eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim79 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Serap MUTLU AYDIN - Elif AKAN

Erzurum  14.10.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli DELİKARA  
TÜRKİYE’DE MÜZİK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLE
Sayı 79, ss, 01-16

The Master’s Theses Written in the Fields of Music Technology in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1108
Özet | Abstract | Tam Metin |

ASLI MADEN  
EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDAKİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 79, ss, 17-42

A Research on Contents Related to Teaching Vocabulary in the Education Informatics Network (EIN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin MENTİŞ KÖKSOY Belgin Liman  
SANAT EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ERGENLERİN ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 79, ss, 43-52

Investigation of Self-Efficiency of Adolescents Getting or Not Getting Art Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Şahan Bilal Şahan, Sefer Uçak  
FAİZ; ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE BÜYÜME İLİŞKİSİ
Sayı 79, ss, 53-68

The Relationship Among Interest; Inflation, Exchange Rate and Growth
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı ŞEN Ebru Şen, Zafer Kurtaslan, Bahar Aydın  
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA ORKESTRA/ ODA MÜZİĞİ DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KONSER REPERTUVARLARININ İNCELENMESİ
Sayı 79, ss, 69-82

Investigating Concert Repertoires Prepared within the Scope of Orchestra/Chamber Music Course at Music Education Departments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Ünveren Kapanadze  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE ONOMATOPİLER (YANSIMALAR)
Sayı 79, ss, 83-99

Onomatopathy in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih TOK  
KUR’AN’DA PEYGAMBER BEDDUALARI
Sayı 79, ss, 101-122

Curses of the Prophets in the Qur’an
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1133
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Veyis  
OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 79, ss, 123-134

Attitude Scale for Ottoman Turkish Course: Validity and Reliability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge KÖSE Gökhan Kahveci  
İLK VE ORTAÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL MUTLULUK ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ
Sayı 79, ss, 135-156

An Analysis of the Role of Organizational Cynicism on Organizational Happiness According to Primary and Secondary School Teachers' Perceptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KIRKKILIÇ  
LEHCETÜ’L-LÜGAT’TE TIBBİ İSİMLER I (A – D)
Sayı 79, ss, 157-194

Medical Terms at Lehcetü’l -Lügat (A to D)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hajredin Hoxha  
AŞIRILIKÇILIK VE TERÖRİZM (KUR'AN AYETLERİ İLE TEDAVİ, PEYGAMBERCE SÖZLER VE DİPLOMATİK ÇABALAR)
Sayı 79, ss, 195-216

XTREMISM AND TERRORISM (ITS TREATMENT THROUGH QUR’ANIC VERSES, PROPHETIC SAYINGS AND DIPLOMATIC EFFORTS)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behiye akacan İbrahim Berk Özet  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK KARARI VERME YETKİNLİK DÜZEYLERİ İLE ALGILANAN ANA-BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 79, ss, 217-234

An Investigation of the Relationsip between the Proiıciency Level of the Students and Their Perceived Attitude of Mother-Father
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1151
Özet | Abstract | Tam Metin |

irfan ERTEKİN  
SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ SOSYAL AĞLAR VE MARKA İTİBARLARINI ALGILAMALARINA İLİŞKİN BİR SAHA ÇALIŞMASI
Sayı 79, ss, 235-254

A Field Study on the Perception of Social Media Users on Social Networks and Brand Reputations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur Sivri İrfan DEMİR  
ENFLASYON DİRENCİNİN YAPISAL KIRILMALAR DİKKATE ALINARAK OTOREGRESİF MODELLEME İLE ANALİZ EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 79, ss, 255-276

An Analysis of Inflation Persistence with Autoregressive Modelling While Structural Breaks are Taken into Account: Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent Yiğittepe Orhan Battır  
YENİ ZELANDA TERÖR SALDIRISININ TİPOLOJİSİ; ETNİSİTE KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 79, ss, 277-296

Typology of New Zealand Terror Attack; A Critical Evaluation on Frame of Ethnicity Theories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif Duman  
ÖYKÜCÜ YUSUF ATILGAN’IN PRAGMATİK SAPLANTILARI
Sayı 79, ss, 297-318

The Pragmatic Obsessionso the Storyteller Yusuf Atılgan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer İNCE  
ESKİ TÜRK EDEBİYATI BAĞLAMINDA İKİ MÜELLİF BİR İDEAL İNSAN: KUTADGU BİLİG VE DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK
Sayı 79, ss, 319-332

A Two-Owner Ideal People in the Context of Classıcal Turkish Literature: Kutadgu Bilig and Divanü Lügati’t-Türk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar URAL KELEŞ Tülay DİZİKISA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TOPRAK EROZYONU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ “AĞRI İLİ ÖRNEĞİ”
Sayı 79, ss, 333-344

Determination of the Secondary School Students’ Views dn Soil Erosion “The Example Ağrı”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev999
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyye Onuk Demirci  
ŞEVKÂNÎ’NİN ES-SEYLÜ’L-CERRÂR ADLI ESERİNE DAİR BİR İNCELEME
Sayı 79, ss, 345-360

A Review on al-Shawkānī’s as-Sayl al-Jarrār
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü KEYİFLİ  
YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Sayı 79, ss, 361-378

Education and Learning in Summer Quran Courses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü Mert Karcı  
VERGİ OMBUDSMANI KAVRAMI VE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İŞLEVSELLİĞİ
Sayı 79, ss, 379-402

Tax Ombudsman and its Functionality in Turkish Public Administration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ural Gökay Çiçekli Mustafa Kadir Şengül  
ÇELİK BORU BAĞLANTI ELEMANI TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI: DOĞALGAZ DAĞITIM İŞLETMESİ UYGULAMASI
Sayı 79, ss, 403-420

The Use of Analytic Hierarchy Process Method in Steel Pipe Fitting Supplier Selection: Natural Gas Distribution Company Application
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1182
Özet | Abstract | Tam Metin |

YAKUP TOPAL  
YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETİM DİLİ DEĞİŞKENİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (Afganistan Örneklemi)
Sayı 79, ss, 421-432

The Effect of Variety of Teaching Language on Student Success in Developing Turkish Listening Skills of Foreign Students (Sampling of Afghanistan)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın KAHYA Prof. Dr. Nurgün OKTİK  
İSTANBUL’UN İKİ FARKLI BÖLGESİNDE GENÇLERİN YAŞAMDAN BEKLENTİLERİ
Sayı 79, ss, 433-444

Life Expectations of Young People in two Different Regions of Istanbul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1146
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Akça Şaban ESEN, Gökhan ÖZER  
EXAMINING THE EDUCATION POLICIES IN POLITICAL PARTIES’ 24 JUNE 2018 ELECTION MANIFESTOS
Sayı 79, ss, 445-459

Siyasi Partilerin 24 Haziran 2018 Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1035
Özet | Abstract | Tam Metin |

YUSUF AÇIKEL  
HADİSLER BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK MANEVÎ BAKIM
Sayı 79, ss, 461-482

The Spiritual Care Intended for the Disabled People in the Context of Hadiths
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf CEYLAN  
NİNİAN SMART’IN DİN EĞİTİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 79, ss, 483-498

Evaluation of Ninian Smart's Views on Religious Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri