eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim80 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Elif AKAN- Serap MUTLU AYDIN-Mehmet Ali ER

ERZURUM  26.12.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet KOÇ  
PROJE KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN AİHL’LERİN ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
Sayı 80, ss, 1-24

Comparative Investigation of the Effective School Characteristics of the Project AIHHS and Non-Project AIHHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özkan  
YESEVÎLİK’TE TOPLU ZİKİRLERE KADINLARIN İŞTİRAKİ İDDİALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Sayı 80, ss, 25-40

Claims and Evaluations of Women's Participation in Collective Dhikr in Yasawiyya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Yıldız  
BENLİK FARKLILAŞMASI VE AFFEDİCİLİĞİN RUMİNASYONU YORDAYICI ROLÜ
Sayı 80, ss, 41-56

The Predictive Roles of Self-Differentiation and Forgiveness on Rumination
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Begimai AKULOVA  
ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS L1 USE IN ENGLISH CLASSROOM IN THE CONTEXTS OF TURKEY AND KYRGYZSTAN
Sayı 80, ss, 57-71

ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS L1 USE IN ENGLISH CLASSROOM IN THE CONTEXTS OF TURKEY AND KYRGYZSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin DİVLEKCİ  
BÂKILLÂNÎ’NİN (Ö. 403/1013) İ‘CÂZ ANLAYIŞI
Sayı 80, ss, 73-94

Al-Bāqillānī (d. 403/1013) and His Understanding of I‘jaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt Demir  
Türkiye’de Yabancı Dil Becerisini Ölçme Sınavı Olarak YDS: Okuduğunu Anlama Sorularının Zorluk Düzeylerinin İncelenmesi
Sayı 80, ss, 95-112

YDS AS A BENCHMARK IN TURKEY: THE DIFFICULTY LEVELS OF READING COMPREHENSION QUESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin TAN İbrahim Halil ÇANKAYA  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE KÜLTÜREL SERMAYE HOŞGÖRÜ VE TOLERANS ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 80, ss, 113-121

Relationship between Cultural Capital and Tolerance and Indulgence According to the Perceptions of School Principals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durdağı AKAN Muhammet Emre KILIÇ  
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 80, ss, 123-136

The Investigation of the Relationship between Teachers’ Organizational Commitment Levels and School Effectiveness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah EKMEKÇİ  
Tersten Yapılandırılmış Öğrenme Yöntemiyle ilgili Türkiye’de Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarının Bir Analizi
Sayı 80, ss, 137-149

AN ANALYSIS OF MASTER’S AND DOCTORAL RESEARCH ON FLIPPED INSTRUCTION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süreyya Yılmaz Feyza ÇETİNKAYA KUTUN, Aytolan YILDIRIM  
HASTANELERDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 80, ss, 151-172

Determination of Nursing Services Management Efficiency in Hospitals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Gökulu  
SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİ TEORİNİN GÜNDELİK YAŞAM SOSYOLOJİSİNE KATKILARI
Sayı 80, ss, 173-190

Contribution of Theory of Symbolic Interactionism to Sociology of Everyday Life
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülten DEMİRAL  
ENDÜSTRİ 4.0’IN İNSAN KAYNAKLARINA YÖNELİK ETKİLERİ: TEKNOLOJİK DEĞİŞİM FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 80, ss, 191-208

Effects of Industry 4.0 on Human Resources Management: A Research on Awareness of Technological Change
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KIRKKILIÇ  
LEHCETÜ’L-LÜGAT’TE TIBBİ İSİMLER II (E-Ö)
Sayı 80, ss, 209-246

Medical Terms at Lehcetü’l -Lügat (E to Ö)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1264
Özet | Abstract | Tam Metin |

RAMAZAN KIRAÇ Handan ERTAŞ  
SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 80, ss, 247-262

Health Management Students Investigation of Leadership and Emotional Intelligence Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tufan İNALTEKİN Hasret Aycan BİRDAL  
-SOSYOBİLİMSEL KONULARDA ARGÜMANTASYONA DAYALI ÖĞRENME UYGULAMALARININ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİYİ ANLAMA BİLGİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
Sayı 80, ss, 263-301

The Effect of Argument-Based Learning Applications on the Development of Preservice Science Teachers’ Student Comprehension Knowledge About Socioscientific Issues
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Uluçay  
2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLARA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Sayı 80, ss, 303-318

A Critical Overwiev of the Acquirement Related to Grammar Teaching in 2018 Turkish Curriculum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Yıldırım  
DİJİTAL SANAT VE KOLAJ
Sayı 80, ss, 319-388

COLLAGE IN DIGITAL ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1290
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEVLÜT AYDOĞMUŞ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 80, ss, 339-352

Investigation of the Prospective Teachers'social Entrepreneurship Characteristics in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan KARA MUHAMMET EMİN ACAR  
ÖRGÜTLERİN SOSYAL YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK ODAKLI İMAJ ALGILARI: İŞGÖRENLER ÜZERİNE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
Sayı 80, ss, 353-370

Organizations’ Image Perceptions Focused Social Welfare and Social Responsibility: A Cross Sectional Study on Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan Çarıkçı  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ZAMAN YÖNETİMİ FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ: DENİZLİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 80, ss, 371-392

Investigation of Time Management Awareness of Accounting Professionals: A Research in Denizli Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer KEMİKSİZ  
AKRAN DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLIKLI KONUŞMA BECERİSİNDE ÖNEM VERDİKLERİ HUSUSLAR
Sayı 80, ss, 392-412

Important Factors in Prepared Speaking Skills According to Turkish Language Pre-Service Teachers in Terms of Peer Assessment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat Akbaş  
ARAP DİLİNDE MANANIN MORFOLOJİK ETKİSİ ÜZERİNE
Sayı 80, ss, 413-432

On the Morphological Effect of Meaning in Arabic Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

SEDA OKUMUŞ KEMAL DOYMUŞ  
JİGSAW TEKNİĞİ VE MODELLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLER KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARI VE KAVRAMSAL ANLAMAYA ETKİSİ
Sayı 80, ss, 433-464

The Effect of Jigsaw Technique and Models on the Academic Achievement and Conceptual Understanding of Colligative Properties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan GÖKSU Mehmet Alper Şen, Süleyman GÜCEK  
İNŞAAT SEKTÖRÜ, FAİZ ORANI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2002-2019)
Sayı 80, ss, 465-482

Analysis of the Relationships Among Construction Sector, Interest Rate and Economic Growth: The Case of Turkey (2002-2019)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Öztürk Sibel Temiz  
EMPATİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GENÇLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 80, ss, 483-498

The Effect of Empathy on Ageism: A Research on Young People
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir YASAK Okan OĞAN  
SALİHLİ İLÇESİNDE MORFOLOJİK BİRİMLERE GÖRE KIRSAL YERLEŞMELERDE MESKEN TİPLERİ VE KULLANIM BİÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı 80, ss, 499-523

Comparative Analysis of Housing Types and Usage Types in Rural Settlements According to Morphological Units in Salihli District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Akça Şaban ESEN  
EVALUATION AND RECOMMENDATIONS ON THE NATIONAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN
Sayı 80, ss, 525-536


Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Odabaşı Kazım İlhan Yarıkan  
YOLSUZLUĞUN AKTARIM KANALLARI YOLUYLA EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN KEİ ÜLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 80, ss, 537-550

The Impact of Corruption on Economic Growth Through Corruption Transmission Channels for the Bsec Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül ZENCİRKIRAN Yunus BERKLİ  
OSMANLI ÇİNİ SANATI VE HALI SANATININ ORTAK MOTİFLERİ
Sayı 80, ss, 551-567

Common Motifs of Ottoman Tile and Carpet Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1305
Özet | Abstract | Tam Metin |

YUNUS YILMAZ Bekir ELMAS  
POLİTİK SEÇİM TARİHLERİ ETRAFINDA ANORMAL GETİRİ HAREKETLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
Sayı 80, ss, 569-582

Anormal Return Movements Around Political Election Dates: Case of ISE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri