58, ss, 281-314

Numerical Miracle of The Quran in Scale

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin İbrahim YEĞİN  
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ
Sayı 58, ss, 315-332

Burnout Levels of Religious Culture and Ethics Education Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal AKÜZÜM Fatma ÖZMEN- Erol KOÇOĞLU- Çetin TAN- Mehmet DEMİRKOL  
EĞİTİM KURUMLARINDA SOSYAL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 58, ss, 333-346

The Impact of Social Capital on Job Satisfaction in Education Institutions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Maksut ÇETİN  
MU’TEZİLE’NİN SİYASET ANLAYIŞI
Sayı 58, ss, 347-374

Mutazila’s Understanding of Politics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim HANÇABAY  
HZ. OSMAN'IN HALİFE SEÇİLMESİ
Sayı 58, ss, 375-394

The Election of ‘Uthmân as the Caliph

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel ÖZDEMİR  
BUHÂRÎ’NİN MEĞÂZÎ RİVÂYETLERİNDE TESÂHÜLÜNÜN OLUP OLMADIĞI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
Sayı 58, ss, 395-454

Assessments on the Existence of Tolerance in Bukhari’s Maghâzî Narrations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz KILIÇ  
JOHN LOCKE: BİLGİNİN KAYNAĞI VE İDELER SORUNU
Sayı 58, ss, 455-468

John Locke: The Source of Knowledge and The Problem of Ideas

Özet | Abstract | Tam Metin |

Habib ÖZGAN Mustafa Cüneyt ARSLAN - Mevlüt KARA  
POPÜLER KÜLTÜRÜN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLERİ
Sayı 58, ss, 469-484

The Perceived Effects of Popular Culture on Student Behaviour

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Salih GECİT  
CÜVEYNÎ’NİN HİLÂFET ANLAYIŞI
Sayı 58, ss, 485-504

Imam Al-Juwayni’s Understanding of Caliphate System

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet EPÇAÇAN  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 58, ss, 505-522

Opinions of Primary and Secondary School Teachers and Administrators on the 4 +4 +4 Education System (Siirt Sample)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ÇEKİN  
KUR’AN KURSLARINA GİDEN KADINLARIN DİNDARLIK ALGILARI: NORMATİF VE POPÜLER DİNDARLIK ÜZERİNE NİCEL BİR ÇALIŞMA
Sayı 58, ss, 523-536

The Religiosity Perceptions of Koran Course Students: A Quantitative Study on Normative and Popular Religiosity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ÇELİKEL  
DİN EĞİTİMİNİN PSİKOLOJİK TEMELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 58, ss, 537-550

An Assessment on the Psychological Foundation of Religious Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mekkı KLAINA  
HADİSLER IŞIĞINDA KARAR ALMA
Sayı 58, ss, 551-604

Making Decision in the Light of Prophetic Sunnah-Tradition

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Said KURŞUNOĞLU  
DOĞU DÜŞÜNCESİNDE HERMETİK RUHSAL SİMYA TECRÜBESİ VE HACI BEKTAŞ-I VELÎ’NİN MAKÂLÂTI
Sayı 58, ss, 605-628

In Eastern thought the Experience of the Hermetic Spiritual Alchemy, and Haci Bektas-i Veli's Makâlât

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BAŞ  
ŞİRVAN HANI HACI DAVUD, SİYASİ MÜCADELESİ, SÜRGÜN HAYATI VE AİLESİ
Sayı 58, ss, 629-646

Şirvan Khan Haji Davud, His Political Struggle, Life In Exile And Family

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma DURUKAL Kamil BİRCAN - Algın OKURSOY  
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 58, ss, 647-662

Customer Relationship Management In The Banking Sector And Evaluation Through By Personnel

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih SEYHAN  
BİR KÜLTÜR ADAMI NACİ ELMALI VE ERZURUM DERGİLERİ ARŞİVİNİN HİKAYESİ
Sayı 58, ss, 663-680

A Culture Volunteer Naci Elmalı and His Erzurum Magazines Achieve Story

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli BATDI Veli BATDI  
JİGSAW TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN META-ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Sayı 58, ss, 699-714

Determining the Effect of Jigsaw Technique on Students’ Academic Achievements through Meta-Analysis Method

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÜNAL Mehmet PEKTAŞ  
ÜSKÜDARLI HAŞİM BABA’NIN VÂRİDÂT’I
Sayı 58, ss, 715-722

The “Vâridât” of Haşim Baba Who is from Üsküdar

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GEMİ  
EBÛ ABDİLLAH CELÂLUDDÎN MUHAMMED B. ES‘AD B. MUHAMMED ED-DEVVÂNÎ VE “RİSÂLE FÎ İ‘RÂBİ LÂ İLÂHE İLLALLÂH” ADLI ESERİ
Sayı 58, ss, 723-738

Ebû Abdillah Celâluddîn Muhammed b. Es‘ad b. Muhammed ed-Devvânî and His Work Entitled “Risâle fî İ‘râbi lâ ilâhe illallâh”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren: Nurten KIMTER  
DİN, MANEVİLİK VE DEPRESYON : TETKİK VE TEDAVİ İÇİN ÖNERİLER
Sayı 58, ss, 739-750

Religion, Sprituality and Depression: İmplications for Research and Treatment

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri