eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim63 SayıEditör
DOÇ.DR. A.Halim Ulaş

Editör Yardımcısı
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAdem PEKER Aslı Kartol, Meva Demir  
ERGENLERDE AKILCI OLMAYAN İNANÇLAR İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
Sayı 63, ss, 1-14

The Investigation with Structural Equation Modeling of Relationship between Irrational Beliefs and Decision-Making Styles in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman ÖZDEMİR Hülya İZ BÖLÜKOĞLU -Nezihe ŞENTÜRK  
TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ
Sayı 63, ss, 15-30

The Effect of Music Supported Practıce on Student Attitudes Based on Interdiciplinary Approach in Basic Art Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besim YILDIRIM Aytekin Atasoyu  
SİVİL İTAATSİZLİK BAĞLAMINDA TORTUMLU LEYLA OLAYININ ERZURUM YAZILI BASININA YANSIMA BİÇİMİ: PALANDÖKEN GAZETESİ VE DOĞU EKSPRES GAZETELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 63, ss, 31- 56

In the Contex of Civil Disobedience the Event of Leyla from Tortum the Form Reflected in the Erzurum Written Press: Example of Palandoken Newspaper and the Dogu Ekspres Newspaper
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan KAYA Meryem KONU  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ TUTUM VE GÖRÜŞLERİ
Sayı 63, ss, 57-68

Attitudes and Opinions on the Summer Term of University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk VURAL  
KUR’ÂN-I KERÎM PERSPEKTİFİNDEN DÜŞÜNCE VE ÖZGÜRLÜĞÜ
Sayı 63, ss, 69- 92

The Capacity to Think and Freedom of Thought from a Qur’an’ic Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethullah YILMAZ  
AZÎMÂBÂDÎ’NİN “AVNU’L-MA’BÛD” ADLI EBÛ DÂVÛD ŞERHİNİN METODOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
Sayı 63, ss, 93-118

A Methodologıcal Analysıs of Azimabadi’s Commentary on Abu Dawood, “Awnu’l Ma’bood”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Batırhan KARA Özcan ÖZKAN  
AMOK SALDIRILARI VE MÜDAHALE TEKNİĞİ
Sayı 63, ss, 119- 138

Amok Attacks and Intervention Technique
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan UÇAR -  
İMAM ŞÂFİÎ’NİN ŞÂİRLİĞİ VE ŞİİRLERİNİN BELÂGAT AÇISINDAN TAHLÎLİ
Sayı 63, ss, 139-166

Poesy of Imam Shafii and Analysis of His Works in Terms of Rhetoric
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamile ÜNLÜSOY  
2000 YILI VE SONRASINDA YAPILAN ALAN ARAŞTIRMALARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ ANADOLU ALEVÎLİĞİNİN HZ. ALİ TASAVVURLARI
Sayı 63, ss, 167-194

Hazrat Ali Imaginations of Anatolian Alawism in the Context of Fieldworks Made in 2000 and the Following Years
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KARABACAK  
KA’B B. MÂLİK’İN TEBÜKSEFERİ’NE KATILMAMASI İLE İLGİLİ HADİS HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 63, ss, 195- 212

Evaluation of the Hadith about the Absence of Kab Bin Malik During Tebuk Campaign
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞEN -  
KEYFİYET, ÖLÇÜ VE PROBLEM AÇISINDAN TECVİD İLMİNDE MEDDE YENİ BİR BAKIŞ DENEMESİ
Sayı 63, ss, 213- 230

A New Point of View to the Med of Tajweed According to Condition, Measurement and Problem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müge ÇELİK ÖRÜCÜ  
SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİMDE YÜKSEKÖĞRETİMİN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
Sayı 63, ss, 231- 242

The Role and Importance of the Training of a Psychological Counselor and Higher Education in Sustainable Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN -  
ARAPÇA SÖZLÜKLERDE ARAPÇA SÖZLÜKLERDE ( خ ل ق ) H-L-K KÖKÜ TÜREVLERİ VE VERİLEN KUR'AN AYETİ ÖRNEKLERİNİN MUKAYESESİ
Sayı 63, ss, 243- 286

Derivatives of h-l-k Stem in Arabic Dictionaries and Comparison of the Given Qur'an Verses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat AYDIN  
HADİSLERDE MESKEN MAHREMİYETİNİ TEHDİT EDEN UNSURLARA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER
Sayı 63, ss, 287- 314

Measures Taken Against Threatening Factors Regarding Residential Privacy in the Hadiths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülümser ONĞUN Prof. Dr. Nihat KAYA  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN KULLANDIĞI GÜÇ KAYNAKLARI VE ORGANİZASYONEL POLİTİKALAR ARACILIĞI İLE TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİLERİ
Sayı 63, ss, 315-344

The Effects of Power Sources and Organizational Politics That Used by Transformatioanal Leadership on Burnout
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Zahid ÇİFÇİ  
NATURALİST VERİLERİN TEİSTİK SONUÇLARI (Fıtrat Kavramı Özelinde Bir Yorum Denemesi)
Sayı 63, ss, 345- 356

From Naturalist Efforts to Theistic Results (The Concept of Human Disposition in Private a Review Essay)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vehbi KARAKAŞ NURDAN MENDEŞ  
ÇEVRE KAVRAMINA KUR’AN VE SÜNNET MERKEZLİ BİR YAKLAŞIM
Sayı 63, ss, 357-370

An Approach to the Concept of Environment According to the Qur’an and Sunnah Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf SÖYLEMEZ H. Ahmet KIRKKILIÇ  
KUTADGU BİLİG’İN SUÇ İŞLEME MOTİVASYONUNA OLUMSUZ ETKİ YAPABİLECEK DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Sayı 63, ss, 371-402

An Investigation on the Negative Effects of Kutadgu Bilig on Perpetration Motivation in the Terms of Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Görkem KUTLUER  
GELİŞİM SÜREÇLERİNDE ÇOCUK RESMİNİN YERİ
Sayı 63, ss, 403-410

The Importance of Children’s Drawings in Development Processes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhadi TİMURTAŞ -  
الأغنية العربية الشعبية في أسعرد دراسة تحليلية
Sayı 63, ss, 411-443

An Analysis on Arabic Siirt Folk Songs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri