eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim77 SayıEditör
PROF. DR. A. HALİM ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulkadir KIRBAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ)
Sayı 77, ss, 1-14

Examination of Turkish Teachers' Level of Media Literacy (Turkey Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1037
Özet | Abstract | Tam Metin |

AHMET UYAR  
YEŞİL SATIN ALMA DAVRANIŞI BELİRLEYEN UNSURLARIN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ
Sayı 77, ss, 15-34

The Impact of Ecological Concern on the Green Purchasing Behavior
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1004
Özet | Abstract | Tam Metin |

ali ulvi özbey  
POZİTİVİST KURAMDA DİN-BİLİM İLİŞKİSİNİN BEYAZ PERDEYE YANSIMASI: SONSUZLUK TEORİSİ
Sayı 77, ss, 35-44

Reflection of Relationship Between Religion and Science in Screenplay: The Man Who Knew the Infinity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev989
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper Tunga PEKER  
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR SAĞLIK İNANÇ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 77, ss, 45-56

Evaluation of Sport-Health Belief Levels of Students Who Study in Vocational High School of Health Services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ZENGİN Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğraş  
SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ BELİRLENMESİ
Sayı 77, ss, 57-76

Determination of Class Teacher Candidates Methodoric Perceptions of Stem Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1086
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Sarıkaya  
ŞEREF HANIM’IN YAZICIOĞLU MEHMED VE AHMED-İ BÎ-CÂN KASİDELERİ
Sayı 77, ss, 77-90

Şeref Hanım’s Yazıcıoğlu Mehmed and Ahmed-i bî-Cân Qasides
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eren DURMUŞ- ÖZDEMİR  
YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLARDAKİ DEĞİŞİMİN KAYNAKLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Sayı 77, ss, 91-104

Analysis of Changes in the Strategic Plans of Local Governments From the Perspective of Resources: Case Example of Antalya Metropolitan Municipality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1082
Özet | Abstract | Tam Metin |

ESEF HAKAN TOYTOK Muhammet Behçet YILDIRIM  
ÖĞRETMENLERİN ÇOK KÜLTÜRLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İNFORMEL İLETİŞİM
Sayı 77, ss, 105-120

Informal Communication With the Multicultural Personality Traits of Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Etem YEŞİLYURT  
DEĞERLER EĞİTİMİNE UYGUNLUĞU AÇISINDAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Sayı 77, ss, 121-146

Investigation of Teaching Approaches, Methods and Techniques with Regards to the Suitability of Values Education: A Review Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma BAŞAR Öğr.Gör.Burak BAŞAR, Öğr.Gör. Ferhat BOZTOPRAK  
ERZURUM’UN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİN TURİSTİK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 77, ss, 147-160

Determination of the Tourist Potential of the Regional Products of Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1022
Özet | Abstract | Tam Metin |

fatma temelli Dilek ŞAHİN  
HİSSE SENEDİ FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HAM PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
Sayı 77, ss, 161-178

The Analysis of the Causality Relationship Between Stock Prices, Gold Prices and Crude Oil Prices
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1017
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay METLİ Turgay ŞİRİN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK, SİBER MAĞDURİYET VE İNSANİ DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 77, ss, 179-200

The Investigation of the Relationship Between Cyberbullying, Cyber Victimization and Human Values of the Secondary School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan BAYRAM  
LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 77, ss, 201-220

The Effect of Leadership Characteristics on Levels of Self-Confidence: A Research on Students at Marmara University of Sport Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1087
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÇİĞDEM EDA ANGI Güney CAF  
GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLER
Sayı 77, ss, 221-240

Etudes and Works Used in Flute Education in Fine Arts High Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1001
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim ÖZGÜL  
ŞER’İYYE SİCİLLERİNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA DİYARBAKIR’da İKAMET EDEN AŞİRETLERDEKİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
Sayı 77, ss, 241-252

Disagreements and Solutions among Resident Tribes in Diyarbakir Province According to Court Records (Şer’iyye Sicilleri) in XVIII. Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fidan  
TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM METİNLERİNİN YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 77, ss, 253-266

Evaluation of Writing Texts of Foreign Students Learning Turkish Language in Terms of Spelling and Punctuation Rules
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1085
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Ercengiz  
ERGENLERDE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN YORDAYICI OLARAK MUTLULUK DÜZEYİNDEKİ ROLÜ
Sayı 77, ss, 267-278

The Role of Emotion Regulation Strategies on the Happiness Level as a Predictor in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev953
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat Kıyas BİREL Mustafa Kemal ERÇEK  
ÖĞRETMENLERİN OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÖRGÜTSEL GÜVEN VE MESLEKİ BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 77, ss, 279-296

The Effect of Teachers’ School Safety Perceptions on Organizational Confidence and Professional Commitment in Secondary Schools
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞEN  
İSMET SIFATININ KUR’ÂN YORUMUNA ETKİSİ (HZ. DÂVÛD ÖRNEĞİ)
Sayı 77, ss, 297-322

The Effects of Chastity Title on Quran Commentary (Prophet Dâvûd Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1023
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin DUMAN  
İNTİHAR VE MEDYA
Sayı 77, ss, 323-332

Suicide and Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1008
Özet | Abstract | Tam Metin |

RASİM SOYLU NEVZAT YILDIRIM  
ŞAHİN KAYGUN FOTOĞRAFLARINDA RESİMSEL YAKLAŞIMLAR
Sayı 77, ss, 324- 346

Philosophical Approaches in Şahin Kaygun Photographs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Temel Alper Karslı  
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞ VE EBEVEYN EĞİTİM DURUMU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 77, ss, 347-362

Relation Between Metacognitive Awareness and Problem-Solving Abilities in Relation to Age and Parental Educational Status
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1005
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay TÜRKBEN  
ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ
Sayı 77, ss, 363-388

Examining the Effects of Children’s Libraries on Reading Habits in the Light of the Viewpoints of Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay ŞİRİN  
EVLİ ÇİFTLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARI İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 77, ss, 389-410

The Relationship between Spiritual Well-Being and Marriage Satisfaction of Married Couples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Kurban  
İSLAM HUKUKU VE POZİTİF HUKUK AÇISINDAN SUÇ GENEL TEORİSİ BAĞLAMINDA HAREKET
Sayı 77, ss, 411-448

Act in Terms of Islamic and Positive Law and in the Context of General Crime Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1078
Özet | Abstract | Tam Metin |

ONUR DURUKAL  
KAMUSAL HİZMET SUNUMUNDA BLOKCHAIN TEKNOLOJİSİ
Sayı 77, ss, 449-456

Blokchaın Technology in Publıc Servıce Presentatıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri