eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim78 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN - Elif AKAN

ERZURUM  15.07.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenABDULHALIM ABDULLAH  
صورة القبيح في شعر نزار قبّاني
Sayı 78, ss, 01-20

Ugliness in the Poetry of Nizar Qabbani (The Peoples whose will taken away from them) model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem DAĞAŞAN  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE TARİHÎ GÜNLÜK KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Sayı 78, ss, 21-44

The Effects of Using Historical Diary in Turkish Republic Revolution History and Kemalism Course to Academic Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1179
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİ İLİŞ Arzu GÜLBAHÇE  
SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ YORDAYICI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 78, ss, 45-60

An Investigation of the Predictive Relationship Between Social Media Addiction and Communication Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Gülbahçe Erdoğan Tozoğlu, Öner Gülbahçe  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGI DÜZEYLERİNİN SPORTİF AKTİVİTE VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 78, ss, 61-78

The Investigation f Speech Anxiety Levels of University Students in Terms of Sportive Activity and Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1162
Özet | Abstract | Tam Metin |

BİLAL MACUN Ömer Faruk GÜVENDİ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OYNAMA EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 78, ss, 79-98

The Exemining of the Tendency to Play of Children Attending to Preschool Education Institutions in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1158
Özet | Abstract | Tam Metin |

BURÇAY YAŞAR AKÇALI Elçin Şişmanoğlu  
KRİPTO PARA BİRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TODA–YAMAMOTO NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ
Sayı 78, ss, 99-122

Analysis of the Relationship Between Cryptocurrencies with Toda-Yamamoto Causality Test
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren Dik  
CARL REİNECKE’NİN ‘UNDİNE’ FLÜT SONATININ HİKÂYESİ VE İNCELENMESİ
Sayı 78, ss, 123-136

The Story and Review of Carl Reinecke’s Flute Sonata, ‘Undine’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt Demir  
LİSANS ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZ DİLİ YAZIMINDA BİRLEŞİK ZARF KULLANIMLARIN GELİŞTİRİLMESİ
Sayı 78, ss, 137-154

Developing of Conjunctive Adverbs in the Writing of English for Undergraduate Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah ÜLGEN  
“KUR’ÂN MESAJI” ADLI ESERDEKİ RASYONEL YORUMLARIN OLUŞUMUNDA ZEMAHŞERÎ’NİN ETKİSİ
Sayı 78, ss, 155-174

The Ratıonal Comment in Muhammad Asad’s Meanıng-Commentary Named the Message of Quran in the Context of Zemahserı’s Impact
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev947
Özet | Abstract | Tam Metin |

ERDOST ÖZKAN Ahmet BAŞKAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARINA AİT DİNLEME TÜRLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 78, ss, 175-190

Investigation of Listening Types of Turkish Pre-Service Teachers in Terms of Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1114
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esengül TAN HATUN Yasemin KURTLU  
OKUMA ÇEMBERİ YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİLERİNE ETKİSİ
Sayı 78, ss, 191-204

The Effect of the Method of Literature Circles on Students' Critical Reading Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1177
Özet | Abstract | Tam Metin |

fatih kurt  
BİR KUR’AN VE KELAM TERİMİ OLARAK “BURHAN”
Sayı 78, ss, 205-220

Burhan as a Term of Qur’an and Kalam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyzi Osman PEKEL  
8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ EĞİTSEL, GÖRSEL, DİL ve ANLATIM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Sayı 78, ss, 221-260

Examining 8th Grade Science Coursebook from Educational, Visual and Language Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül ŞEN YAMAN -  
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRENİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANIMI
Sayı 78, ss, 261-276

The Use of Vocabulary Learning Strategies in Anatolian Imam Hatip High School Students’ Learning Arabic as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı YILMAZ  
ARAPÇAYI SEÇMELİ DERS OLARAK ALAN ÖĞRENCİLERİN BU DERS HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ
Sayı 78, ss, 277-297

Students Who Take Arabic as an Elective Course, Their Views and Expectations about This Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜMÜŞOĞLU  
EHL-İ SÜNNET’İN ŞEFAAT ANLAYIŞININ OLUŞMASINDA İMAM MÂTÜRÎDÎ’NİN GÖRÜŞLERİNİN ÖNEMİ
Sayı 78, ss, 299-314

Importance of İmam Maturidi’s Viewes in the Formation of Ahle’s-sunat’s Mediation Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım KARACA  
ORTAOKULLARDA AKRAN ZORBALIĞININ YAYGINLIĞININ VE ZORBA-MAĞDURLARIN DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 78, ss, 315-330

Examining the Prevalence of the Peer Bullying and the Levels of Depression and Anxiety of the Bully-Victims in the Secondary School
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahir ÖZHAN Seda KARATAŞ  
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI PROFİLİ ÜZERİNE ÇALIŞMA: SİİRT ÖRNEĞİ
Sayı 78, ss, 331-350

Working on the Profile of Municipal President Candidate: Siirt Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin SAĞIRLI  
CÜMLE YÖNTEMİNİN İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ BAŞARISININ ÖĞRETMEN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 78, ss, 351-370

The Evaluation of the Sentence Method of Teaching Reading and Writing from the Teacher’s Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa Şanal  
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: ÖZEL BİR HASTANE ÜZERİNE UYGULAMA
Sayı 78, ss, 371-390

The Relation Between Organizational Culture and Corporate Image A Research on A Private Hospital
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ASLAN Mustafa Kasım KIROĞLU-Cevat ELMA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE DİNLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 78, ss, 391-406

The Relationship between Teacher Candidates' Levels of Emotional Intelligence and Listening Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1018
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naim DÖNER  
ALİ B. HÜSEYİN EL-AMÂSÎ’NİN MECME‘U’L-HAVÂŞÎ VE’L-ETRÂF ADLI HAŞİYESİNDE TAHLİLÎ TEFSİR METODU
Sayı 78, ss, 407-432

The Analytical Tafsir Method of Ali b. Hussein al-Amâsî in His Khashiya Named Majma’ al-Khawâshî Wa’l-Atrâf
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev955
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah Denizer  
İLÂHÎ MESAJIN ANLAŞILMASINDA ELEŞTİREL DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ
Sayı 78, ss, 433-448

Importance df Critical Thinking in the Understanding of the Divine Message
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM Esra Gizem Kara  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ OKUMA VE YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 78, ss, 449-466

The Reading and Writing Anxiety of Social Media Users Who Learn Turkish as a Foreign Language in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1160
Özet | Abstract | Tam Metin |

OSMAN KUFACI  
COĞRAFYANIN BAKİ DİVANI’NA AKSİ: ŞEHİR ADLARI
Sayı 78, ss, 467-480

The Reflection of Geography into Baki’s Divan: City Names
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1024
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş Akgül  
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARINI YORDAMA GÜCÜ
Sayı 78, ss, 481-496

Predictive Power of Mathematical Self-Efficacy for Gifted And Talented Students’ Mathematical Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1127
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ADAR CÖMERT -  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *) Dr.
Sayı 78, ss, 497-510

Problems Visual Arts Teachers Encounter and Solution Recommendations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma ŞAHİN KUTLU Melike ÇETİNBAKIŞ - Muhammet KUTLU  
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE İŞSİZLİK KAYGISI: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 78, ss, 511-522

Unemployment Concerns in Senior Students: A Study on Students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Bandırma Onyedi Eylül University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1110
Özet | Abstract | Tam Metin |

TOLGA UCAR Çiğdem AKMAN  
TÜRKİYE’DE HAVA YOLU ULAŞIM SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI: ÖZEL VE KAMU İŞLETMESİNDEKİ İKİ HAVALİMANI KARŞILAŞTIRMASI
Sayı 78, ss, 523-552

In Turkey, Public Private Parnership in the Air Way Transport Sector: Comparison of Two Airports in Management of Public and Private
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba ÖZKAN  
GİRİŞİMCİLİKTE MELEK FİNANSMAN MODELİ
Sayı 78, ss, 553-566

Angel Financing Model in Entrepreneurship
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1156
Özet | Abstract | Tam Metin |

UMUT TOLGA GÜMÜŞ Volkan ERHAN-Çimen KILIÇ  
DAVRANIŞSAL FİNANSTA ÇERÇEVELEME ETKİSİ: NAZİLLİ İİBF ÖRNEĞİ
Sayı 78, ss, 567-586

Framing Effect in Behavioral Finance: The Case of Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf CEYLAN  
BİR ANALİTİK EĞİTİM FELSEFECİSİNİN GÖZÜYLE DİN EĞİTİMİ: PAUL H. HİRST ÖRNEĞİ
Sayı 78, ss, 587-598

Religious Education from the Perspective of a Philosophy of Analytical Education Philosopher: Example of Paul H. Hirst
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1125
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri