eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim73 SayıEditör
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  29.04.2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMert Ağaoğlu  
ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA MİMARBAŞI EL-HAC İBRAHİM AĞA’NIN BAŞ MİMARLIĞI DÖNEMİNDE İSTANBUL’DAKİ İMAR FAALİYETLERİ
Sayı 73, ss, 1-24

ZoningActivities ın Istanbul during The Period of Chief Architect El-Hac Ibrahim Agha ın the Light of Archival Documents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Al-HAMWI AL-OLABI  
الأساليب التربوية في القرآن الكريم
Sayı 73, ss, 25-75

Kur’an-ı Kerimde Eğitim Metotları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulhan Al-Turk  
İbn Hazm el-Endülüsî’nin Dinî Şiirlerinde Dil Üslubu
Sayı 73, ss, 76-92

The Language Style in Ibn Hazm Al-Andalusî’s Religious Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Armutlu  
MATURİDİ KELAMININ KLASİK EDEBİYATA YANSIMASI
Sayı 73, ss, 93-110

Reflection of Kalam Maturidi to Classic Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev876
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Armutlu  
ÖMER b. EBİ REBİA’DAN NEDİM’E UZANAN GELENEK VEYA NEDİM’İN AŞK ANLAYIŞININ KAYNAĞI
Sayı 73, ss, 111-132

LİTERARY TRADİTİON FROM ÖMER b. EBI REBI’A TO NEDİM, OR THE SOURCE OF NEDÎM’S LOVE CONCEPT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahroof ATHAMBAWA الأستاذ الدكتور/ صالح قادر كريم الزنكي- الدكتور/ نور الدين ميلادي  
صناعة الفتوى بين الماضي والحاضر (دراسة تحليلية لضوابط الفتوى)
Sayı 73, ss, 133-198

The Fatwa Industry between the Past and the Present (An Analytical Study of Precepts and Rules of Fatwa)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev830
Özet | Abstract | Tam Metin |

enes emre başar  
MARKALAR SANAL TOPLULUKLAR ARACILIĞI İLE MÜŞTERİ BAĞI OLUŞTURABİLİRLER Mİ?
Sayı 73, ss, 199-210

Can Brands Create Customer Engagement Via Virtual Communities?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev859
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül CAN  
MISIRLI YAZAR MAHMÛD TÂHİR LÂŞİN’İN ‘ÂDEMSİZ HAVVÂ’ ADLI ROMANINDA KADIN İMAJI
Sayı 73, ss, 211-232

The Image of Woman in Egyptian Author Mahmud Tahir Lashin’s Novel, ‘Eve without Adam’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Çiftçi  
TÜRKİYE’DE AKADEMİK İSTİHDAMDA BÖLGESEL UZMANLAŞMA, AKADEMİK İŞ PİYASASI VE ÖĞRETİM ÜYESİ ROTASYONU
Sayı 73, ss, 233-262

Regional Specification of Academic Employment, Academic Labour Market and Tenure’ Rotation in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev852
Özet | Abstract | Tam Metin |

ABDURRAHMAN DEMİRCİ  
BATI ANSİKLOPEDİLERİNDE HZ. MUHAMMED’E BAKIŞ (RİSÂLETİN MEDİNE DÖNEMİ)
Sayı 73, ss, 263-292

The Western Encyclopedias’ Approach to the Prophet Muhammad (the Madina Period of the Prophethood)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev849
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Nuri DEMİREL  
EĞİTİM LİDERİNİN ETKİLEME GÜCÜ
Sayı 73, ss, 293-302

Influence Power of The Leader/
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahattin DEMİRTAŞ  
TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARA GÖRE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI VE 1930 YEREL SEÇİMLERİ
Sayı 73, ss, 303-316

The Liberal Republican Party from a Viewpoint of its Reflections in the Turkish Press and in the Context of the Local Elections of 1930
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev863
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihal İşbilen Esendir Hasan Kaplan  
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MANEVİYAT VE MANEVİ DESTEK ALGISI: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Sayı 73, ss, 317-332

Perceptıon of Spirituality and Spırıtual Support among Health Care Professionals: The Example of Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev853
Özet | Abstract | Tam Metin |

EMEL İŞTAR IŞIKLI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SERMAYE: DÜZCE İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Sayı 73, ss, 333-344

Psychological Capital Among University Students: A Field Study In The Province Of Duzce
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kanak Ali Arslan  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜNDEN CİNSEL İSTİSMARCILAR: BİR NİTEL ÇALIŞMA
Sayı 73, ss, 345-366

Sexual Abusers in the Eyes of Preschool Teachers: A Qualitative Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev833
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Kaplan  
DİVAN EDEBİYATINDA SAKIZ VE SAKIZ’IN FETHİNİN EDEBİYATIN NÜKTE DÜNYASINA YANSIMALARI
Sayı 73, ss, 367-394

Reflections of the Gum and Conquest of Chios in the Divan Literature on the with World of Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev869
Özet | Abstract | Tam Metin |

BEYTULLAH KARAGÖZ  
BİTİŞİK EĞİK YAZIDAN DİK TEMEL YAZIYA GEÇİŞ SÜRECİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DİK TEMEL YAZI ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 73, ss, 395-414

The Opinions of the Primary School Teachers About the Manuscript Handwriting ın the Process of Transition from the Joined Cursive Handwriting to the Manuscript Handwriting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev838
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan KAYA Ertan ZENGİN  
5E MODELİNİN HÜCRE BÖLÜNMESİNİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı 73, ss, 415-428

The Effect of 5E Model on Students Success in the Teaching of Cell Divisions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Mutlu İhsan Söylemez  
İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÇOCUKLARI İÇİN MATEMATİK KAYGI ÖLÇEĞİ; GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Sayı 73, ss, 429-440

Mathematic Anxiety Scale For Children of Primary 3. and 4. Grade; Validity and Reliability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev839
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu Özer  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 73, ss, 441-450

An Investigation of the Level in Art Literacy of Students in Fine Arts Faculties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Sami AKGÜL Habib Özgan  
MORAL SERMAYEYE İLİŞKİN KAVRAM ANALİZİ
Sayı 73, ss, 451-468

The Consept Analysis of Moral Capital
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadide Şahin  
KATOLİK KİLİSESİNDE RUHBANLIĞIN KÖKENİ VE VATİKAN BİLDİRİLERİ ÇERÇEVESİNDE KADINLARIN RUHBANLIĞI
Sayı 73, ss, 469-483

Origin of Priesthood in the Catholic Church and Priesthood of Women in the Framework of Vatican Declerations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞEN  
MATURİDİ’NİN TEFSİRİ BAĞLAMINDA ŞEFAAT
Sayı 73, ss, 485-512

Intercession within the Context of Maturidi’s Exegesis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Türkoğlu  
HİMÂYE ARAYAN ŞAİRİN SULTANA NİYAZI: II. BAYEZİD DÖNEMİ ŞAİRİ GAYBÎ VE TERBİYET-NÂME’Sİ
Sayı 73, ss, 513-556

A Poets Supplication Who Expect Sultan’ s Patronage: Gaybî The Poet of Bayezid II’ss Period and His Terbiyet-Nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah ÜLGEN  
EL-KEŞŞÂF TEFSİRİ BAĞLAMINDA ZEMAHŞERÎ’NİN ALLAH’IN VARLIĞI (İSBAT-I VACİB) KONUSUNA YAKLAŞIMI
Sayı 73, ss, 557-571

The Approach of Zamakhshari to the Question of God’s Existence (Proof of God) in the Context of al-Kashshaf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Celal Varışoğlu  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 73, ss, 573-584

Learning Styles of Turkish Language and Literature Teacher Candidates: The Sample of Gaziosmanpaşa University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Mahmut YAKAR  
ÇOCUK ŞİİRİNDE SORUNLU COĞRAFYALAR VE ACI ÇEKEN ÇOCUKLAR
Sayı 73, ss, 585-594

Problematic Geographies and Children Suffering in Child Poem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev835
Özet | Abstract | Tam Metin |

TAHSİN GÜLER Abdullah YILMAZ, Yaşar AKSANYAR  
SOSYAL YARDIM OLGUSU VE TÜRKİYE’DE ŞARTLI SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI
Sayı 73, ss, 595-612

Social Welfare Fact and Conditional Social Assistance Applications in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri