eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim81 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Elif AKAN- Mehmet Ali ER - Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  27.03.2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAsiye Çelenlioğlu  
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE EDEBİ ESERLERİN SOSYOLOJİ ALANINDA VERİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ
Sayı 81, ss, 01-11

Disponibility of Socialist Realist Literary Works as Data in Sociology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1296
Özet | Abstract | Tam Metin |

ASLI MADEN Recep Demir  
CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SÖZLÜK KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 81, ss, 13-34

Reviewing of Primary School Turkish Language Course Curriculums in Republic Period Related to Dictionary Use
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1292
Özet | Abstract | Tam Metin |

ATA PESEN Hasan PESEN  
ÖZEL EĞİTİM DERSİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÖZEL EĞİTİM” VE “ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREY” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARI
Sayı 81, ss, 35-60

The Perceptions of Prospective Teachers Taking Special Education Lesson About the Concepts of “Special Education” and “The Individual with Special Education Need”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayça AVCI  
MÜZİK KAVRAMINA İLİŞKİN ÇOCUKLARIN GÖRSELLERİNİN İNCELENMESİ: BİR GÖRSEL SUNU DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 81, ss, 61-78

Investigation of the Images of Children Related to the Concept of Music: Evaluation of A Visual Presentation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1297
Özet | Abstract | Tam Metin |

BİLAL MACUN BÜŞRA KOÇAK MACUN, SERDAR SAFALI, NURULLAH ŞAHİN  
ZEKÂ TÜRLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 81, ss, 79-100

Investigation of Teacher Candidates’ Self-Efficacy Belief Levels According to Intelligence Types
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KIRKKILIÇ  
LEHCETÜ’L-LÜGAT’TE TIBBİ İSİMLER III (P-Z)
Sayı 81, ss, 101-136

Medical Terms at Lehcetü’l -Lügat III (P – Z)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Bağcı  
ARMONİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 81, ss, 137-152

Validity and Reliability Study of Harmony Course Attitude Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1299
Özet | Abstract | Tam Metin |

HATİCE ALTUNKAYA  
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZERKLİĞİ DÜZEYLERİ VE BU DÜZEYLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 81, ss, 153-170

Writing Autonomy Levels of Middle School 7th Grade Students and Analysıs of These Levels in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Tayyar ÇELİK Hüseyin AKAR  
AKILLI TAHTA KULLANIMININ KALICILIĞA VE DERSE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
Sayı 81, ss, 171-188

The Impact of Using Interactive Boards on Permanence of Learning and Attitudes Against Courses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1337
Özet | Abstract | Tam Metin |

İdris Kara , Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ  
BUGÜNÜN YETİŞKİNLERİ DÜNÜN ÇOCUKLARIYDI: YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLUKLARINDA OYUNUN ANLAMI
Sayı 81, ss, 189-208

Today's Adults Were Yesterday's Children: The Meaning of Game in the Childhood of Adults
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali ER , A.Halim ULAŞ  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YARDIMLAŞMA VE SAYGI DEĞERLERİNİN KAZANDIRILMASINDA DRAMA ETKİNLİKLERİNİN ETKİLİLİĞİ
Sayı 81, ss, 209-228

Effectiveness of Drama Activities on 4th Grade Students to Gain Cooperation and Respect Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ragıp GÖRGÜN  
LOJİSTİK PERFORMANS KRİTERLERİNİN SAĞLANMASINDA TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU
Sayı 81, ss, 229-246

The Situation of Turkish Logistics Sector in Logistics Performance Criteria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ramazanoğlu  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 81, ss, 247-263

Determining the Nomophobia Levels of Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin BAŞ , Tuğba HANTAL, M. Barış BALCI  
İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ SWARA, ARAS VE TOPSIS TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİ UYGULAMASI
Sayı 81, ss, 265-291

Comparison of Financial Performance of Companıes With Swara, Aras and Topsis Techniques: BIST Technology Index Application
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mirpenç AKŞİT  
FÂRÂBÎ İLE İHVÂN-I SAFÂ’NIN SİYASET VE TOPLUM TEORİLERİNİN BULUŞMA NOKTALARI
Sayı 81, ss, 293-308

The Mutual Points of Al-Fârâbî and Ikhwân Al-Safâ in Their Political and Social Theories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neşe ÖZKAL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TÜRKİYE’DE UYGULANMIŞ EĞİTİM PROGRAMLARI”NA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 81, ss, 309-328

Teacher Candidates’ Metaphorical Perceptions for “Curriculums Applied in Turkey”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Topoğlu , Evin Erden TOPOĞLU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 81, ss, 329-342

Investigating the Perceptions of Pre-Service Music Teachers on Problem Solving Skills in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal AKÜZÜM , Ömer ERGENEKON  
BAĞIMSIZ ANAOKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖRGÜT İKLİMİNE ETKİSİ
Sayı 81, ss, 343-376

The Impact of Communication Skills of Administrators Working in Independent Kindergartens on Organizational Climate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Yüner  
ALEVÎLERİN TEMEL İSLÂMÎ İBADETLERE YAKLAŞIMLARI: SORGUN ÖRNEĞİ
Sayı 81, ss, 377-396

Approaches of Alawis on Basıc İslamic Worshıp: Sorgun Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda UYAR , Ramazan KIRAÇ, Fatma ÇİFTCİ KIRAÇ  
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ZAMAN YÖNETİMİ İLE İŞ-YAŞAM KALİTESİNİN İLİŞKİSİ
Sayı 81, ss, 397-410

Relationship Between Time Management and Work-Life Quality in Healthcare Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma TAŞKESEN  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE ESTETİK BEĞENİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 81, ss, 411-428

Investigating the Relationship Between Art Literacy Levels and Aesthetic Appreciation Levels of Fine Arts Pre-Service Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat POLAT Cihat ALTUN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARINDA TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME BECERİLERİNİ KULLANABİLME DURUMU
Sayı 81, ss, 429-448

The Ability to Use Thinking Design Skills in Social Service Practices of Social Studies Prospective Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Göksoy  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM POLİTİKALARI İLE İLGİLİ EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 81, ss, 449-466

Educator Views on the Education Policies of the Ministry of National Education Regarding the Refugee Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif CANBAY  
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN KULLANILAN PETROL TÜKETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ
Sayı 81, ss, 467-488

Analysis of the Relations Between Oil Consumption used for Electricity Generation, Renewable Energy Use and Economic Growth in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1377
Özet | Abstract | Tam Metin |

TUĞBA YEĞİN  
Pazarlama Stratejilerinde Yapay Zekanin Yeri ve Geleceği
Sayı 81, ss, 489-506

THE PLACE AND FUTURE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MARKETING STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup KIZILKAYA  
HARF-İ CERLE MÜTE‘ADDÎLİK BAĞLAMINDA FİİL-HARF-İ CER İLİŞKİSİN TAHLİLİ
Sayı 81, ss, 507-521

Verb-Hurūf al-Jarr Relationship within the Context of Mutaaddī via Hurūf al-Jarr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Sinan Biricik  
TÜRKİYE’DE SPOR YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YAPILMIŞ OLAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ
Sayı 81, ss, 523-538

Analysıs of the Theses’ Content in the Discipline Project Management in Sports in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Pirgon  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİNİN PİYANO VE BİREYSEL ÇALGI DERSİ BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 81, ss, 539-553

Comparison of Multiple Intelligence Profiles of Music Teacher Candidates with Piano and Main Instrument Successes and Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Paşaoğlu Baş  
BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADININ YERİ: LİTERATÜR TARAMASI
Sayı 81, ss, 555-569

Women Place in Information Technology Sector: Literature Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Berkli  
AVRUPA SANATININ TEMELLERİNDE ORTA ASYA TÜRK SANATININ İZLERİ
Sayı 81, ss, 571-586

The Traces of Central Asian Turkish Art in the Fundamentals of European Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri