eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim60 SayıEditör
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep ASLAN  
HADİS USÛLÜNDE MAKLÛB HADİS
Sayı 60, ss, 1- 14

Maqlub Hadith in the Methodology of Hadith

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AYIK Gönül ŞAYİR  
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 60, ss, 15 30

The Analysis of the Instructional-Leadership Behaviors of the School Principals Working in Primary Schools in terms of Different Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehrali CALP  
FARKLI YAŞ ARALIĞINDAKİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA, YAZMA, KALEM TUTMA, DERSE KATILMA VE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 60, ss, 31-54

The Comparison of Achievement and the Pencil Grip and Reading-Writing Skills of First Grade Students with Different Calendar Ages Abstract

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşem ÇALIŞKUR  
TÜKETİCİLERİN DAYANIKLI TÜKETİM MADDESİ SATIN ALMA DEĞER BOYUTLARI VE TÜKETİCİLERİN ÇALIŞMA VE ÖĞRENCİ OLMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 60, ss, 55-72

A Research on Value Dimensions of Consumers’ Durable Goods and Work and Student Situations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİR  
DİN EĞİTİMİNDE ALIŞKANLIK BİLİNCİ
Sayı 60, ss, 73- 96

Consciousness of Habit in Religous Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin DİVLEKCİ  
HATTÂBÎ’NİN (Ö.388) İ‘CÂZ ANLAYIŞI VE KUR’AN’IN İFADE BİÇİMİNE YÖNELİK TENKİTLERE YAKLAŞIMI
Sayı 60, ss, 97-124

al-Khattabi’s Perspective of the Inimitability (i’jaz) and His Approach to Criticisms Against Qur’anic Styles of Expression

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol ERKAN  
TÜRKİYE’DE DİNDARLIĞIN TESPİTİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE TAHKİKÎ DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİYLE İLGİLİ ÖNERİLER
Sayı 60, ss, 125 -140

The Studies on Detection of Religiosity in Turkey and Recommendations on Measuring of Genuine Religiosity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre GÖRDÜK  
KUR’ÂN’DA “GAYZ” KAVRAMI
Sayı 60, ss, 141-156

The Concept of "غيظ Ekstreme Anger" ın the Qur'an

Özet | Abstract | Tam Metin |

Thamer HATAMLEH  
نقد الحديث النبوي بالعلم التجريبي
Sayı 60, ss, 157 - 186

Criticizing Prophetic Hadith Through Analytic Science

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Selim İPEK  
TÜRK ATASÖZLERİ ve DEYİMLERİ İLE EŞANLAMLI ARAP MESELLERİ
Sayı 60, ss, 187- 195

The Arabic Proverbs which are Synonymous with the Turkish Proverbs and Idioms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KARPUZ Alaattin KIZILTAN  
TÜRKİYE’DE KISA VADELİ YABANCI YATIRIMLAR İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 60, ss, 197-209

The Relationship Between Short Term Investments and Real Exchange Rate in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat KAYA Süleyman UĞURLU  
DEMOKRATİK ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK BEKLEYİŞLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ, MAYIS 2013
Sayı 60, ss, 210-222

The Effects of Democratic Solution Process on the Economic Expectations: The Case of Ağrı Province, May 2013

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurten KIMTER  
GENÇLİKTE DİN VE DEPRESYON: ÜNİVERSİTELİ GENÇLER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 60, ss, 223- 260

Religion and Depression in Youth: An Empirical Study on University Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

SEYDİ KİRAZ  
TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA BİR PEYGAMBER PORTRESİ: HZ. İSA
Sayı 60, ss, 261- 280

A Portrait of a Prophet in Turkish Islamic Literature: Jesus Christ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖNCÜ  
ZEKERİYA TAMİR’ İN ÖYKÜLERİNDE YER ALAN KARAKTERLER
Sayı 60, ss, 281- 308

The Characters in the Storıes of Zakarıa Tamer

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı ÖNEN  
İBN KESİR VE TABERÎ’NİN MUHKEM-MÜTEŞABİH İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN MUKAYESESİ
Sayı 60, ss, 309- 320

The Comparision of Opinions of Ibn Kathir and Tabarı about Muhkam and Mutashabih

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ÖZUYGUN Habibe BAYSAN  
ŞEYH GALİB’İN ‘‘DÜŞTÜ’’ REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ VE YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 60, ss, 321- 338

The Annotation and Structuralist Analysis of Şeyh Galib’s Rhyming Ode “Düştü”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ÖZUYGUN Songül ÖZDEMİR  
MURADİ’NİN “AŞKAM YİNE” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 60, ss, 339- 353

The Examination of the Muradi’s “Aşkam Yine” Ryhmed Ghazal as Structuralistic Method

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emannullah POLAT  
KUR’ÂN’DA “VESVESE” KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ
Sayı 60, ss, 354- 388

Apprehensions in the Quran Analysis of the Concept of Semantic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM  
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 60, ss, 389 - 402

Examination of Turkish Speakıng Anxiety of Foreign Students in Terms of Some Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem CEYLAN  
KADIN SÜNNETİ: KÜLTÜREL DAYANAKLARI VE YOL AÇTIĞI SORUNLAR
Sayı 60, ss, 403- 414

Female Circumcision: Cultural References and Concerns it Raises

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dr. Necla Yasdıman Demirdöven Çeviren:  
Hazırlama: KOCANIN HAKLARI BAĞLAMINDA “KADININ İZİNSİZ EVDEN ÇIKAMAYIŞI” İLE İLGİLİ HADİSLERİN TAHLİLİ VE MEZHEP İMAMLARININ ANLAYIŞLARI
Sayı 60, ss, 415-448

Analysis of Hadiths Regarding “Wife’s Not Leaving the House Without Having Permission” in the Context of Husband’s Rights and Conceptions Regarding of the Leaders of Islamic Schools

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman YAZICI  
ARAZÎ KANUNNÂMESİ (1274/1858) VE İNTİKAL KANUNLARIYLA İSLAM MİRAS HUKUKUNUN MUKAYESESİ
Sayı 60, ss, 449- 470

The Ottoman Land Code (1274/1858) and Comparison Between Islamic Inheritance Law and Land Transfer Regulations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Etem YEŞİLYURT M. Emre KILIÇ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE ÖĞRETMENLERİN ETİK DEĞERLERE UYMA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 60, ss, 471-486

Assessing of Teachers’ Level of Ethical Values According to Secondary School Students’ Perception

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı YURDİGÜL  
EĞİTİM OLGUSUNUN SİNEMATOGRAFİK ANLATIDAKİ YERİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM DENEMESİ (“BAL” FİLMİ ÖRNEĞİ)
Sayı 60, ss, 487 - 502

The Testing of an Approach to the Place of Education Phenomena in Cinematographic Narration (The Case of “Bal” Movie)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal EMANET Celal Emanet  
HAÇLI SEFERLERİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE İSLAM’DA CİHAD DÜŞÜNCESİ
Sayı 60, ss, 503 - 512

Jihad İnsight of Islamism Before the Crusades

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İÇLİ  
FASÎH’İN RÛZ U ŞEB MÜNÂZARASI
Sayı 60, ss, 513 - 537

Rûz u Şeb Moot By Fasîh

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri