eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim66 SayıEditör
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU - Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  28.04.2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulnasır SÜT  
MEVLÂNÂ’DA NÜBÜVVET VE VELÂYET
Sayı 66, ss, 1-20

The Prophethood and Sainthood According to Mawlana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Memduhoğlu -  
İLMİHÂL EDEBİYATININ TARİHİ SERENCÂMI
Sayı 66, ss, 21- 50

The Historical Process of the Catechism Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed ALDYAB  
الظواهر الفنية في شعر الهجاء
Sayı 66, ss, 51-72

Yergi şiirinde Teknik Olgular
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev616
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali MUSTAFA  
الحركة الحديثية في كاسط في القرنين الأكؿ كالثان
Sayı 66, ss, 73-106

The Movements Hadiths in the City of Vasit during First and Second Hijra Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev456
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİ OSMAN ENGİN İbrahim AKSAKAL, Mehmet Ali SEVEN, Arzu SAYAN  
ÖĞRENME VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 66, ss, 107-128

Relationalship Between Stress and Learning Success
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Yıldız MUSAHAN  
MÜSLÜMAN DÜŞÜNCESİNDE MUSİBET-RAHMET İLİŞKİSİ
Sayı 66, ss, 129-142

The Calamity and Mercy Relation in the Islamic Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram DEMİR  
İSLAM HUKUKÇULARININ ŞEHÎDLERİN YIKANMASI VE ÜZERLERİNE NAMAZ KILINMASIYLA İLGİLİ FARKLI YAKLAŞIMLARI
Sayı 66, ss, 143-158

The Different Opinions of Muslim Jurists on Ritual Ablution of Martyrs’ Body and Performing Prayer over Them
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behlül TOKUR  
İÇSEL DİNÎ MOTİVASYON VE ÖZSAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 66, ss, 159-176

A Research on Relations of Intrinsic Religious Motivation and Self Esteem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin SARİKAYA Muhsine BÖREKÇİ  
İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 66, ss, 177-194

The Problems Encountered in Educatıng Deaf Students and Solutıon Offers: The Sample of Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal IŞIK  
BAZI MEALLER ÇERÇEVESİNDE İSM-İ MEVSÛLLERİN TERCÜME PROBLEMİ
Sayı 66, ss, 195-214

The Translation Problem of Relative Clauses in Accordance With Some Interpratations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet EPÇAÇAN EKREM EPÇAÇAN, ,ABDÜLAZİZ ÇELİK, ADNAN İDRİS EKİN  
SERBEST KIYAFET UYGULAMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 66, ss, 216-236

VIEWS OF PARENTS OF STUDENTS IN SCHOOLS ON FREE DRESS CODE IMPLEMENTATION.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev598
Özet | Abstract | Tam Metin |

devrim erginsoy osmanoğlu  
İLK ANILARIN BİREYLERİN YAŞADIĞI KÜLTÜRE GÖRE FARKLILAŞMASI
Sayı 66, ss, 237-254

Culture Sensitive Counselor Necessity (Culture and Cognitive Structures)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev647
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ensar Lokmanoglu  
TARAFTARLARIN SPOR İLETİŞİMİNE YÖNELİK ALGILARININ ARAŞTIRILMASI: ÇAYKUR RİZESPOR ÖRNEĞİ
Sayı 66, ss, 255-268

A Research about Perception of Supporters on Sport Communication: Sample of Çaykur Rizespor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Zehra PATTABANOĞLU -  
ABDÜLMECÎD B. ŞEYH NASÛH TOSYEVÎ’NİN “FEZÂİLÜ’L-İLM VE’L-ÂLİM” ADLI RİSÂLESİ VE TRANSKRİPSİYONU
Sayı 66, ss, 269-288

Abdülmecid b. Seyh Nasuh Tosyevi’s Manuscript ‘Fezailu’l-ilm Ve’l-Alım’ and its Transcription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferihan ÇAKAR Adil BEBEK Ferihan ÇAKAR  
AMELLERİN BOŞA ÇIKMASI BAĞLAMINDA: RİYÂ
Sayı 66, ss, 289-300

That Fails All the Deeds: Hypocrisy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güneş Açelya SİPAHİ Seden ALGÜR  
DESTİNASYON MARKA İMAJINA ETKİ EDEN UNSURLAR: KUŞADASI ÖRNEĞİ
Sayı 66, ss, 301-316

The Factors Affecting Destination Brand Image: Case of Kuşadası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürbüz OCAK Ramazan Yurtseven  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 66, ss, 317-332

Analysis about the Relationships between Decision Making Styles and Test Anxiety of Elementary School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ellek  
“LÂ DARARA VELÂ DIRÂRA” KÜLLÎ KÂİDESİ ÇERÇEVESİNDE İSLÂM’DA ÇEVRE HUKUKU
Sayı 66, ss, 333-356

Envıronment Law in Islam Within the Framework of the Infinite Principle of “Lâ Darara Velâ Dırâra”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev631
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail BAYER  
KLASİK ARAP EDEBİYATI KÂFİYE TERİMLERİNİN HAYAT ANLAYIŞINA YANSITILMASI: ZEMAHŞERÎ’NİN KAFİYE MAKÂMESİ ÖRNEĞİ
Sayı 66, ss, 357-366

The Relation Between Understanding of Life and the Rules of Arabic Literature to azZamakhshari in his Books al-Maqamat and Sharh al-Maqamat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev547
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail BULUT  
‘KELİMETULLAH’ BAĞLAMINDA MÂTURÎDÎ’NİN ‘KELİME/LOGOS’ ANLAYIŞI
Sayı 66, ss, 367-392

‘Word/Logos’ Understanding of Mâturîdî in the Context of ‘Word of Allah’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmud Esad Erkaya  
GÜNÜMÜZ ÜRDÜN’ÜNDE FAALİYET GÖSTEREN TARİKATLAR
Sayı 66, ss, 393-414

Active Sufi Orders in Present Day Jordan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GEDİK Erhan AKIN  
TEK KİŞİLİK GÖSTERİLERDE (STAND-UP) KULLANILAN ARGO DİLİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (Ata Demirer, Cem Yılmaz, Atalay Demirci Örneği)
Sayı 66, ss, 415-432

One-Man Shows (Stand-Up) is Used as Slang the Language of a Review on the Detection (Ata Demirer, Cem Yılmaz, Atalay Demirci Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa Balcı  
BİR İSLÂM MEDENİYETİ ŞAİRİ OLARAK SA‘DÎ-Yİ ŞÎRÂZÎ’NİN POETİKASI
Sayı 66, ss, 433-462

Sa‘di-yi Şirazi’s Poetics as a Poet of the Islam Civilization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KESEN  
ÇALIŞAN KATILIMI, YÖNETİMİN AÇIKLIĞI, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Sayı 66, ss, 463-482

An Empirical Study Aiming to Analyze the Interaction between Participative Decision Making, Openness of Management, Organizational Identification and Employee Performance.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazım BÜYÜKBAŞ  
ŞEYHULİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE İSLAM HUKUK USULÜ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 66, ss, 483-500

The Life, Works and Thoughts on Methodology of Islamic Law of Shaykh Al-Islam Mustafa Sabri Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla Bodur  
EBÛ ZEHRE’NİN ADALET VE HÜRRİYET ANLAYIŞI
Sayı 66, ss, 501-518

The Comprehension of Ebu Zehre onJustice and Freedom
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat AYDIN  
İBNÜ’L KAYSERÂNÎ EL-MAKDİSÎ’NİN “TEZKİRATU’LMEVZÛ‘ÂT” ADLI ESERİNDEKİ RİCÂL TENKİT METODU
Sayı 66, ss, 519-550

Isnad Criticism Method of Ibnu’l- Kayserani el-Maqdisi in His Work "Tadkirat AlMawduat”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan GÜRSU Orhan GÜRSU, Çiğdem APAYDIN  
NARSİZM İLE ÖZGÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE İSLÂMÎ EĞİLİMİN ARACILIK ROLÜ
Sayı 66, ss, 551-562

Islamic Tendency as a Mediator of the Relationship between Narcissism and SelfConfidence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Kırkarlar  
İSLAMLAŞMA VE BİLGİ AKTARIMI TEMELİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLERE DAİR NOTLAR
Sayı 66, ss, 563-572

Notes About Changes on the Basis of Islamization and Knowledge Transfer
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev589
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat Akbaş  
CÂHİLÎYE POETİKASINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ
Sayı 66, ss, 573-590

Samples of Literary Criticism in Jahiliyah (Days of Ignorence) Poetics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat Resul SEVİNÇ  
ARAPÇADA MANZUM GRAMERLER, ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENİME ETKİSİ
Sayı 66, ss, 591-618

The Poetical Grammars in Arabic, Their Features and Effects on Learning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Yüksel  
KIRAAT FARKLILIKLARININ MEÂLLERE YANSITILMASI SORUNU (İsra ve Kehf Sûreleri Örneği)
Sayı 66, ss, 619-640

The Difference of Qıraat to Reflections to the Meals (The Example Surah’s of Isra and Kehf)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin KURTLU Oğuzhan SEVİM, Esra METİN  
DEĞER EĞİTİMİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN KASTAMONU LÂHİKASI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 66, ss, 641-670

A Review of Kastamonu Letters as a Source of Value Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf SÖYLEMEZ  
İÇERİK ANALİZİ: ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Sayı 66, ss, 671-696

Content Analysis: Critical Thinking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ŞEN  
İSLAM HUKUK FELSEFESİ BAĞLAMINDA KRİTİK-ANALİTİK DÜŞÜNME FIKIH İLİŞKİSİ
Sayı 66, ss, 697-712

The Relationship Between Critical-Analytical Thinking and Fiqh in the Context of İslamic Law Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zübeyir OVACIK  
İBN SÎNÂ VE DESCARTES’DA ZİHNİN KENDİNİ İDRAKİ OLARAK BEN İDRAKİ
Sayı 66, ss, 713-728

Sense of Self as Self-Consciousness in Avicenna and Descartes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri