eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim82 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU - Elif AKAN - Mehmet Ali ER

ERZURUM  22.06.2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmed Emin Osmanoğlu Hüseyin CANTEMÜR  
SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ŞAHSİYETLER
Sayı 82, ss, 01-22

Persons in Social Studies Textbooks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÜNDÜZALP Ezgi Pelin YILDIZ  
SPOR YAPAN BİREYLERİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 82, ss, 23-43

Determine the Technology Addiction Levels of Individuals Who Do Sports According to Demographic Features
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut Narin Erhan Akın  
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA MÜZİKLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MASALIN DERS BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 82, ss, 45-60

The Effect of the Tale Enriched with Music in the Multi-Grade Classes on the Academic Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşenur DEMİR Erkan OKTAY, Sevda ALTUN  
DİLENCİLERE YARDIM ETME SIKLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 82, ss, 61-76

An Investigation of Factors Affecting the Frequency of Helping Beggars: The Case of Erzurum Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif PIRNAZ -Esma KURU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 82, ss, 77-96

Metaphorical Perceptions of Social Studies Teacher Candidates on the Concept of Social Studies Teacher
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim Ural  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYO-BİLİMSEL BİR KONUDA AKIL YÜRÜTME TARZLARININ VE ARGÜMAN SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 82, ss, 97-118

Exploring Pre-Service Primary School Teachers’ Informal Reasoningand Argumantation Levels on a Socio-Scientific Issue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih GÜRLEVİK - Sümeyra GAZEL  
ENERJİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: BİST ELEKTRİK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Sayı 82, ss, 119-138

Effect of Change in Energy Prices on Stock Prices: An Application on BIST Electricity Index
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime Altaş  
ÖLÜM OLGUSU VE HASTA YAKINLARINDA ÖLÜME İLİŞKİN TUTUMLAR
Sayı 82, ss, 139-150

The Phenomenon of Death And Patıent Relatıves’ Attıtudes Towards Death
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1464
Özet | Abstract | Tam Metin |

HURİYE ALTUNER  
SÜRREAL RESİMDE KADIN İMGESİ
Sayı 82, ss, 151-172

Woman Image in Surreal Painting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1390
Özet | Abstract | Tam Metin |

İLHAMİ ARSEVEN  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ İLE ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 82, ss, 173-196

Examinatıon of the Correlation Between Digital Addiction Levels and Self-Regulated Learning Abilities of High School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir ERTAŞ - Mehmet ZELKA  
ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLERİN İŞ AHLAKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 82, ss, 197-210

Evaluation of Private Military Companies in Terms of Business Ethics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özyürek  
III. ORDU KUMANDANLIĞI BÖLGESİNDEKİ ERMENİ OLAYLARI KARŞISINDA TÜRK JANDARMASI’NIN FAALİYETLERİ (1914-1918)
Sayı 82, ss, 211-230

Activities of the Turkish Gendarmerie Against Armenian Events in the III. Army Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necmettin KARABULUT Fatih DAŞDEMİR  
İMGE, İMGELEM VE İMGELEME KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SANAT ESERİNİN OLUŞUMU
Sayı 82, ss, 231-244

Formation of Art Work in the Context of Image, Imaging and Imaging Concepts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1501
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergis Bingöl  
TURİZM GELİRLERİ-MAKRO DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK OLARAK İNCELENMESİ
Sayı 82, ss, 245-262

Empirical Investigation of the Relationship Between Tourism Receipts and Macro Variables for Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1488
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan Çıkrıkçı Hatice Odacı  
ÖN-ERGENLER İÇİN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ ÖLÇEĞİ: İLK PSİKOMETRİK BULGULAR
Sayı 82, ss, 263-280

Resilience Scale for Early Adolescents: An Initial Psychometric Results
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nur OKUTAN  
FARKLI DİSİPLİNLERİN SOSYAL PSİKOLOJİ İLE KESİŞİMLERİ: VAN ÖRNEKLEMİ ÇALIŞMALARINA DAİR İNCELEME
Sayı 82, ss, 281-306

Intersections of Different Disciplines with Social Psychology: A Study on Van Samples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Bozdemir  
ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞININ AZALMASI SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 82, ss, 307-320

The Problem of Deacreasing the Turkish Vocabulary and Solution Proposals According to Student’s View
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1442
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖMER ÇINAR  
ADALET HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 82, ss, 321-338

Development of a Scale of Satisfaction from Justice Services: Ağrı Province Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Bayram SOYLU - Beyza Nur AYDIN  
GENÇ İŞSİZLİĞİN GELİŞİMİ, BELİRLEYİCİLERİ VE İKTİSADİ POLİTİKALAR: AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
Sayı 82, ss, 339-360

The Development and Determinant of Youth Unemployment, Economic Policies: Comparison of European Union-Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1445
Özet | Abstract | Tam Metin |

RAHMETULLAH UZUN  
ARAP MEDYASINDA YAYGIN DİL HATALARI
Sayı 82, ss, 361-381

Common Language Mistakes in the Arab Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih AYBEY  
HAFIZLIK EĞİTİMİNDE YENİ BİR TECRÜBE: ÖRGÜN EĞİTİMLE BİRLİKTE HAFIZLIK -ÖNEMİ, PROBLEMLERİ VE BEKLENTİLER-
Sayı 82, ss, 383-412

A New Experience in Memory Education: Memory with the Formal Education - Importance, Problems and Expectations-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem ŞAHNAGİL  
YEREL HİZMET SUNUMUNDA KATILIM KÜLTÜRÜNÜN YÖNETSEL BOYUTU: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Sayı 82, ss, 413-434

The Administrative Dimension of Participation Culture in Local Service Supply: The Case of Balıkesir Metropolitan Municipality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife Güzel Şebnem ASLAN  
İŞ BECERİKLİLİĞİ, ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK, ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK, DUYGUSAL ÖZ YETERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DEĞİŞKENLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN FARKLILIKLARI
Sayı 82, ss, 435-462

Job Crafting, Work Engagement, Organizational Virtuousness, Emotional Self- Efficacy and Emotional Intelligence Differences of Variables in Socio-Demographic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülhak Çimen  
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ SAĞLIK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 82, ss, 463-486

Evaluation of Family Practice Application in the Context of Health Communication and Erzurum Province Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1478
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü KOÇAK  
TANZİMAT DÖNEMİ KADIN HAREKETLERİNİN EĞİTİME ETKİSİ
Sayı 82, ss, 487-500

The Reflection of the Women Movement on Tanzimat Reform Era Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü Ulukaya ÖTELEŞ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MİLLİ BAYRAM” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR DURUMLARI
Sayı 82, ss, 501-514

Metaphor of Social Studies Teacher Candidates for the Concept of “Natıonal Holiday”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir SÜĞÜMLÜ  
ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ UYGULAMALARININ ÖZERK ÖĞRENMEYE VE YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ
Sayı 82, ss, 515-530

The Effect of Learner Autonomy Practices on Autonomous Learning and Writing
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Ercan GÜL  
ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE TERBİYE KAVRAMI VE TERBİYE YÖNTEMLERİ
Sayı 82, ss, 531-546

The Concept of Education and Nurture Methods in Old Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yegane Çağlayan - Erhan ÇAĞLAYAN  
“HELEN - OSMANLI BİRLİĞİ” DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE (ATHANASİOS SOULİOTİS’İN 1908-1912 YILLARINDAKİ FAALİYET ÖRNEĞİNDE)
Sayı 82, ss, 547-558

On the Thought of “Helen-Ottoman Union” (in the Context of Athanasios Souliotis's Aciıvities in 1908-1912)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Turan  
MS. PAULINE ESPIR’İN ANADOLU SEYAHATİ NOTLARI (7 Eyl ül-15 Ekİm 1950)
Sayı 82, ss, 559-582

Ms. Pauline Espir’s Notes on Her Trip to Anatolia (7th September-15th October 1950)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri