eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim77 SayıEditör
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulkadir KIRBAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ)
Sayı 77, ss, 1-14

Examination of Turkish Teachers' Level of Media Literacy (Turkey Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1037
Özet | Abstract | Tam Metin |

AHMET UYAR  
YEŞİL SATIN ALMA DAVRANIŞI BELİRLEYEN UNSURLARIN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ
Sayı 77, ss, 15-34

The Impact of Ecological Concern on the Green Purchasing Behavior
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1004
Özet | Abstract | Tam Metin |

ali ulvi özbey  
POZİTİVİST KURAMDA DİN-BİLİM İLİŞKİSİNİN BEYAZ PERDEYE YANSIMASI: SONSUZLUK TEORİSİ
Sayı 77, ss, 35-44

Reflection of Relationship Between Religion and Science in Screenplay: The Man Who Knew the Infinity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev989
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper Tunga PEKER  
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 77, ss, 45-56

Evaluation of Sport-Health Belief Levels of Students Who Study in Vocational High School of Health Services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ZENGİN Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğraş  
SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ BELİRLENMESİ
Sayı 77, ss, 57-76

Determination of Class Teacher Candidates Methodoric Perceptions of Stem Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1086
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Sarıkaya  
ŞEREF HANIM’IN YAZICIOĞLU MEHMED VE AHMED-İ BÎ-CÂN KASİDELERİ
Sayı 77, ss, 77-90

Şeref Hanım’s Yazıcıoğlu Mehmed and Ahmed-i bî-Cân Qasides
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eren DURMUŞ- ÖZDEMİR  
YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLARDAKİ DEĞİŞİMİN KAYNAKLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Sayı 77, ss, 91-104

Analysis of Changes in the Strategic Plans of Local Governments From the Perspective of Resources: Case Example of Antalya Metropolitan Municipality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1082
Özet | Abstract | Tam Metin |

ESEF HAKAN TOYTOK Muhammet Behçet YILDIRIM  
ÖĞRETMENLERİN ÇOK KÜLTÜRLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İNFORMEL İLETİŞİM
Sayı 77, ss, 105-120

Informal Communication With the Multicultural Personality Traits of Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Etem YEŞİLYURT  
DEĞERLER EĞİTİMİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Sayı 77, ss, 121-146

Investigation of Teaching Approaches, Methods and Techniques with Regards to the Suitability of Values Education: A Review Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma BAŞAR Öğr.Gör.Burak BAŞAR, Öğr.Gör. Ferhat BOZTOPRAK  
ERZURUM’UN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN TURİSTİK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 77, ss, 147-160

Determination of the Tourist Potential of the Regional Products of Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1022
Özet | Abstract | Tam Metin |

fatma temelli Dilek ŞAHİN  
HİSSE SENEDİ FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HAM PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
Sayı 77, ss, 161-178

The Analysis of the Causality Relationship Between Stock Prices, Gold Prices and Crude Oil Prices
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1017
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay METLİ Turgay ŞİRİN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK, SİBER MAĞDURİYET VE İNSANİ DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 77, ss, 179-200

The Investigation of the Relationship Between Cyberbullying, Cyber Victimization and Human Values of the Secondary School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan BAYRAM  
LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 77, ss, 201-220

The Effect of Leadership Characteristics on Levels of Self-Confidence: A Research on Students at Marmara University of Sport Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1087
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÇİĞDEM EDA ANGI Güney CAF  
GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLER
Sayı 77, ss, 221-240

Etudes and Works Used in Flute Education in Fine Arts High Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1001
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ÖZGÜL  
ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA DİYARBAKIR’da İKAMET EDEN AŞİRETLERDEKİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
Sayı 77, ss, 241-252

Disagreements and Solutions among Resident Tribes in Diyarbakir Province According to Court Records (Şer’iyye Sicilleri) in XVIII. Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fidan  
TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM METİNLERİNİN YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 77, ss, 253-266

Evaluation of Writing Texts of Foreign Students Learning Turkish Language in Terms of Spelling and Punctuation Rules
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1085
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Ercengiz  
ERGENLERDE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN YORDAYICI OLARAK MUTLULUK DÜZEYİNDEKİ ROLÜ
Sayı 77, ss, 267-278

The Role of Emotion Regulation Strategies on the Happiness Level as a Predictor in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev953
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat Kıyas BİREL Mustafa Kemal ERÇEK  
ÖĞRETMENLERİN OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÖRGÜTSEL GÜVEN VE MESLEKİ BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 77, ss, 279-296

The Effect of Teachers’ School Safety Perceptions on Organizational Confidence and Professional Commitment in Secondary Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞEN  
İSMET SIFATININ KUR’ÂN YORUMUNA ETKİSİ (HZ. DÂVÛD ÖRNEĞİ)
Sayı 77, ss, 297-322

The Effects of Chastity Title on Quran Commentary (Prophet Dâvûd Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1023
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin DUMAN  
İNTİHAR VE MEDYA
Sayı 77, ss, 323-332

Suicide and Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1008
Özet | Abstract | Tam Metin |

RASİM SOYLU NEVZAT YILDIRIM  
ŞAHİN KAYGUN FOTOĞRAFLARINDA RESİMSEL YAKLAŞIMLAR
Sayı 77, ss, 324- 346

Philosophical Approaches in Şahin Kaygun Photographs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Temel Alper Karslı  
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞ VE EBEVEYN EĞİTİM DURUMU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 77, ss, 347-362

Relation Between Metacognitive Awareness and Problem-Solving Abilities in Relation to Age and Parental Educational Status
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1005
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay TÜRKBEN  
ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ
Sayı 77, ss, 363-388

Examining the Effects of Children’s Libraries on Reading Habits in the Light of the Viewpoints of Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay ŞİRİN  
EVLİ ÇİFTLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARI İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 77, ss, 389-410

The Relationship between Spiritual Well-Being and Marriage Satisfaction of Married Couples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Kurban  
İSLAM HUKUKU VE POZİTİF HUKUK AÇISINDAN SUÇ GENEL TEORİSİ BAĞLAMINDA HAREKET
Sayı 77, ss, 411-448

Act in Terms of Islamic and Positive Law and in the Context of General Crime Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1078
Özet | Abstract | Tam Metin |

ONUR DURUKAL  
KAMUSAL HİZMET SUNUMUNDA BLOKCHAIN TEKNOLOJİSİ
Sayı 77, ss, 449-456

Blokchaın Technology in Publıc Servıce Presentatıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri