eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim85 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ

Editör Yardımcısı
Dr. Yasemin KURTLU - Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  31.03.2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Ateşyürek  
IV. MURAD’IN TORUNU FATMA HANIM SULTAN’A AİT BİR VAKFİYE
Sayı 85, ss, 1-13

The Waqfiya of Fatma Hanım Sultan daughter of Melek Ahmed Pasha
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1853
Özet | Abstract | Tam Metin |

ASLI GÜLER  
POLİTİKA FAİZLERİNİN BANKA FAİZLERİNE GEÇİŞKENLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 85, ss, 15-38

The Pass-Through of Policy Rates to Retail Bank Rates: The Case of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan GEZ -Can EKİZ  
TRT ÇOCUK DERGİSİ’NDE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 85, ss, 39-64

Investigation of the 5th Grade Social Studies Learning Outcomes in TRT Children's Magazine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1801
Özet | Abstract | Tam Metin |

HASAN HAKAN OKAY Başak SAYLAM, Gökçem BAHAR  
YAYLI ÇALGILARDA DÖRDÜNCÜ PARMAK KULLANIMINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Sayı 85, ss, 65-76

The Music Teacher Candidates’ Views on the Use of Fourth Finger in the String Instruments: A Qualitative Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1818
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behice VARIŞOĞLU Ebru IRMAK  
AŞAĞILIK DUYGUSU DİL KULLANIMINA YANSIR MI?
Sayı 85, ss, 77-90

Does the Feeling of Inferiority Reflect Language Use?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bora BAYRAM -Elif AKTAŞ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI NOT ALMA STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 85, ss, 91-112

An Analysis on the Note-Taking Strategies Used by Faculty of Education Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem İNCİ KUZU  
AİLE VE ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARININ MATEMATİK KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 85, ss, 113-128

Student Opinions about the Effect of Family and Teacher Approaches on Math Anxiety
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mükremin DURMUŞ -Ebru SAKA  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇLARININ VE METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 85, ss, 129-150

Investigation of Prospective Primary School Teachers’ Beliefs and Metaforic Perceptions Related to Mathematical Problem Solving
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif İLHAN Ömer Faruk YELKENCİ  
YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ MODEL ARAYIŞINDA BÜTÜNLEŞİK BİR TASARIM ÖNERİSİ: DİSİPLİNLERARASI DİJİTAL MODEL (DDM)
Sayı 85, ss, 151-172

An Integrated Design Proposal in the Search For New Model at Higher Education: Interdisciplinary Digital Model (IDM)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal Doymuş -Esra ŞAHİN  
DİJİTAL DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı 85, ss, 173-186

The Effect of Digitally Assisted Cooperative Student Teams Achievement Division to the Academic Success of Science Class
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1846
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp Çelik -Fatma BİNGÜL  
YALNIZLIĞIN BAĞLANMA STİLLERİ, BEĞENİLME ARZUSU VE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 85, ss, 187-202

Examining the Loneliness in Terms of Attachment Styles, Desire for Being Liked, and Fear of Negative Evaluation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1821
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Gökçen ATUK  
OSMANLI YAHUDİLERİ BASININA (1850-1922) DAİR TÜRKÇE LİTERATÜR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
Sayı 85, ss, 203-225

A Comparative Study on the Turkish Literature of the Ottoman Jews Press (1850-1922)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lamiha ÖZTÜRK -Esin Dicle TİMUÇİN  
EMEK PİYASASI VE EKONOMİK DIŞLANMA: ADIYAMAN İLİNDE SURİYELİ GÖÇMENLER ÖRNEĞİ
Sayı 85, ss, 227-246

Labor Market and Economic Exclusion: The Case of Syrian İmmigrants in Adıyaman Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ -Üyesi Ayşe OKUR  
SANAT EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN YENİ MEDYA SANATINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 85, ss, 247-264

Art-Education Students’ Views on New Media Art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali ER  
TÜCCARZADE İBRAHİM HİLMİ ÇIĞIRAÇAN’IN “ÇOCUKLARA AHLAK DERSLERİ - MALUMAT-I AHLAKİYE” ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 85, ss, 265-282

An Investigation on “Moral Courses for Children-Malumat-ı Ahlakiyye-“ by Tuccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melih DİKMEN -Ferdi BAHADIR  
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZİ
Sayı 85, ss, 283-310

Meta-Analysis of the Impact of Augmented Reality on Students’ Academic Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem INCE YENILMEZ  
Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Ekonomik Kriz ve Cinsiyetçi Yaklaşımın Gelişimi
Sayı 85, ss, 311-324

THE ECONOMIC CRISIS AND THE DEVELOPMENT OF GENDER REGIMES IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1909
Özet | Abstract | Tam Metin |

MERVE SARİ  
‘ABDURRAHMAN MUNÎF’İN SINIRLAR ÖTESİNDEN BİR MEKTUP ADLI HİKÂYESİ İLE REFİK HALİD KARAY’IN ESKİCİ ADLI HİKÂYESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 85, ss, 325-341

Comparison of ‘Abdurrahman Munîf's Tale of a Letter from Beyond Borders and Refik Halid Karay's Tale of Eskici
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1825
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma Yıldırım Murat ARSLANDERE  
MARKA KÜRESELLİĞİ, MARKA PRESTİJİ VE MARKA KALİTESİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİLERİ: KÜRESEL BİR MARKA ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 85, ss, 343-358

The Effects of Perceived Brand Globalness, Brand Prestige and Brand Quality on Consumer Purchase Intention: An Empirical Research on a Global Brand
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1799
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa AKINCI -Mutlu PİŞKİN TUNÇ  
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINDA MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 85, ss, 359-376

The Problems Encountered by Pre-Service Mathematics Teachers in Distance Education Practices and Solution Suggestions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sayın DALKIRAN -Deniz BAYKAN  
GAZZÂLÎ’NİN İMAN-AMEL ANLAYIŞI
Sayı 85, ss, 377-400

Al-Ghazali’s Opinion of Faith and Action
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1834
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Abdullah EVLİYAOĞLU  
ÜNİTER DEVLET BİÇİMİNİN KRONİK DEĞİŞİMİ VE TANIMDA ZORLUKLAR: ANAYASA HUKUKU ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Sayı 85, ss, 401-416

Chronic Change of the Unitary State Form and Difficulties for Definition: A Comparative Analysis in the Context of Constitutional Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Meri Yılan Mustafa Yavuz KONCA  
AN EVALUATION OF PROJECT-BASED LEARNING: A TURKISH ‘LINGUISTICS FOR TRANSLATORS’ STUDENTS’ CASE
Sayı 85, ss, 417-434

Proje Tabanlı Öğrenmenin Bir Değerlendirmesi: 'Çevirmenler için Dilbilim' Türk Öğrencilerin Vakası
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1905
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek YAĞCI ÖZEN Şebnem ASLAN  
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA DUYGUSAL ZEKÂ VE MERHAMET YORGUNLUĞUNUN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN FARKLILIKLARI
Sayı 85, ss, 435-452

Emotional Intelligence and Compassion Fatigue in Health Workers in the Context of Socio-Demographic Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe AKYOL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE ÇOCUKLARIN KATILIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 85, ss, 453-468

An Investigation of the Relationship Between Preschool Teachers’ Classroom Management Skills and Children’s Involvement Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay ŞİRİN -Neslihan DURSUN  
EVLİ VE BEKÂR BİREYLERDE YAŞAMIN ANLAMI VE MANEVİYAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 85, ss, 469-482

The Relationship Between the Meaning of Life and the Levels of Spirituality of Married and Unmarried Individuals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz CEYLAN  
MEDİNE VESİKASI: “ÖTEKİ”NE TAHAMMÜL MÜ HOŞGÖRÜ MÜ?
Sayı 85, ss, 483-498

Madinah Document: Is it Tahammül or Hoşgörü to the “Other”?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus ALTUNDAĞ  
ERKEN DÖNEM COVİD-19 PANDEMİSİNDE COVİD-19 KORKUSU VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
Sayı 85, ss, 499-516

Fear of Covid-19 and Resillience during the Early Covid-19 Pandemic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf ÇOPUR Sema UĞURCAN  
HALİDE EDİP’İN GAZETE MAKALELERİ (1939-1945)
Sayı 85, ss, 517-530

Newspaper Articles by Halide Edip Adivar (1939-1945)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf GÜNAYDIN  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA KULÜPLERİ
Sayı 85, ss, 531-544

Speaking Clubs in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri