eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim86 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ -Dr. Yasemin KURTLU

Editör Yardımcısı
Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  24.05.2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulkadir ERTAŞ Gamze KAĞAN, Yavuz AKÇİ, Mehmet ZELKA  
TÜRK TOPLUMUNUN COVİD-19’A İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI
Sayı 86, ss, 1-20

Knowledge, Attitude and Practices of Turkish Society About Covid-19
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKGÜL -  
İBRAHİM YALVACÎ’NİN (İHBÂR BİLLEZÎ) MANZUM KASİDE-İ MUZARİYYE TERCÜMESİ
Sayı 86, ss, 21-35

Translation of Qasida al-Mudariyya by İbrahim of Yalvac (İhbar Billezi)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1924
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Haşimi  
MUKAYESETÜ’L-LÜGATEYN’E GÖRE AZERBAYCAN TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞERLER
Sayı 86, ss, 37-56

The False Friends in Azerbaijan Turkish and Turkey Turkish According to Mukayesetü’l-Lügateyn
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özkan  
SUSMANIN VE KONUŞMANIN ÖLÇÜSÜ: SAMT
Sayı 86, ss, 57-68

The Measure of Silence and Speech: Samt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SAYLIK -Numan SAYLIK  
AKADEMİSYENLERİN VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE”YE İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR
Sayı 86, ss, 69-90

Metaphors Developed by Academics and Graduate Students for "University in Turkey"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alparslan Kartal  
HADİS İLMİNDE KADIN MUHADDİSLERİN LAKAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 86, ss, 91-112

A Study on the Nicknames of Women Hadith Scholars in the Science of Hadith
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ÇAKIR -Murat KURT  
EĞİTSEL OYUNLARLA BEŞ DUYUMUZ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 86, ss, 113-148

Investigation of Teacher Opinions on the Teaching of Our Five Senses with Educational Games
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Erdem -Ayşe Rüveyde GÜNAY  
EVLİLİK UYUMU, ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU VE AİLE İŞLEVSELLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 86, ss, 149-170

The Relationship Between Marriage Adaptation, Child Breeding Attitude and Family Functionality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1928
Özet | Abstract | Tam Metin |

DAVUT ATILGAN -Yalçın TÜKEL  
ANTRENÖR VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ALGILARI
Sayı 86, ss, 171-190

Examination of Coaches and Physical Education Teachers' Perceptions of Individual Innovativeness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet AYDINLI GÜRLER -Tuğçe KAYNAK AKÇAOĞLU  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SANAT OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN ve BELİRLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 86, ss, 191-208

Analysis of Art Literacy Levels of Faculty of Fine Arts Music Department Students and the Relationship of Art Literacy Levels with Specific Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÇAKMAK KARAPINAR -Cengiz KILIÇ  
SOSYAL ÇALIŞMACILARIN/SOSYAL HİZMET GÖREVLİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 86, ss, 209-224

A Study of Communication Skills of Social Workers/Social Services Staff
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1947
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emannullah POLAT  
İMANIN SEVGİ BOYUTU
Sayı 86, ss, 225-248

The Love Dimension of Faith
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah ÖZBUĞUTU  
2018 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÇEVRE KONUSUNUN YERİ
Sayı 86, ss, 249-268

The Status of Environmental Concepts in 2018 Middle School and High School Programs in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Kuzulugil -Mehmet Can PELİKOĞLU  
KLARNETİN ERZURUM GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 86, ss, 269-282

An Investigation on the Role of Clarinet in the Traditional Music Culture of Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkut Çağlak -Aytekin ALBUZ  
ASKERİ BANDO ŞEFİ YETİŞTİRME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE, ABD VE RUSYA ÖRNEĞİ
Sayı 86, ss, 283-306

Military Conductor Training Processes: The Case of Turkey, USA and Russia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Fahri ALTINTAŞ  
EKONOMİK ÖZGÜRLÜK İLE LOJİSTİK PERFORMANS BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN KANONİK KORELASYON İLE ÖLÇÜLMESİ
Sayı 86, ss, 307-328

Measuring the Relationship between Economic Freedom and Logistics Performance Dimensions by Non-Linear Canonic Correlation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin TURAN  
OLUMSUZ OLAYLAR İÇİN KARŞIOLGUSAL DÜŞÜNME ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 86, ss, 329-349

A Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Counterfactual Thinking Scale for Negative Events Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1903
Özet | Abstract | Tam Metin |

SÜLEYMAN GÖKSOY -Muazzez BİLGİN DİKMEN  
ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN YÜRÜTTÜKLERİ DERS DENETİMİ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 86, ss, 351-384

The Problems Faced by the Middle School Princiıpalsin the Course Supervisions Process and Recommended Solutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin SAĞIRLI  
SALGIN SÜRECİNDE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
Sayı 86, ss, 385-402

First Literacy Teaching During the Epidemic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AYGÜN  
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ AÇIK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 86, ss, 403-414

Analysing the Open Leadership Characteristics of Youth and Sports Provincial Directorate Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YILMAZ -Kazım KILINÇ  
SUKUK’UN PAZARLANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Sayı 86, ss, 415-432

Problems Faced in the Marketıng of Sukuk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesip DEMİRBİLEK  
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM BAŞKANI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 86, ss, 433-448

Metaphoric Perceptions of Senior University Students on the Concept of Head of Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1958
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nuri Karadayı  
İBNÜ’L-ARABÎ’DE GÜNEŞ-AY-YILDIZ SEMBOLİZMİ
Sayı 86, ss, 449-466

The Symbolism of the Sun-the Moon-Stars in Ibn al-Arabī
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÜLKÜ -Sinan ŞENÇİÇEK  
MODERN SERAMİK SANATINA YANSIYAN YAŞAM EVRELERİ: ADÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ C BLOKU SERAMİK PANOLARI
Sayı 86, ss, 467-482

Stages of life reflected in modern ceramic art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1978
Özet | Abstract | Tam Metin |

SEDAT EROL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: DUYGUSAL YÖN ANALİZİ
Sayı 86, ss, 483-496

An Investigation on the Written Expressions of Learners of Turkish as a Foreign Language: An Emotional Direction Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raşit ZENGİN -Selin YILDIZ  
DİJİTAL VE SINIF İÇİ EĞİTSEL OYUNLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN FEN EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 86, ss, 497-512

The Effects of Science Education Provided with Digital and in-Class Games on the Cognitive Development Levels of Preschool Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Budak  
TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE BİST TÜM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOOTSTRAP ROLLING WINDOW YAKLAŞIMI
Sayı 86, ss, 513-526

The Relationship Between Private Pension System and BIST All Shares Indices in Turkey: Bootstrap Rolling Window Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Engin Koç  
EĞİTSEL OYUNLARDA ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİ(*): BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Sayı 86, ss, 527-556

Metacognitive Strategies in Serious Games: A Literature Survey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim Karaoğlu -İpek ÖZBAY KARLIDAĞ  
COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROSEDÜRLERİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ
Sayı 86, ss, 557-568

A Sample of Policy in Early Years Education During Covid-19 Pandemic: England
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1939
Özet | Abstract | Tam Metin |

SUAT ÖZDAĞ  
BİTLİS’TE 1919 MECLİSİ MEBUSAN SEÇİMLERİ VE YAŞANAN OLAYLAR
Sayı 86, ss, 569-582

Elections of the Chamber of Deputies and the Events Occurred in Bitlis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1965
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şefika Dilek Güven -Ayla ÜNSAL -Nilay ÇAKICI  
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 86, ss, 583-596

Determination of Satisfaction Level of Nursing Students about Their Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğrul YILMAZER Şerife KARAGÖZ - Hasan Hüseyin UZUNBACAK, - Tahsin AKÇAKANAT  
KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, PSİKOLOJİK AYRICALIK, GÖRELİ YOKSUNLUK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 86, ss, 597-622

A Research on the Relationship Between the Dark Triad Personality, Psychological Entitlement, Relative Deprivation and Turnover Intention
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1910
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre Karasu - Korkmaz ŞEN  
BİTLİS KALESİ DEPOLAMA ALANI SERAMİK BULUNTULARI
Sayı 86, ss, 623-648

Bitlis Castle Storage Area Ceramic Finds
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 88. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 89. sayısı (kış sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri