eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim63 SayıEditör
DOÇ.DR. A.Halim Ulaş

Editör Yardımcısı
Serap MUTLU AYDIN - Yasemin KURTLU

ERZURUM  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAdem PEKER Aslı Kartol, Meva Demir  
ERGENLERDE AKILCI OLMAYAN İNANÇLAR İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ
Sayı 63, ss, 1-14

The Investigation with Structural Equation Modeling of Relationship between Irrational Beliefs and Decision-Making Styles in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman ÖZDEMİR Hülya İZ BÖLÜKOĞLU -Nezihe ŞENTÜRK  
TEMEL SANAT EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMA DAYALI (MÜZİK DESTEKLİ) UYGULAMANIN ÖĞRENCİ TUTUM DÜZEYİNE ETKİSİ
Sayı 63, ss, 15-30

The Effect of Music Supported Practıce on Student Attitudes Based on Interdiciplinary Approach in Basic Art Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besim YILDIRIM Aytekin Atasoyu  
SİVİL İTAATSİZLİK BAĞLAMINDA TORTUMLU LEYLA OLAYININ ERZURUM YAZILI BASININA YANSIMA BİÇİMİ: PALANDÖKEN GAZETESİ VE DOĞU EKSPRES GAZETELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 63, ss, 31- 56

In the Contex of Civil Disobedience the Event of Leyla from Tortum the Form Reflected in the Erzurum Written Press: Example of Palandoken Newspaper and the Dogu Ekspres Newspaper
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan KAYA Meryem KONU  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ TUTUM VE GÖRÜŞLERİ
Sayı 63, ss, 57-68

Attitudes and Opinions on the Summer Term of University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk VURAL  
KUR’ÂN-I KERÎM PERSPEKTİFİNDEN DÜŞÜNCE VE ÖZGÜRLÜĞÜ
Sayı 63, ss, 69- 92

The Capacity to Think and Freedom of Thought from a Qur’an’ic Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev445
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethullah YILMAZ  
AZÎMÂBÂDÎ’NİN “AVNU’L-MA’BÛD” ADLI EBÛ DÂVÛD ŞERHİNİN METODOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
Sayı 63, ss, 93-118

A Methodologıcal Analysıs of Azimabadi’s Commentary on Abu Dawood, “Awnu’l Ma’bood”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Batırhan KARA Özcan ÖZKAN  
AMOK SALDIRILARI VE MÜDAHALE TEKNİĞİ
Sayı 63, ss, 119- 138

Amok Attacks and Intervention Technique
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan UÇAR -  
İMAM ŞÂFİÎ’NİN ŞÂİRLİĞİ VE ŞİİRLERİNİN BELÂGAT AÇISINDAN TAHLÎLİ
Sayı 63, ss, 139-166

Poesy of Imam Shafii and Analysis of His Works in Terms of Rhetoric
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamile ÜNLÜSOY  
2000 YILI VE SONRASINDA YAPILAN ALAN ARAŞTIRMALARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ ANADOLU ALEVÎLİĞİNİN HZ. ALİ TASAVVURLARI
Sayı 63, ss, 167-194

Hazrat Ali Imaginations of Anatolian Alawism in the Context of Fieldworks Made in 2000 and the Following Years
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KARABACAK  
KA’B B. MÂLİK’İN TEBÜKSEFERİ’NE KATILMAMASI İLE İLGİLİ HADİS HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 63, ss, 195- 212

Evaluation of the Hadith about the Absence of Kab Bin Malik During Tebuk Campaign
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞEN -  
KEYFİYET, ÖLÇÜ VE PROBLEM AÇISINDAN TECVİD İLMİNDE MEDDE YENİ BİR BAKIŞ DENEMESİ
Sayı 63, ss, 213- 230

A New Point of View to the Med of Tajweed According to Condition, Measurement and Problem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müge ÇELİK ÖRÜCÜ  
SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİMDE YÜKSEKÖĞRETİMİN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
Sayı 63, ss, 231- 242

The Role and Importance of the Training of a Psychological Counselor and Higher Education in Sustainable Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN -  
ARAPÇA SÖZLÜKLERDE ARAPÇA SÖZLÜKLERDE ( خ ل ق ) H-L-K KÖKÜ TÜREVLERİ VE VERİLEN KUR'AN AYETİ ÖRNEKLERİNİN MUKAYESESİ
Sayı 63, ss, 243- 286

Derivatives of h-l-k Stem in Arabic Dictionaries and Comparison of the Given Qur'an Verses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat AYDIN  
HADİSLERDE MESKEN MAHREMİYETİNİ TEHDİT EDEN UNSURLARA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER
Sayı 63, ss, 287- 314

Measures Taken Against Threatening Factors Regarding Residential Privacy in the Hadiths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülümser ONĞUN Prof. Dr. Nihat KAYA  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN KULLANDIĞI GÜÇ KAYNAKLARI VE ORGANİZASYONEL POLİTİKALAR ARACILIĞI İLE TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİLERİ
Sayı 63, ss, 315-344

The Effects of Power Sources and Organizational Politics That Used by Transformatioanal Leadership on Burnout
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Zahid ÇİFÇİ  
NATURALİST VERİLERİN TEİSTİK SONUÇLARI (Fıtrat Kavramı Özelinde Bir Yorum Denemesi)
Sayı 63, ss, 345- 356

From Naturalist Efforts to Theistic Results (The Concept of Human Disposition in Private a Review Essay)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vehbi KARAKAŞ NURDAN MENDEŞ  
ÇEVRE KAVRAMINA KUR’AN VE SÜNNET MERKEZLİ BİR YAKLAŞIM
Sayı 63, ss, 357-370

An Approach to the Concept of Environment According to the Qur’an and Sunnah Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf SÖYLEMEZ H. Ahmet KIRKKILIÇ  
KUTADGU BİLİG’İN SUÇ İŞLEME MOTİVASYONUNA OLUMSUZ ETKİ YAPABİLECEK DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Sayı 63, ss, 371-402

An Investigation on the Negative Effects of Kutadgu Bilig on Perpetration Motivation in the Terms of Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Görkem KUTLUER  
GELİŞİM SÜREÇLERİNDE ÇOCUK RESMİNİN YERİ
Sayı 63, ss, 403-410

The Importance of Children’s Drawings in Development Processes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhadi TİMURTAŞ -  
الأغنية العربية الشعبية في أسعرد دراسة تحليلية
Sayı 63, ss, 411-443

An Analysis on Arabic Siirt Folk Songs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri