eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim80 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Elif AKAN- Serap MUTLU AYDIN-Mehmet Ali ER

ERZURUM  26.12.2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet KOÇ  
PROJE KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN AİHL’LERİN ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
Sayı 80, ss, 1-24

Comparative Investigation of the Effective School Characteristics of the Project AIHHS and Non-Project AIHHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özkan  
YESEVÎLİK’TE TOPLU ZİKİRLERE KADINLARIN İŞTİRAKİ İDDİALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Sayı 80, ss, 25-40

Claims and Evaluations of Women's Participation in Collective Dhikr in Yasawiyya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1262
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Yıldız  
BENLİK FARKLILAŞMASI VE AFFEDİCİLİĞİN RUMİNASYONU YORDAYICI ROLÜ
Sayı 80, ss, 41-56

The Predictive Roles of Self-Differentiation and Forgiveness on Rumination
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Begimai AKULOVA  
ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS L1 USE IN ENGLISH CLASSROOM IN THE CONTEXTS OF TURKEY AND KYRGYZSTAN
Sayı 80, ss, 57-71

ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS L1 USE IN ENGLISH CLASSROOM IN THE CONTEXTS OF TURKEY AND KYRGYZSTAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin DİVLEKCİ  
BÂKILLÂNÎ’NİN (Ö. 403/1013) İ‘CÂZ ANLAYIŞI
Sayı 80, ss, 73-94

Al-Bāqillānī (d. 403/1013) and His Understanding of I‘jaz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt Demir  
Türkiye’de Yabancı Dil Becerisini Ölçme Sınavı Olarak YDS: Okuduğunu Anlama Sorularının Zorluk Düzeylerinin İncelenmesi
Sayı 80, ss, 95-112

YDS AS A BENCHMARK IN TURKEY: THE DIFFICULTY LEVELS OF READING COMPREHENSION QUESTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çetin TAN İbrahim Halil ÇANKAYA  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE KÜLTÜREL SERMAYE HOŞGÖRÜ VE TOLERANS ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 80, ss, 113-121

Relationship between Cultural Capital and Tolerance and Indulgence According to the Perceptions of School Principals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durdağı AKAN Muhammet Emre KILIÇ  
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 80, ss, 123-136

The Investigation of the Relationship between Teachers’ Organizational Commitment Levels and School Effectiveness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah EKMEKÇİ  
Tersten Yapılandırılmış Öğrenme Yöntemiyle ilgili Türkiye’de Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarının Bir Analizi
Sayı 80, ss, 137-149

AN ANALYSIS OF MASTER’S AND DOCTORAL RESEARCH ON FLIPPED INSTRUCTION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süreyya Yılmaz Feyza ÇETİNKAYA KUTUN, Aytolan YILDIRIM  
HASTANELERDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 80, ss, 151-172

Determination of Nursing Services Management Efficiency in Hospitals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Gökulu  
SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİ TEORİNİN GÜNDELİK YAŞAM SOSYOLOJİSİNE KATKILARI
Sayı 80, ss, 173-190

Contribution of Theory of Symbolic Interactionism to Sociology of Everyday Life
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülten DEMİRAL  
ENDÜSTRİ 4.0’IN İNSAN KAYNAKLARINA YÖNELİK ETKİLERİ: TEKNOLOJİK DEĞİŞİM FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 80, ss, 191-208

Effects of Industry 4.0 on Human Resources Management: A Research on Awareness of Technological Change
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KIRKKILIÇ  
LEHCETÜ’L-LÜGAT’TE TIBBİ İSİMLER II (E-Ö)
Sayı 80, ss, 209-246

Medical Terms at Lehcetü’l -Lügat (E to Ö)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1264
Özet | Abstract | Tam Metin |

RAMAZAN KIRAÇ Handan ERTAŞ  
SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 80, ss, 247-262

Health Management Students Investigation of Leadership and Emotional Intelligence Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tufan İNALTEKİN Hasret Aycan BİRDAL  
-SOSYOBİLİMSEL KONULARDA ARGÜMANTASYONA DAYALI ÖĞRENME UYGULAMALARININ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİYİ ANLAMA BİLGİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
Sayı 80, ss, 263-301

The Effect of Argument-Based Learning Applications on the Development of Preservice Science Teachers’ Student Comprehension Knowledge About Socioscientific Issues
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Uluçay  
2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ KAZANIMLARA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Sayı 80, ss, 303-318

A Critical Overwiev of the Acquirement Related to Grammar Teaching in 2018 Turkish Curriculum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Yıldırım  
DİJİTAL SANAT VE KOLAJ
Sayı 80, ss, 319-388

COLLAGE IN DIGITAL ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1290
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEVLÜT AYDOĞMUŞ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 80, ss, 339-352

Investigation of the Prospective Teachers'social Entrepreneurship Characteristics in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan KARA MUHAMMET EMİN ACAR  
ÖRGÜTLERİN SOSYAL YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK ODAKLI İMAJ ALGILARI: İŞGÖRENLER ÜZERİNE KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
Sayı 80, ss, 353-370

Organizations’ Image Perceptions Focused Social Welfare and Social Responsibility: A Cross Sectional Study on Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan Çarıkçı  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ZAMAN YÖNETİMİ FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ: DENİZLİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 80, ss, 371-392

Investigation of Time Management Awareness of Accounting Professionals: A Research in Denizli Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer KEMİKSİZ  
AKRAN DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLIKLI KONUŞMA BECERİSİNDE ÖNEM VERDİKLERİ HUSUSLAR
Sayı 80, ss, 392-412

Important Factors in Prepared Speaking Skills According to Turkish Language Pre-Service Teachers in Terms of Peer Assessment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat Akbaş  
ARAP DİLİNDE MANANIN MORFOLOJİK ETKİSİ ÜZERİNE
Sayı 80, ss, 413-432

On the Morphological Effect of Meaning in Arabic Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

SEDA OKUMUŞ KEMAL DOYMUŞ  
JİGSAW TEKNİĞİ VE MODELLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLER KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARI VE KAVRAMSAL ANLAMAYA ETKİSİ
Sayı 80, ss, 433-464

The Effect of Jigsaw Technique and Models on the Academic Achievement and Conceptual Understanding of Colligative Properties
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan GÖKSU Mehmet Alper Şen, Süleyman GÜCEK  
İNŞAAT SEKTÖRÜ, FAİZ ORANI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2002-2019)
Sayı 80, ss, 465-482

Analysis of the Relationships Among Construction Sector, Interest Rate and Economic Growth: The Case of Turkey (2002-2019)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral Öztürk Sibel Temiz  
EMPATİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GENÇLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 80, ss, 483-498

The Effect of Empathy on Ageism: A Research on Young People
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir YASAK Okan OĞAN  
SALİHLİ İLÇESİNDE MORFOLOJİK BİRİMLERE GÖRE KIRSAL YERLEŞMELERDE MESKEN TİPLERİ VE KULLANIM BİÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı 80, ss, 499-523

Comparative Analysis of Housing Types and Usage Types in Rural Settlements According to Morphological Units in Salihli District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Akça Şaban ESEN  
EVALUATION AND RECOMMENDATIONS ON THE NATIONAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN
Sayı 80, ss, 525-536


Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Odabaşı Kazım İlhan Yarıkan  
YOLSUZLUĞUN AKTARIM KANALLARI YOLUYLA EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN KEİ ÜLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 80, ss, 537-550

The Impact of Corruption on Economic Growth Through Corruption Transmission Channels for the Bsec Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül ZENCİRKIRAN Yunus BERKLİ  
OSMANLI ÇİNİ SANATI VE HALI SANATININ ORTAK MOTİFLERİ
Sayı 80, ss, 551-567

Common Motifs of Ottoman Tile and Carpet Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1305
Özet | Abstract | Tam Metin |

YUNUS YILMAZ Bekir ELMAS  
POLİTİK SEÇİM TARİHLERİ ETRAFINDA ANORMAL GETİRİ HAREKETLERİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
Sayı 80, ss, 569-582

Anormal Return Movements Around Political Election Dates: Case of ISE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri