eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim79 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN - Elif AKAN

Erzurum  14.10.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli DELİKARA  
TÜRKİYE’DE MÜZİK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLE
Sayı 79, ss, 01-16

The Master’s Theses Written in the Fields of Music Technology in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1108
Özet | Abstract | Tam Metin |

ASLI MADEN  
EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDAKİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 79, ss, 17-42

A Research on Contents Related to Teaching Vocabulary in the Education Informatics Network (EIN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin MENTİŞ KÖKSOY Belgin Liman  
SANAT EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ERGENLERİN ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 79, ss, 43-52

Investigation of Self-Efficiency of Adolescents Getting or Not Getting Art Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Şahan Bilal Şahan, Sefer Uçak  
FAİZ; ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE BÜYÜME İLİŞKİSİ
Sayı 79, ss, 53-68

The Relationship Among Interest; Inflation, Exchange Rate and Growth
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı ŞEN Ebru Şen, Zafer Kurtaslan, Bahar Aydın  
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA ORKESTRA/ ODA MÜZİĞİ DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KONSER REPERTUVARLARININ İNCELENMESİ
Sayı 79, ss, 69-82

Investigating Concert Repertoires Prepared within the Scope of Orchestra/Chamber Music Course at Music Education Departments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Ünveren Kapanadze  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE ONOMATOPİLER (YANSIMALAR)
Sayı 79, ss, 83-99

Onomatopathy in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih TOK  
KUR’AN’DA PEYGAMBER BEDDUALARI
Sayı 79, ss, 101-122

Curses of the Prophets in the Qur’an
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Veyis  
OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 79, ss, 123-134

Attitude Scale for Ottoman Turkish Course: Validity and Reliability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge KÖSE Gökhan Kahveci  
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL MUTLULUK ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ
Sayı 79, ss, 135-156

An Analysis of the Role of Organizational Cynicism on Organizational Happiness According to Primary and Secondary School Teachers' Perceptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KIRKKILIÇ  
LEHCETÜ’L-LÜGAT’TE TIBBİ İSİMLER I (A – D)
Sayı 79, ss, 157-194

Medical Terms at Lehcetü’l -Lügat (A to D)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hajredin Hoxha  
AŞIRILIKÇILIK VE TERÖRİZM (KUR'AN AYETLERİ İLE TEDAVİ, PEYGAMBERCE SÖZLER VE DİPLOMATİK ÇABALAR)
Sayı 79, ss, 195-216

XTREMISM AND TERRORISM (ITS TREATMENT THROUGH QUR’ANIC VERSES, PROPHETIC SAYINGS AND DIPLOMATIC EFFORTS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behiye akacan İbrahim Berk Özet  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK KARARI VERME YETKİNLİK DÜZEYLERİ İLE ALGILANAN ANA-BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 79, ss, 217-234

An Investigation of the Relationsip between the Proiıciency Level of the Students and Their Perceived Attitude of Mother-Father
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1151
Özet | Abstract | Tam Metin |

irfan ERTEKİN  
SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ SOSYAL AĞLAR VE MARKA İTİBARLARINI ALGILAMALARINA İLİŞKİN BİR SAHA ÇALIŞMASI
Sayı 79, ss, 235-254

A Field Study on the Perception of Social Media Users on Social Networks and Brand Reputations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur Sivri İrfan DEMİR  
ENFLASYON DİRENCİNİN YAPISAL KIRILMALAR DİKKATE ALINARAK OTOREGRESİF MODELLEME İLE ANALİZ EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 79, ss, 255-276

An Analysis of Inflation Persistence with Autoregressive Modelling While Structural Breaks are Taken into Account: Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent Yiğittepe Orhan Battır  
YENİ ZELANDA TERÖR SALDIRISININ TİPOLOJİSİ; ETNİSİTE KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 79, ss, 277-296

Typology of New Zealand Terror Attack; A Critical Evaluation on Frame of Ethnicity Theories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif Duman  
ÖYKÜCÜ YUSUF ATILGAN’IN PRAGMATİK SAPLANTILARI
Sayı 79, ss, 297-318

The Pragmatic Obsessionso the Storyteller Yusuf Atılgan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer İNCE  
ESKİ TÜRK EDEBİYATI BAĞLAMINDA İKİ MÜELLİF BİR İDEAL İNSAN: KUTADGU BİLİG VE DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK
Sayı 79, ss, 319-332

A Two-Owner Ideal People in the Context of Classıcal Turkish Literature: Kutadgu Bilig and Divanü Lügati’t-Türk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar URAL KELEŞ Tülay DİZİKISA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TOPRAK EROZYONU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ “AĞRI İLİ ÖRNEĞİ”
Sayı 79, ss, 333-344

Determination of the Secondary School Students’ Views dn Soil Erosion “The Example Ağrı”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev999
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyye Onuk Demirci  
ŞEVKÂNÎ’NİN ES-SEYLÜ’L-CERRÂR ADLI ESERİNE DAİR BİR İNCELEME
Sayı 79, ss, 345-360

A Review on al-Shawkānī’s as-Sayl al-Jarrār
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü KEYİFLİ  
YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Sayı 79, ss, 361-378

Education and Learning in Summer Quran Courses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü Mert Karcı  
VERGİ OMBUDSMANI KAVRAMI VE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İŞLEVSELLİĞİ
Sayı 79, ss, 379-402

Tax Ombudsman and its Functionality in Turkish Public Administration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ural Gökay Çiçekli Mustafa Kadir Şengül  
ÇELİK BORU BAĞLANTI ELEMANI TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: DOĞALGAZ DAĞITIM İŞLETMESİ UYGULAMASI
Sayı 79, ss, 403-420

The Use of Analytic Hierarchy Process Method in Steel Pipe Fitting Supplier Selection: Natural Gas Distribution Company Application
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1182
Özet | Abstract | Tam Metin |

YAKUP TOPAL  
YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETİM DİLİ DEĞİŞKENİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (Afganistan Örneklemi)
Sayı 79, ss, 421-432

The Effect of Variety of Teaching Language on Student Success in Developing Turkish Listening Skills of Foreign Students (Sampling of Afghanistan)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın KAHYA Prof. Dr. Nurgün OKTİK  
İSTANBUL’UN İKİ FARKLI BÖLGESİNDE GENÇLERİN YAŞAMDAN BEKLENTİLERİ
Sayı 79, ss, 433-444

Life Expectations of Young People in two Different Regions of Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Akça Şaban ESEN, Gökhan ÖZER  
EXAMINING THE EDUCATION POLICIES IN POLITICAL PARTIES’ 24 JUNE 2018 ELECTION MANIFESTOS
Sayı 79, ss, 445-459

Siyasi Partilerin 24 Haziran 2018 Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1035
Özet | Abstract | Tam Metin |

YUSUF AÇIKEL  
HADİSLER BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK MANEVÎ BAKIM
Sayı 79, ss, 461-482

The Spiritual Care Intended for the Disabled People in the Context of Hadiths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf CEYLAN  
NİNİAN SMART’IN DİN EĞİTİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 79, ss, 483-498

Evaluation of Ninian Smart's Views on Religious Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri