eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim84 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Yasemin KURTLU - Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  27.12.2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulkerim Öner  
HZ. ÖMER DÖNEMİNDE ŞÛRÂ UYGULAMALARI
Sayı 84, ss, 01-20

Implementation of Shura (Consultation) During the Caliphate of Umar Ibn al-Khattab
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1773
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem ARSLAN Abdulhak Halim ULAŞ, Mehmet Kadir COŞKUN  
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Sayı 84, ss, 21-38

A Compilation Study on Family Education in Special Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1766
Özet | Abstract | Tam Metin |

AYTEKİN KARBEYAZ Murat KURT  
COVİD-19 SÜRECİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN TUTUMLARI: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Sayı 84, ss, 39-66

Teachers 'Attitudes About Educational Information Network (Eba) in the Covid-19 Process: A Mixed Method Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar Suvacı  
ÖRGÜTSEL ADALETİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR İNŞAAT FİRMASI ÖRNEĞİ
Sayı 84, ss, 67-86

The Effect of Organizational Justice On Individual Performance: Case of A Construction Company
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikriye YAMAN Bayram AŞILIOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM (FeTeMM) FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 84, ss, 87-100

Investigation of Pre-service Teachers STEM Awareness Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram DELEŞ Nazan Kaytez  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI İLE BABA KATILIM DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 84, ss, 101-116

Investigation of the Relationship between Perception of Fatherhood Role of Fathers with Children in Preschool Period and Father Participation Status
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berk Ceviz Aytekin ALBUZ  
ÖZENGEN KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK İHTİYAÇ ANALİZİ
Sayı 84, ss, 117-142

Needs Analysis of a Teaching Program Regarding the Initial Level Amateur Classical Guitar Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak Koçak Veli Sadıç  
TÜRKİYE’DE AVRUPA YEREL ÖZERKLİK ŞARTI ÇERÇEVESİNDE MERKEZİ YÖNETİM - YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ: İL ÖZEL İDARESİ
Sayı 84, ss, 143-160

Central Government - Local Government Relations in Turkey Within the Framework of European Charter of Local Self-Government: Provincial Special Administration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1636
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan HANOĞLLU -  
TOKAT MAHMUT PAŞA CAMİİ HAZİRESİ’NDE BULUNAN MEZAR TAŞLARI
Sayı 84, ss, 161-194

Grave Stones in the Graveyard of Tokat Mahmut Pasha Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat ACAR Cansel ARSLANOĞLU, Kürşat ACAR, Erkal ARSLANOĞLU, Kadir BAYNAZ, Fatih KARAKAŞ, Gökhan İPEKOĞLU, Ahmet MOR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ (SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 84, ss, 195-210

Investigation of Smoking Habits and Quality of Life of University Students (Sample of Sinop University)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1753
Özet | Abstract | Tam Metin |

EMRE AKCAGÜNDÜZ  
TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETİM YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KAMUOYU DENETİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME
Sayı 84, ss, 211-228

Effectiveness of Control Methods in Public Administration An Examination on Public Opinion Inspection in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evren ERZEN Mustafa Ceylan  
COVİD-19 SALGINI VE UZAKTAN EĞİTİM: UYGULAMADAKİ SORUNLAR
Sayı 84, ss, 229-248

Covid-19 pandemic and distance education: Problems in implementation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KARİP  
TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNDEN BİR META-SENTEZ
Sayı 84, ss, 249-262

Art Education of Individuals with Disabilities in Turkey: An Evaluation Through Graduate Dissertations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret GEDİKLİ  
İCTİHAD İLE NESH’İN İMKÂNINA DAİR
Sayı 84, ss, 263-290

About Possibility of Abrogation with Opinion Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal Başak KARAKAŞ Hüseyin Yaşar  
RÛM SURESİ BAĞLAMINDA VII. YÜZYIL DOĞU ROMA-İRAN SAVAŞLARININ İNCELENMESİ
Sayı 84, ss, 291-310

Examination of East Roman-Iranian Wars in Surah Ar-Rum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1660
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Ayhan Hilal SEKİ ÖZ  
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ VE ATILGANLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 84, ss, 311-324

The Relationship Between Nursing Students' Automatic Thoughts and Their Assertiveness Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1759
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Fazlı Ergül  
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ İLİŞKİSİ
Sayı 84, ss, 325-336

The Relationship Between Positive Psychological Capital and Teacher Leadership
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin KARAYAKA  
RİSKLER VE FIRSATLAR BAĞLAMINDA TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE GÖÇ VE GÖÇMENLER
Sayı 84, ss, 337-358

Migration and Migrants as a Case in History and Today in the Context of Risks and Opportunities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1662
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem Pamuk  
ALMANYA’DA TOPLUM BİLİMLERİ (GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN) DERSİNDE ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ
Sayı 84, ss, 359-376

Child Rights Education in the Social Sciences (Gesellschaftswissenschaften) Course in Germany
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1676
Özet | Abstract | Tam Metin |

Keziban TEKŞAN Ayşe KARACA  
ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMALARINDA KARŞILAŞILAN BOĞUMLAMA VE SÖYLEYİŞ YANLIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 84, ss, 377-390

An Investigation into Articulation and Pronunciation Errors by Sixth-Grade Students in terms of Various Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1739
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahir ÖZHAN Nazlı KEYİFLİ  
VERGİ GELİRLERİ, KENTLEŞME VE DEMOKRASİ: G20 ÜLKELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA
Sayı 84, ss, 391-408

Tax Revenues, Urbanization And Democracy: An Econometric Study On G20 Countries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif Duman  
DİLBİLİMİNİN BÜYÜKBABASI HUMBOLDT
Sayı 84, ss, 409-434

Grandfather of Linguistics Humboldt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin TURAN Prof. Dr. Murat İSKENDER  
ERGENLERDE KARİYER VE YETENEK GELİŞİMİ ÖZ-YETERLİĞİNİN, ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK, YAŞAM DOYUMU VE ALGILANAN ARKADAŞ SOSYAL DESTEĞİ İLE İLİŞKİSİ
Sayı 84, ss, 435-448

The Relationship Between Career and Talent Development Self-Efficacy with Metacognitive Awareness, Life Satisfaction and Perceived Social Support from Friends
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Mahfuz ATA Yok  
İKİ DEFA ÖLMEK VE İKİ DEFA DİRİLMEK (MÜ’MİN SURESİ 11. ÂYET ÖZELİNDE)
Sayı 84, ss, 449-474

Dying Twice and Being Resurrected Twice (Specific to the Verse 11 of the Surah Mu'min)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1762
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞATA  
DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNDE KODEĞİŞKEN(LERİN) MODEL VERİ UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 84, ss, 475-490

Effect of Covarıate(S) on Model Data Fit in Confirmatory Factor Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Müldür Arzu Çevik  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA ETKİNLİKLERİNİN SÜREÇ ODAKLI YAKLAŞIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 84, ss, 491-510

Analysis of Writing Activities in Turkish Textbooks in terms of a Process-Oriented Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Alkan Bilge Kılıçtek  
GÖRÜNÜRDE İLİŞKİSİZ REGRESYON MODELİ İLE ALKOL VE TÜTÜN KULLANIM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Sayı 84, ss, 511-528

Determination of Factors Affecting the Usage Time of Alcohol and Tobacco with Seemingly Unrelated Regression Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Önen Funda Eryılmaz Ballı  
Z KUŞAĞI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNE DAİR ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 84, ss, 529-550

An Analysis of Generation Z Middle School Students’ Perceptions About School Principals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak Dumlu Prof. Dr. Sebahattin YILDIZ, Kafkas Üniversitesi, İİBF, syildiz@kafkas.edu.tr Yüksek Lisans Öğrencisi Burak Dumlu, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., burakdumlu34@hotmail.com  
DUYGUSAL EMEĞİN ÇALIŞAN İYİ OLUŞUNA ETKİSİ
Sayı 84, ss, 551-574

The Effect of Emotional Labor on Employee Well-Being
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1751
Özet | Abstract | Tam Metin |

SEHER AKDENİZ Zeynap Ahçı, Hatice Harmancı, H.Deniz Günaydın  
BOYUN EĞİCİ MERHAMET ÖLÇEĞİ’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANARAK PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 84, ss, 575-584

An Analysis of the Psychometric Characteristics of the Submissive Compassion Scale According to Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma TAŞKESEN  
SANAT EĞİTİMİNDE MOBİL TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 84, ss, 585-600

Investigation of the Student Opinions Related to Mobile Technology Use in Art Education and its Effect on Their Motivations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri