eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim66 SayıEditör
Doç. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU - Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  28.04.2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulnasır SÜT  
MEVLÂNÂ’DA NÜBÜVVET VE VELÂYET
Sayı 66, ss, 1-20

The Prophethood and Sainthood According to Mawlana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Memduhoğlu -  
İLMİHÂL EDEBİYATININ TARİHİ SERENCÂMI
Sayı 66, ss, 21- 50

The Historical Process of the Catechism Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmed ALDYAB  
الظواهر الفنية في شعر الهجاء
Sayı 66, ss, 51-72

Yergi şiirinde Teknik Olgular
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev616
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali MUSTAFA  
الحركة الحديثية في كاسط في القرنين الأكؿ كالثان
Sayı 66, ss, 73-106

The Movements Hadiths in the City of Vasit during First and Second Hijra Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev456
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİ OSMAN ENGİN İbrahim AKSAKAL, Mehmet Ali SEVEN, Arzu SAYAN  
ÖĞRENME VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 66, ss, 107-128

Relationalship Between Stress and Learning Success
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Yıldız MUSAHAN  
MÜSLÜMAN DÜŞÜNCESİNDE MUSİBET-RAHMET İLİŞKİSİ
Sayı 66, ss, 129-142

The Calamity and Mercy Relation in the Islamic Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram DEMİR  
İSLAM HUKUKÇULARININ ŞEHÎDLERİN YIKANMASI VE ÜZERLERİNE NAMAZ KILINMASIYLA İLGİLİ FARKLI YAKLAŞIMLARI
Sayı 66, ss, 143-158

The Different Opinions of Muslim Jurists on Ritual Ablution of Martyrs’ Body and Performing Prayer over Them
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behlül TOKUR  
İÇSEL DİNÎ MOTİVASYON VE ÖZSAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 66, ss, 159-176

A Research on Relations of Intrinsic Religious Motivation and Self Esteem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin SARİKAYA Muhsine BÖREKÇİ  
İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 66, ss, 177-194

The Problems Encountered in Educatıng Deaf Students and Solutıon Offers: The Sample of Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal IŞIK  
BAZI MEALLER ÇERÇEVESİNDE İSM-İ MEVSÛLLERİN TERCÜME PROBLEMİ
Sayı 66, ss, 195-214

The Translation Problem of Relative Clauses in Accordance With Some Interpratations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet EPÇAÇAN EKREM EPÇAÇAN, ,ABDÜLAZİZ ÇELİK, ADNAN İDRİS EKİN  
SERBEST KIYAFET UYGULAMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 66, ss, 216-236

VIEWS OF PARENTS OF STUDENTS IN SCHOOLS ON FREE DRESS CODE IMPLEMENTATION.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev598
Özet | Abstract | Tam Metin |

devrim erginsoy osmanoğlu  
İLK ANILARIN BİREYLERİN YAŞADIĞI KÜLTÜRE GÖRE FARKLILAŞMASI
Sayı 66, ss, 237-254

Culture Sensitive Counselor Necessity (Culture and Cognitive Structures)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev647
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ensar Lokmanoglu  
TARAFTARLARIN SPOR İLETİŞİMİNE YÖNELİK ALGILARININ ARAŞTIRILMASI: ÇAYKUR RİZESPOR ÖRNEĞİ
Sayı 66, ss, 255-268

A Research about Perception of Supporters on Sport Communication: Sample of Çaykur Rizespor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Zehra PATTABANOĞLU -  
ABDÜLMECÎD B. ŞEYH NASÛH TOSYEVÎ’NİN “FEZÂİLÜ’L-İLM VE’L-ÂLİM” ADLI RİSÂLESİ VE TRANSKRİPSİYONU
Sayı 66, ss, 269-288

Abdülmecid b. Seyh Nasuh Tosyevi’s Manuscript ‘Fezailu’l-ilm Ve’l-Alım’ and its Transcription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferihan ÇAKAR Adil BEBEK Ferihan ÇAKAR  
AMELLERİN BOŞA ÇIKMASI BAĞLAMINDA: RİYÂ
Sayı 66, ss, 289-300

That Fails All the Deeds: Hypocrisy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güneş Açelya SİPAHİ Seden ALGÜR  
DESTİNASYON MARKA İMAJINA ETKİ EDEN UNSURLAR: KUŞADASI ÖRNEĞİ
Sayı 66, ss, 301-316

The Factors Affecting Destination Brand Image: Case of Kuşadası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürbüz OCAK Ramazan Yurtseven  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 66, ss, 317-332

Analysis about the Relationships between Decision Making Styles and Test Anxiety of Elementary School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ellek  
“LÂ DARARA VELÂ DIRÂRA” KÜLLÎ KÂİDESİ ÇERÇEVESİNDE İSLÂM’DA ÇEVRE HUKUKU
Sayı 66, ss, 333-356

Envıronment Law in Islam Within the Framework of the Infinite Principle of “Lâ Darara Velâ Dırâra”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev631
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail BAYER  
KLASİK ARAP EDEBİYATI KÂFİYE TERİMLERİNİN HAYAT ANLAYIŞINA YANSITILMASI: ZEMAHŞERÎ’NİN KAFİYE MAKÂMESİ ÖRNEĞİ
Sayı 66, ss, 357-366

The Relation Between Understanding of Life and the Rules of Arabic Literature to azZamakhshari in his Books al-Maqamat and Sharh al-Maqamat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev547
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail BULUT  
‘KELİMETULLAH’ BAĞLAMINDA MÂTURÎDÎ’NİN ‘KELİME/LOGOS’ ANLAYIŞI
Sayı 66, ss, 367-392

‘Word/Logos’ Understanding of Mâturîdî in the Context of ‘Word of Allah’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmud Esad Erkaya  
GÜNÜMÜZ ÜRDÜN’ÜNDE FAALİYET GÖSTEREN TARİKATLAR
Sayı 66, ss, 393-414

Active Sufi Orders in Present Day Jordan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GEDİK Erhan AKIN  
TEK KİŞİLİK GÖSTERİLERDE (STAND-UP) KULLANILAN ARGO DİLİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (Ata Demirer, Cem Yılmaz, Atalay Demirci Örneği)
Sayı 66, ss, 415-432

One-Man Shows (Stand-Up) is Used as Slang the Language of a Review on the Detection (Ata Demirer, Cem Yılmaz, Atalay Demirci Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev642
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa Balcı  
BİR İSLÂM MEDENİYETİ ŞAİRİ OLARAK SA‘DÎ-Yİ ŞÎRÂZÎ’NİN POETİKASI
Sayı 66, ss, 433-462

Sa‘di-yi Şirazi’s Poetics as a Poet of the Islam Civilization
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KESEN  
ÇALIŞAN KATILIMI, YÖNETİMİN AÇIKLIĞI, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Sayı 66, ss, 463-482

An Empirical Study Aiming to Analyze the Interaction between Participative Decision Making, Openness of Management, Organizational Identification and Employee Performance.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazım BÜYÜKBAŞ  
ŞEYHULİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE İSLAM HUKUK USULÜ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 66, ss, 483-500

The Life, Works and Thoughts on Methodology of Islamic Law of Shaykh Al-Islam Mustafa Sabri Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla Bodur  
EBÛ ZEHRE’NİN ADALET VE HÜRRİYET ANLAYIŞI
Sayı 66, ss, 501-518

The Comprehension of Ebu Zehre onJustice and Freedom
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat AYDIN  
İBNÜ’L KAYSERÂNÎ EL-MAKDİSÎ’NİN “TEZKİRATU’LMEVZÛ‘ÂT” ADLI ESERİNDEKİ RİCÂL TENKİT METODU
Sayı 66, ss, 519-550

Isnad Criticism Method of Ibnu’l- Kayserani el-Maqdisi in His Work "Tadkirat AlMawduat”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan GÜRSU Orhan GÜRSU, Çiğdem APAYDIN  
NARSİZM İLE ÖZGÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİDE İSLÂMÎ EĞİLİMİN ARACILIK ROLÜ
Sayı 66, ss, 551-562

Islamic Tendency as a Mediator of the Relationship between Narcissism and SelfConfidence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Kırkarlar  
İSLAMLAŞMA VE BİLGİ AKTARIMI TEMELİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLERE DAİR NOTLAR
Sayı 66, ss, 563-572

Notes About Changes on the Basis of Islamization and Knowledge Transfer
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev589
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat Akbaş  
CÂHİLÎYE POETİKASINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ
Sayı 66, ss, 573-590

Samples of Literary Criticism in Jahiliyah (Days of Ignorence) Poetics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat Resul SEVİNÇ  
ARAPÇADA MANZUM GRAMERLER, ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENİME ETKİSİ
Sayı 66, ss, 591-618

The Poetical Grammars in Arabic, Their Features and Effects on Learning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Yüksel  
KIRAAT FARKLILIKLARININ MEÂLLERE YANSITILMASI SORUNU (İsra ve Kehf Sûreleri Örneği)
Sayı 66, ss, 619-640

The Difference of Qıraat to Reflections to the Meals (The Example Surah’s of Isra and Kehf)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin KURTLU Oğuzhan SEVİM, Esra METİN  
DEĞER EĞİTİMİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN KASTAMONU LÂHİKASI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 66, ss, 641-670

A Review of Kastamonu Letters as a Source of Value Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf SÖYLEMEZ  
İÇERİK ANALİZİ: ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Sayı 66, ss, 671-696

Content Analysis: Critical Thinking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ŞEN  
İSLAM HUKUK FELSEFESİ BAĞLAMINDA KRİTİK-ANALİTİK DÜŞÜNME FIKIH İLİŞKİSİ
Sayı 66, ss, 697-712

The Relationship Between Critical-Analytical Thinking and Fiqh in the Context of İslamic Law Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zübeyir OVACIK  
İBN SÎNÂ VE DESCARTES’DA ZİHNİN KENDİNİ İDRAKİ OLARAK BEN İDRAKİ
Sayı 66, ss, 713-728

Sense of Self as Self-Consciousness in Avicenna and Descartes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri