eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim85 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Dr. Yasemin KURTLU - Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  31.03.2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Ateşyürek  
IV. MURAD’IN TORUNU FATMA HANIM SULTAN’A AİT BİR VAKFİYE
Sayı 85, ss, 1-13

The Waqfiya of Fatma Hanım Sultan daughter of Melek Ahmed Pasha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1853
Özet | Abstract | Tam Metin |

ASLI GÜLER  
POLİTİKA FAİZLERİNİN BANKA FAİZLERİNE GEÇİŞKENLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 85, ss, 15-38

The Pass-Through of Policy Rates to Retail Bank Rates: The Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan GEZ -Can EKİZ  
TRT ÇOCUK DERGİSİ’NDE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 85, ss, 39-64

Investigation of the 5th Grade Social Studies Learning Outcomes in TRT Children's Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1801
Özet | Abstract | Tam Metin |

HASAN HAKAN OKAY Başak SAYLAM, Gökçem BAHAR  
YAYLI ÇALGILARDA DÖRDÜNCÜ PARMAK KULLANIMINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Sayı 85, ss, 65-76

The Music Teacher Candidates’ Views on the Use of Fourth Finger in the String Instruments: A Qualitative Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1818
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behice VARIŞOĞLU Ebru IRMAK  
AŞAĞILIK DUYGUSU DİL KULLANIMINA YANSIR MI?
Sayı 85, ss, 77-90

Does the Feeling of Inferiority Reflect Language Use?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bora BAYRAM -Elif AKTAŞ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI NOT ALMA STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 85, ss, 91-112

An Analysis on the Note-Taking Strategies Used by Faculty of Education Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem İNCİ KUZU  
AİLE VE ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARININ MATEMATİK KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 85, ss, 113-128

Student Opinions about the Effect of Family and Teacher Approaches on Math Anxiety
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mükremin DURMUŞ -Ebru SAKA  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇLARININ VE METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 85, ss, 129-150

Investigation of Prospective Primary School Teachers’ Beliefs and Metaforic Perceptions Related to Mathematical Problem Solving
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif İLHAN Ömer Faruk YELKENCİ  
YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ MODEL ARAYIŞINDA BÜTÜNLEŞİK BİR TASARIM ÖNERİSİ: DİSİPLİNLERARASI DİJİTAL MODEL (DDM)
Sayı 85, ss, 151-172

An Integrated Design Proposal in the Search For New Model at Higher Education: Interdisciplinary Digital Model (IDM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Doymuş -Esra ŞAHİN  
DİJİTAL DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı 85, ss, 173-186

The Effect of Digitally Assisted Cooperative Student Teams Achievement Division to the Academic Success of Science Class
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1846
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp Çelik -Fatma BİNGÜL  
YALNIZLIĞIN BAĞLANMA STİLLERİ, BEĞENİLME ARZUSU VE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 85, ss, 187-202

Examining the Loneliness in Terms of Attachment Styles, Desire for Being Liked, and Fear of Negative Evaluation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1821
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Gökçen ATUK  
OSMANLI YAHUDİLERİ BASININA (1850-1922) DAİR TÜRKÇE LİTERATÜR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Sayı 85, ss, 203-225

A Comparative Study on the Turkish Literature of the Ottoman Jews Press (1850-1922)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lamiha ÖZTÜRK -Esin Dicle TİMUÇİN  
EMEK PİYASASI VE EKONOMİK DIŞLANMA: ADIYAMAN İLİNDE SURİYELİ GÖÇMENLER ÖRNEĞİ
Sayı 85, ss, 227-246

Labor Market and Economic Exclusion: The Case of Syrian İmmigrants in Adıyaman Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ -Üyesi Ayşe OKUR  
SANAT EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YENİ MEDYA SANATINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 85, ss, 247-264

Art-Education Students’ Views on New Media Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali ER  
TÜCCARZADE İBRAHİM HİLMİ ÇIĞIRAÇAN’IN “ÇOCUKLARA AHLAK DERSLERİ - MALUMAT-I AHLAKİYE” ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 85, ss, 265-282

An Investigation on “Moral Courses for Children-Malumat-ı Ahlakiyye-“ by Tuccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melih DİKMEN -Ferdi BAHADIR  
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZİ
Sayı 85, ss, 283-310

Meta-Analysis of the Impact of Augmented Reality on Students’ Academic Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem INCE YENILMEZ  
Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Ekonomik Kriz ve Cinsiyetçi Yaklaşımın Gelişimi
Sayı 85, ss, 311-324

THE ECONOMIC CRISIS AND THE DEVELOPMENT OF GENDER REGIMES IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1909
Özet | Abstract | Tam Metin |

MERVE SARİ  
‘ABDURRAHMAN MUNÎF’İN SINIRLAR ÖTESİNDEN BİR MEKTUP ADLI HİKÂYESİ İLE REFİK HALİD KARAY’IN ESKİCİ ADLI HİKÂYESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 85, ss, 325-341

Comparison of ‘Abdurrahman Munîf's Tale of a Letter from Beyond Borders and Refik Halid Karay's Tale of Eskici
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma Yıldırım Murat ARSLANDERE  
MARKA KÜRESELLİĞİ, MARKA PRESTİJİ VE MARKA KALİTESİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİLERİ: KÜRESEL BİR MARKA ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 85, ss, 343-358

The Effects of Perceived Brand Globalness, Brand Prestige and Brand Quality on Consumer Purchase Intention: An Empirical Research on a Global Brand
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1799
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AKINCI -Mutlu PİŞKİN TUNÇ  
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINDA MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 85, ss, 359-376

The Problems Encountered by Pre-Service Mathematics Teachers in Distance Education Practices and Solution Suggestions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayın DALKIRAN -Deniz BAYKAN  
GAZZÂLÎ’NİN İMAN-AMEL ANLAYIŞI
Sayı 85, ss, 377-400

Al-Ghazali’s Opinion of Faith and Action
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Abdullah EVLİYAOĞLU  
ÜNİTER DEVLET BİÇİMİNİN KRONİK DEĞİŞİMİ VE TANIMDA ZORLUKLAR: ANAYASA HUKUKU ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Sayı 85, ss, 401-416

Chronic Change of the Unitary State Form and Difficulties for Definition: A Comparative Analysis in the Context of Constitutional Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Meri Yılan Mustafa Yavuz KONCA  
AN EVALUATION OF PROJECT-BASED LEARNING: A TURKISH ‘LINGUISTICS FOR TRANSLATORS’ STUDENTS’ CASE
Sayı 85, ss, 417-434

Proje Tabanlı Öğrenmenin Bir Değerlendirmesi: 'Çevirmenler için Dilbilim' Türk Öğrencilerin Vakası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek YAĞCI ÖZEN Şebnem ASLAN  
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DUYGUSAL ZEKÂ VE MERHAMET YORGUNLUĞUNUN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN FARKLILIKLARI
Sayı 85, ss, 435-452

Emotional Intelligence and Compassion Fatigue in Health Workers in the Context of Socio-Demographic Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe AKYOL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE ÇOCUKLARIN KATILIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 85, ss, 453-468

An Investigation of the Relationship Between Preschool Teachers’ Classroom Management Skills and Children’s Involvement Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay ŞİRİN -Neslihan DURSUN  
EVLİ VE BEKÂR BİREYLERDE YAŞAMIN ANLAMI VE MANEVİYAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 85, ss, 469-482

The Relationship Between the Meaning of Life and the Levels of Spirituality of Married and Unmarried Individuals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz CEYLAN  
MEDİNE VESİKASI: “ÖTEKİ”NE TAHAMMÜL MÜ HOŞGÖRÜ MÜ?
Sayı 85, ss, 483-498

Madinah Document: Is it Tahammül or Hoşgörü to the “Other”?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ALTUNDAĞ  
ERKEN DÖNEM COVİD-19 PANDEMİSİNDE COVİD-19 KORKUSU VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
Sayı 85, ss, 499-516

Fear of Covid-19 and Resillience during the Early Covid-19 Pandemic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ÇOPUR Sema UĞURCAN  
HALİDE EDİP’İN GAZETE MAKALELERİ (1939-1945)
Sayı 85, ss, 517-530

Newspaper Articles by Halide Edip Adivar (1939-1945)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf GÜNAYDIN  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA KULÜPLERİ
Sayı 85, ss, 531-544

Speaking Clubs in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri