eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim73 SayıEditör
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  29.04.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMert Ağaoğlu  
ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA MİMARBAŞI EL-HAC İBRAHİM AĞA’NIN BAŞ MİMARLIĞI DÖNEMİNDE İSTANBUL’DAKİ İMAR FAALİYETLERİ
Sayı 73, ss, 1-24

ZoningActivities ın Istanbul during The Period of Chief Architect El-Hac Ibrahim Agha ın the Light of Archival Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Al-HAMWI AL-OLABI  
الأساليب التربوية في القرآن الكريم
Sayı 73, ss, 25-75

Kur’an-ı Kerimde Eğitim Metotları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulhan Al-Turk  
İbn Hazm el-Endülüsî’nin Dinî Şiirlerinde Dil Üslubu
Sayı 73, ss, 76-92

The Language Style in Ibn Hazm Al-Andalusî’s Religious Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Armutlu  
MATURİDİ KELAMININ KLASİK EDEBİYATA YANSIMASI
Sayı 73, ss, 93-110

Reflection of Kalam Maturidi to Classic Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev876
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Armutlu  
ÖMER b. EBİ REBİA’DAN NEDİM’E UZANAN GELENEK VEYA NEDİM’İN AŞK ANLAYIŞININ KAYNAĞI
Sayı 73, ss, 111-132

LİTERARY TRADİTİON FROM ÖMER b. EBI REBI’A TO NEDİM, OR THE SOURCE OF NEDÎM’S LOVE CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahroof ATHAMBAWA الأستاذ الدكتور/ صالح قادر كريم الزنكي- الدكتور/ نور الدين ميلادي  
صناعة الفتوى بين الماضي والحاضر (دراسة تحليلية لضوابط الفتوى)
Sayı 73, ss, 133-198

The Fatwa Industry between the Past and the Present (An Analytical Study of Precepts and Rules of Fatwa)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev830
Özet | Abstract | Tam Metin |

enes emre başar  
MARKALAR SANAL TOPLULUKLAR ARACILIĞI İLE MÜŞTERİ BAĞI OLUŞTURABİLİRLER Mİ?
Sayı 73, ss, 199-210

Can Brands Create Customer Engagement Via Virtual Communities?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev859
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül CAN  
MISIRLI YAZAR MAHMÛD TÂHİR LÂŞİN’İN ‘ÂDEMSİZ HAVVÂ’ ADLI ROMANINDA KADIN İMAJI
Sayı 73, ss, 211-232

The Image of Woman in Egyptian Author Mahmud Tahir Lashin’s Novel, ‘Eve without Adam’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Çiftçi  
TÜRKİYE’DE AKADEMİK İSTİHDAMDA BÖLGESEL UZMANLAŞMA, AKADEMİK İŞ PİYASASI VE ÖĞRETİM ÜYESİ ROTASYONU
Sayı 73, ss, 233-262

Regional Specification of Academic Employment, Academic Labour Market and Tenure’ Rotation in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev852
Özet | Abstract | Tam Metin |

ABDURRAHMAN DEMİRCİ  
BATI ANSİKLOPEDİLERİNDE HZ. MUHAMMED’E BAKIŞ (RİSÂLETİN MEDİNE DÖNEMİ)
Sayı 73, ss, 263-292

The Western Encyclopedias’ Approach to the Prophet Muhammad (the Madina Period of the Prophethood)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev849
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Nuri DEMİREL  
EĞİTİM LİDERİNİN ETKİLEME GÜCÜ
Sayı 73, ss, 293-302

Influence Power of The Leader/
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin DEMİRTAŞ  
TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARA GÖRE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI VE 1930 YEREL SEÇİMLERİ
Sayı 73, ss, 303-316

The Liberal Republican Party from a Viewpoint of its Reflections in the Turkish Press and in the Context of the Local Elections of 1930
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev863
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal İşbilen Esendir Hasan Kaplan  
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MANEVİYAT VE MANEVİ DESTEK ALGISI: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Sayı 73, ss, 317-332

Perceptıon of Spirituality and Spırıtual Support among Health Care Professionals: The Example of Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev853
Özet | Abstract | Tam Metin |

EMEL İŞTAR IŞIKLI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SERMAYE: DÜZCE İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Sayı 73, ss, 333-344

Psychological Capital Among University Students: A Field Study In The Province Of Duzce
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kanak Ali Arslan  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜNDEN CİNSEL İSTİSMARCILAR: BİR NİTEL ÇALIŞMA
Sayı 73, ss, 345-366

Sexual Abusers in the Eyes of Preschool Teachers: A Qualitative Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kaplan  
DİVAN EDEBİYATINDA SAKIZ VE SAKIZ’IN FETHİNİN EDEBİYATIN NÜKTE DÜNYASINA YANSIMALARI
Sayı 73, ss, 367-394

Reflections of the Gum and Conquest of Chios in the Divan Literature on the with World of Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev869
Özet | Abstract | Tam Metin |

BEYTULLAH KARAGÖZ  
BİTİŞİK EĞİK YAZIDAN DİK TEMEL YAZIYA GEÇİŞ SÜRECİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DİK TEMEL YAZI ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 73, ss, 395-414

The Opinions of the Primary School Teachers About the Manuscript Handwriting ın the Process of Transition from the Joined Cursive Handwriting to the Manuscript Handwriting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev838
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan KAYA Ertan ZENGİN  
5E MODELİNİN HÜCRE BÖLÜNMESİNİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı 73, ss, 415-428

The Effect of 5E Model on Students Success in the Teaching of Cell Divisions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Mutlu İhsan Söylemez  
İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÇOCUKLARI İÇİN MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ; GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Sayı 73, ss, 429-440

Mathematic Anxiety Scale For Children of Primary 3. and 4. Grade; Validity and Reliability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev839
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Özer  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 73, ss, 441-450

An Investigation of the Level in Art Literacy of Students in Fine Arts Faculties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Sami AKGÜL Habib Özgan  
MORAL SERMAYEYE İLİŞKİN KAVRAM ANALİZİ
Sayı 73, ss, 451-468

The Consept Analysis of Moral Capital
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadide Şahin  
KATOLİK KİLİSESİNDE RUHBANLIĞIN KÖKENİ VE VATİKAN BİLDİRİLERİ ÇERÇEVESİNDE KADINLARIN RUHBANLIĞI
Sayı 73, ss, 469-483

Origin of Priesthood in the Catholic Church and Priesthood of Women in the Framework of Vatican Declerations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞEN  
MATURİDİ’NİN TEFSİRİ BAĞLAMINDA ŞEFAAT
Sayı 73, ss, 485-512

Intercession within the Context of Maturidi’s Exegesis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Türkoğlu  
HİMÂYE ARAYAN ŞAİRİN SULTANA NİYAZI: II. BAYEZİD DÖNEMİ ŞAİRİ GAYBÎ VE TERBİYET-NÂME’Sİ
Sayı 73, ss, 513-556

A Poets Supplication Who Expect Sultan’ s Patronage: Gaybî The Poet of Bayezid II’ss Period and His Terbiyet-Nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah ÜLGEN  
EL-KEŞŞÂF TEFSİRİ BAĞLAMINDA ZEMAHŞERÎ’NİN ALLAH’IN VARLIĞI (İSBAT-I VACİB) KONUSUNA YAKLAŞIMI
Sayı 73, ss, 557-571

The Approach of Zamakhshari to the Question of God’s Existence (Proof of God) in the Context of al-Kashshaf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Celal Varışoğlu  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 73, ss, 573-584

Learning Styles of Turkish Language and Literature Teacher Candidates: The Sample of Gaziosmanpaşa University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Mahmut YAKAR  
ÇOCUK ŞİİRİNDE SORUNLU COĞRAFYALAR VE ACI ÇEKEN ÇOCUKLAR
Sayı 73, ss, 585-594

Problematic Geographies and Children Suffering in Child Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev835
Özet | Abstract | Tam Metin |

TAHSİN GÜLER Abdullah YILMAZ, Yaşar AKSANYAR  
SOSYAL YARDIM OLGUSU VE TÜRKİYE’DE ŞARTLI SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI
Sayı 73, ss, 595-612

Social Welfare Fact and Conditional Social Assistance Applications in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri