eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim59 SayıEditör
Doç.Dr.A.Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin AKYÜZ  
YEMEKTE SAĞ ELİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ BİR RİVAYETİN SENED VE METİN TENKİDİ
Sayı 59, ss, 1-30

Criticism of Sanad and Text of the Narrative About Eating with Right Hand Abstract

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit ARPACI  
DİN GÖREVLİLERİNİN, “DİN GÖREVLİSİ”, “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI” VE “MÜFTÜ” KAVRAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ (ŞANLIURFA ÖRNEĞİ)
Sayı 59, ss, 31-44

The Metaphorical Investigation of Perceptions of Religious Comissaries on “Religious Commissary”, “Directorate of Religious Affairs” and “Bufi” (Şanlıurfa Example)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah AYDIN  
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA DİVANA İSİM VERME
Sayı 59, ss, 45-60

Denominating of Diwan in Classical Turkish Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya BOZDOĞAN Pınar YENİ PALABIYIK  
A TECHNOLOGY-ORIENTED META-ANALYSIS OF LANGUAGE CONFERENCE PROCEEDINGS
Sayı 59, ss, 61-80

Dil Eğitimine İlişkin Konferans Bildirilerinin Teknoloji Odaklı Meta Analizi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytekin DEMİRCİOĞLU  
GAZALİ FELSEFESİNDE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM: EŞ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sayı 59, ss, 81-88

Pre-marriage Training in the Philosophy of Ghazali: The Issues to be Taken into Consideration While Choosing a Spouse

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin DİVLEKCİ  
AHZÂB SURESİ 37. AYETİYLE İLGİLİ NÜZUL SEBEBİ RİVAYETLERİ VE İLMÎ DEĞERİ
Sayı 59, ss, 89-106

Regarding Chapter Ahzab 37th verse - its verse of revelation and academjc value

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rukiye EKİCİ Avni EKİCİ  
SINIF YÖNETİMİNDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
Sayı 59, ss, 107-118

Investigating the Students Misbehavior in Classroom Management in State Primary Schools and Secondary Schools with a Comparative Approach

Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KEÇECİ KURT Mustafa ERCENGİZ Suat POLAT  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ (Ağrı İli Örneği)
Sayı 59, ss, 119-132

Analysis of Teacher Candidates’ Sensitivity on Environmental Problems (The Example of Agrı)

Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Cüneyt EREN  
KUR’ÂN METNİNİN DİL ÖZELLİKLERİ
Sayı 59, ss, 133-158

Language Features of the Quranic Text

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet FEYZİ  
ŞEYH EDHEM EFENDİ TARAFINDAN YAZILAN “BERGÜZAR-I EDHEM YAHUD TALİM-İ USÛL-Û MUSIKΔ ADLI GÜFTE MECMUASI ÜZERİNE MÜZİKOLOJİK BİR İNCELEME
Sayı 59, ss, 159-178

A Musicological Study on Lyrics Antologies Written By Şeyh Edhem Efendi Named “Bergüzar-ı Edhem Yahud Talim-i Usûl-ü Musikî”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferzende İDİZ  
TASAVVUFTA HAKÎKAT-I MUHAMMEDİYYE MESELESİ VE MESNEVÎ’DEN ÖRNEKLER
Sayı 59, ss, 179-200

The Truth of Muhammediyye Matter in Sufism and Examples From Mesnevî

Özet | Abstract | Tam Metin |

Semira KARUKO Teysir Muhammed el-ZİYÂDÂT  
İBNU’T- TARÂVE el- ENDÜLÜSÎ ve İLMÎ HAYATI
Sayı 59, ss, 201-210

The Scientific Life of Ibnul Tarawah Alandalusia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah KAYA  
BAŞLANGICINDAN 1071’E KADAR TÜRKLERİN ANADOLU’YA AKINLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 59, ss, 211-232

A General Evaluation About the Attacks of Turks to Anatolia from the Beginning to 1071

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan KAZAN  
el-GAZÂLÎ’NİN ESERLE RİNDE KULL ANDIĞI İLMÎ VE EDEBÎ ÜSLÛP
Sayı 59, ss, 233-246

The Scientific and Literary Style in Works of Al-Ghazali

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nadir ÖZDEMİR  
SİYER-İ NEBÎ TARİH’TEN FARKLI MI OKUNMALI? -Fil Olayı Bağlamında Bir Değerlendirme-
Sayı 59, ss, 247-264

Does Siyer-i Nebî Have to to be Read Different from History? -A Review in the Context of the Event of Elephant-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel ÖZDEMİR  
KABİR AZABI ile İLGİLİ BAZI HADİSLERİN İSNADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 59, ss, 265-330

A Study on the Attributions of some Hadith Related to Grave’s Punishment Abstract

Özet | Abstract | Tam Metin |

İshak ÖZGEL  
SOSYOLOJİK TEFSİR BAĞLAMINDA “YALNIZLIK SORUNU” KARŞISINDA KUR’ÂN
Sayı 59, ss, 331-354

The Quran on the Question of Loneliness/Social Isolation: A Work of Sociological Exegesis (Tafseer)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emannullah POLAT  
“KAVVÂMÛN” İFADESİ ÇERÇEVESİNDE KOCANIN KARISINI TE’DÎBİ
Sayı 59, ss, 355-374

Husband’s Nurturing his Wife within the Frame of the Expression “Kavvamûn” Abstract

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçen SEVİM  
“ISSIZLIĞIN ORTASINDA GEÇ KALMIŞ ÖLÜ”NÜN KİMLİK ARAYIŞI VE AİT OLAMAMA DİYALEKTİĞİ
Sayı 59, ss, 375-388

“The Middle of Nowhere Late for Dead of” Search for Identity and the Inability of the Dialectic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ziya ŞEN  
KUR’ÂN-I KERÎM’İN İNSANA SUNDUĞU HAKLAR
Sayı 59, ss, 389-412

Human Rights in the Qur’an

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ŞİMŞEK  
TANRI’NIN MÜKEMMELLİĞİ ve ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ
Sayı 59, ss, 413-428

The Problem of Freedom and God’s Perfection Abstract

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasim TÖSTEN Habib ÖZGAN  
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 59, ss, 429-442

The Scale of Positive Psychological Capital: A Reliability and Validity Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Kürşat TURGUT  
DEVVÂNÎ ve ENMȖZECU’L-ULȖM ADLI ESERİ
Sayı 59, ss, 443-456

Dawwānī and His Book Titled Anmūzac al-Ulūm

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut YAZICI  
İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE SAHÂBÎLERLE İLGİLİ TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 59, ss, 457-488

A study on the Prophet’s Companions From the Masters and Doctoral Theses of Theological Faculties

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YENİBAŞ  
TASAVVUF-HADİS İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ ve RÂMÛZÜ’L-EHÂDÎS ADLI ESERİ
Sayı 59, ss, 489-504

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî and His Work Râmûzü’l-Ehâdîs within the Context of Relationship between Sufism and Hadith

Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet YÜCETOKER Hazan KURTASLAN  
JOHN STANLEY’İN OP.1 SEKİZ SOLO FLÜT ESERLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 59, ss, 505-518

John Stanley’s Work Investigation of Flute Eight Solo’s Op.1

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ZORLU Fulya ZORLU, Fatih SEZEK, Hatice AKKUŞ  
ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 59, ss, 519-532

Secondary Eighth Graders’ The Scores of Scientific Process Skills and Their Relationship with The Scores of Theirs Placement Test Results

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri