eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim81 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU- Elif AKAN- Mehmet Ali ER - Serap MUTLU AYDIN

ERZURUM  27.03.2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAsiye Çelenlioğlu  
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE EDEBİ ESERLERİN SOSYOLOJİ ALANINDA VERİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ
Sayı 81, ss, 01-11

Disponibility of Socialist Realist Literary Works as Data in Sociology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1296
Özet | Abstract | Tam Metin |

ASLI MADEN Recep Demir  
CUMHURİYET DÖNEMİ İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SÖZLÜK KULLANIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 81, ss, 13-34

Reviewing of Primary School Turkish Language Course Curriculums in Republic Period Related to Dictionary Use
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1292
Özet | Abstract | Tam Metin |

ATA PESEN Hasan PESEN  
ÖZEL EĞİTİM DERSİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÖZEL EĞİTİM” VE “ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREY” KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARI
Sayı 81, ss, 35-60

The Perceptions of Prospective Teachers Taking Special Education Lesson About the Concepts of “Special Education” and “The Individual with Special Education Need”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayça AVCI  
MÜZİK KAVRAMINA İLİŞKİN ÇOCUKLARIN GÖRSELLERİNİN İNCELENMESİ: BİR GÖRSEL SUNU DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 81, ss, 61-78

Investigation of the Images of Children Related to the Concept of Music: Evaluation of A Visual Presentation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1297
Özet | Abstract | Tam Metin |

BİLAL MACUN BÜŞRA KOÇAK MACUN, SERDAR SAFALI, NURULLAH ŞAHİN  
ZEKÂ TÜRLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 81, ss, 79-100

Investigation of Teacher Candidates’ Self-Efficacy Belief Levels According to Intelligence Types
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KIRKKILIÇ  
LEHCETÜ’L-LÜGAT’TE TIBBİ İSİMLER III (P-Z)
Sayı 81, ss, 101-136

Medical Terms at Lehcetü’l -Lügat III (P – Z)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Bağcı  
ARMONİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 81, ss, 137-152

Validity and Reliability Study of Harmony Course Attitude Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1299
Özet | Abstract | Tam Metin |

HATİCE ALTUNKAYA  
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZERKLİĞİ DÜZEYLERİ VE BU DÜZEYLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 81, ss, 153-170

Writing Autonomy Levels of Middle School 7th Grade Students and Analysıs of These Levels in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Tayyar ÇELİK Hüseyin AKAR  
AKILLI TAHTA KULLANIMININ KALICILIĞA VE DERSE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
Sayı 81, ss, 171-188

The Impact of Using Interactive Boards on Permanence of Learning and Attitudes Against Courses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1337
Özet | Abstract | Tam Metin |

İdris Kara , Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ  
BUGÜNÜN YETİŞKİNLERİ DÜNÜN ÇOCUKLARIYDI: YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLUKLARINDA OYUNUN ANLAMI
Sayı 81, ss, 189-208

Today's Adults Were Yesterday's Children: The Meaning of Game in the Childhood of Adults
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali ER , A.Halim ULAŞ  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YARDIMLAŞMA VE SAYGI DEĞERLERİNİN KAZANDIRILMASINDA DRAMA ETKİNLİKLERİNİN ETKİLİLİĞİ
Sayı 81, ss, 209-228

Effectiveness of Drama Activities on 4th Grade Students to Gain Cooperation and Respect Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ragıp GÖRGÜN  
LOJİSTİK PERFORMANS KRİTERLERİNİN SAĞLANMASINDA TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU
Sayı 81, ss, 229-246

The Situation of Turkish Logistics Sector in Logistics Performance Criteria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ramazanoğlu  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 81, ss, 247-263

Determining the Nomophobia Levels of Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin BAŞ , Tuğba HANTAL, M. Barış BALCI  
İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ SWARA, ARAS VE TOPSIS TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİ UYGULAMASI
Sayı 81, ss, 265-291

Comparison of Financial Performance of Companıes With Swara, Aras and Topsis Techniques: BIST Technology Index Application
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mirpenç AKŞİT  
FÂRÂBÎ İLE İHVÂN-I SAFÂ’NIN SİYASET VE TOPLUM TEORİLERİNİN BULUŞMA NOKTALARI
Sayı 81, ss, 293-308

The Mutual Points of Al-Fârâbî and Ikhwân Al-Safâ in Their Political and Social Theories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neşe ÖZKAL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TÜRKİYE’DE UYGULANMIŞ EĞİTİM PROGRAMLARI”NA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 81, ss, 309-328

Teacher Candidates’ Metaphorical Perceptions for “Curriculums Applied in Turkey”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Topoğlu , Evin Erden TOPOĞLU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 81, ss, 329-342

Investigating the Perceptions of Pre-Service Music Teachers on Problem Solving Skills in Terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1308
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal AKÜZÜM , Ömer ERGENEKON  
BAĞIMSIZ ANAOKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖRGÜT İKLİMİNE ETKİSİ
Sayı 81, ss, 343-376

The Impact of Communication Skills of Administrators Working in Independent Kindergartens on Organizational Climate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Yüner  
ALEVÎLERİN TEMEL İSLÂMÎ İBADETLERE YAKLAŞIMLARI: SORGUN ÖRNEĞİ
Sayı 81, ss, 377-396

Approaches of Alawis on Basıc İslamic Worshıp: Sorgun Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda UYAR , Ramazan KIRAÇ, Fatma ÇİFTCİ KIRAÇ  
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ZAMAN YÖNETİMİ İLE İŞ-YAŞAM KALİTESİNİN İLİŞKİSİ
Sayı 81, ss, 397-410

Relationship Between Time Management and Work-Life Quality in Healthcare Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma TAŞKESEN  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE ESTETİK BEĞENİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 81, ss, 411-428

Investigating the Relationship Between Art Literacy Levels and Aesthetic Appreciation Levels of Fine Arts Pre-Service Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat POLAT Cihat ALTUN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARINDA TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME BECERİLERİNİ KULLANABİLME DURUMU
Sayı 81, ss, 429-448

The Ability to Use Thinking Design Skills in Social Service Practices of Social Studies Prospective Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Göksoy  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİM POLİTİKALARI İLE İLGİLİ EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 81, ss, 449-466

Educator Views on the Education Policies of the Ministry of National Education Regarding the Refugee Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1361
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif CANBAY  
TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN KULLANILAN PETROL TÜKETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ
Sayı 81, ss, 467-488

Analysis of the Relations Between Oil Consumption used for Electricity Generation, Renewable Energy Use and Economic Growth in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1377
Özet | Abstract | Tam Metin |

TUĞBA YEĞİN  
Pazarlama Stratejilerinde Yapay Zekanin Yeri ve Geleceği
Sayı 81, ss, 489-506

THE PLACE AND FUTURE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MARKETING STRATEGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1340
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup KIZILKAYA  
HARF-İ CERLE MÜTE‘ADDÎLİK BAĞLAMINDA FİİL-HARF-İ CER İLİŞKİSİN TAHLİLİ
Sayı 81, ss, 507-521

Verb-Hurūf al-Jarr Relationship within the Context of Mutaaddī via Hurūf al-Jarr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Sinan Biricik  
TÜRKİYE’DE SPOR YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YAPILMIŞ OLAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ
Sayı 81, ss, 523-538

Analysıs of the Theses’ Content in the Discipline Project Management in Sports in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Pirgon  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİNİN PİYANO VE BİREYSEL ÇALGI DERSİ BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 81, ss, 539-553

Comparison of Multiple Intelligence Profiles of Music Teacher Candidates with Piano and Main Instrument Successes and Some Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Paşaoğlu Baş  
BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADININ YERİ: LİTERATÜR TARAMASI
Sayı 81, ss, 555-569

Women Place in Information Technology Sector: Literature Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Berkli  
AVRUPA SANATININ TEMELLERİNDE ORTA ASYA TÜRK SANATININ İZLERİ
Sayı 81, ss, 571-586

The Traces of Central Asian Turkish Art in the Fundamentals of European Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri