eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim82 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU - Elif AKAN - Mehmet Ali ER

ERZURUM  22.06.2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmed Emin Osmanoğlu Hüseyin CANTEMÜR  
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ŞAHSİYETLER
Sayı 82, ss, 01-22

Persons in Social Studies Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÜNDÜZALP Ezgi Pelin YILDIZ  
SPOR YAPAN BİREYLERİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 82, ss, 23-43

Determine the Technology Addiction Levels of Individuals Who Do Sports According to Demographic Features
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut Narin Erhan Akın  
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA MÜZİKLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MASALIN DERS BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 82, ss, 45-60

The Effect of the Tale Enriched with Music in the Multi-Grade Classes on the Academic Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşenur DEMİR Erkan OKTAY, Sevda ALTUN  
DİLENCİLERE YARDIM ETME SIKLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 82, ss, 61-76

An Investigation of Factors Affecting the Frequency of Helping Beggars: The Case of Erzurum Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif PIRNAZ -Esma KURU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 82, ss, 77-96

Metaphorical Perceptions of Social Studies Teacher Candidates on the Concept of Social Studies Teacher
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim Ural  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYO-BİLİMSEL BİR KONUDA AKIL YÜRÜTME TARZLARININ VE ARGÜMAN SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 82, ss, 97-118

Exploring Pre-Service Primary School Teachers’ Informal Reasoningand Argumantation Levels on a Socio-Scientific Issue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih GÜRLEVİK - Sümeyra GAZEL  
ENERJİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: BİST ELEKTRİK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 82, ss, 119-138

Effect of Change in Energy Prices on Stock Prices: An Application on BIST Electricity Index
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime Altaş  
ÖLÜM OLGUSU VE HASTA YAKINLARINDA ÖLÜME İLİŞKİN TUTUMLAR
Sayı 82, ss, 139-150

The Phenomenon of Death And Patıent Relatıves’ Attıtudes Towards Death
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1464
Özet | Abstract | Tam Metin |

HURİYE ALTUNER  
SÜRREAL RESİMDE KADIN İMGESİ
Sayı 82, ss, 151-172

Woman Image in Surreal Painting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1390
Özet | Abstract | Tam Metin |

İLHAMİ ARSEVEN  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 82, ss, 173-196

Examinatıon of the Correlation Between Digital Addiction Levels and Self-Regulated Learning Abilities of High School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERTAŞ - Mehmet ZELKA  
ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLERİN İŞ AHLAKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 82, ss, 197-210

Evaluation of Private Military Companies in Terms of Business Ethics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özyürek  
III. ORDU KUMANDANLIĞI BÖLGESİNDEKİ ERMENİ OLAYLARI KARŞISINDA TÜRK JANDARMASI’NIN FAALİYETLERİ (1914-1918)
Sayı 82, ss, 211-230

Activities of the Turkish Gendarmerie Against Armenian Events in the III. Army Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin KARABULUT Fatih DAŞDEMİR  
İMGE, İMGELEM VE İMGELEME KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SANAT ESERİNİN OLUŞUMU
Sayı 82, ss, 231-244

Formation of Art Work in the Context of Image, Imaging and Imaging Concepts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergis Bingöl  
TURİZM GELİRLERİ-MAKRO DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK OLARAK İNCELENMESİ
Sayı 82, ss, 245-262

Empirical Investigation of the Relationship Between Tourism Receipts and Macro Variables for Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1488
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan Çıkrıkçı Hatice Odacı  
ÖN-ERGENLER İÇİN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ ÖLÇEĞİ: İLK PSİKOMETRİK BULGULAR
Sayı 82, ss, 263-280

Resilience Scale for Early Adolescents: An Initial Psychometric Results
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nur OKUTAN  
FARKLI DİSİPLİNLERİN SOSYAL PSİKOLOJİ İLE KESİŞİMLERİ: VAN ÖRNEKLEMİ ÇALIŞMALARINA DAİR İNCELEME
Sayı 82, ss, 281-306

Intersections of Different Disciplines with Social Psychology: A Study on Van Samples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Bozdemir  
ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞININ AZALMASI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 82, ss, 307-320

The Problem of Deacreasing the Turkish Vocabulary and Solution Proposals According to Student’s View
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1442
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖMER ÇINAR  
ADALET HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 82, ss, 321-338

Development of a Scale of Satisfaction from Justice Services: Ağrı Province Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Bayram SOYLU - Beyza Nur AYDIN  
GENÇ İŞSİZLİĞİN GELİŞİMİ, BELİRLEYİCİLERİ VE İKTİSADİ POLİTİKALAR: AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
Sayı 82, ss, 339-360

The Development and Determinant of Youth Unemployment, Economic Policies: Comparison of European Union-Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1445
Özet | Abstract | Tam Metin |

RAHMETULLAH UZUN  
ARAP MEDYASINDA YAYGIN DİL HATALARI
Sayı 82, ss, 361-381

Common Language Mistakes in the Arab Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih AYBEY  
HAFIZLIK EĞİTİMİNDE YENİ BİR TECRÜBE: ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK -ÖNEMİ, PROBLEMLERİ VE BEKLENTİLER-
Sayı 82, ss, 383-412

A New Experience in Memory Education: Memory with the Formal Education - Importance, Problems and Expectations-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem ŞAHNAGİL  
YEREL HİZMET SUNUMUNDA KATILIM KÜLTÜRÜNÜN YÖNETSEL BOYUTU: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Sayı 82, ss, 413-434

The Administrative Dimension of Participation Culture in Local Service Supply: The Case of Balıkesir Metropolitan Municipality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife Güzel Şebnem ASLAN  
İŞ BECERİKLİLİĞİ, ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK, ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK, DUYGUSAL ÖZ YETERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DEĞİŞKENLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN FARKLILIKLARI
Sayı 82, ss, 435-462

Job Crafting, Work Engagement, Organizational Virtuousness, Emotional Self- Efficacy and Emotional Intelligence Differences of Variables in Socio-Demographic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülhak Çimen  
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ SAĞLIK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 82, ss, 463-486

Evaluation of Family Practice Application in the Context of Health Communication and Erzurum Province Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1478
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü KOÇAK  
TANZİMAT DÖNEMİ KADIN HAREKETLERİNİN EĞİTİME ETKİSİ
Sayı 82, ss, 487-500

The Reflection of the Women Movement on Tanzimat Reform Era Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü Ulukaya ÖTELEŞ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MİLLİ BAYRAM” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR DURUMLARI
Sayı 82, ss, 501-514

Metaphor of Social Studies Teacher Candidates for the Concept of “Natıonal Holiday”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir SÜĞÜMLÜ  
ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ UYGULAMALARININ ÖZERK ÖĞRENMEYE VE YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ
Sayı 82, ss, 515-530

The Effect of Learner Autonomy Practices on Autonomous Learning and Writing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Ercan GÜL  
ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE TERBİYE KAVRAMI VE TERBİYE YÖNTEMLERİ
Sayı 82, ss, 531-546

The Concept of Education and Nurture Methods in Old Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yegane Çağlayan - Erhan ÇAĞLAYAN  
“HELEN - OSMANLI BİRLİĞİ” DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE (ATHANASİOS SOULİOTİS’İN 1908-1912 YILLARINDAKİ FAALİYET ÖRNEĞİNDE)
Sayı 82, ss, 547-558

On the Thought of “Helen-Ottoman Union” (in the Context of Athanasios Souliotis's Aciıvities in 1908-1912)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Turan  
MS. PAULINE ESPIR’İN ANADOLU SEYAHATİ NOTLARI (7 Eyl ül-15 Ekİm 1950)
Sayı 82, ss, 559-582

Ms. Pauline Espir’s Notes on Her Trip to Anatolia (7th September-15th October 1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri