eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim86 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ -Dr. Yasemin KURTLU

Editör Yardımcısı
Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  24.05.2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulkadir ERTAŞ Gamze KAĞAN, Yavuz AKÇİ, Mehmet ZELKA  
TÜRK TOPLUMUNUN COVİD-19’A İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARI
Sayı 86, ss, 1-20

Knowledge, Attitude and Practices of Turkish Society About Covid-19
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKGÜL -  
İBRAHİM YALVACÎ’NİN (İHBÂR BİLLEZÎ) MANZUM KASİDE-İ MUZARİYYE TERCÜMESİ
Sayı 86, ss, 21-35

Translation of Qasida al-Mudariyya by İbrahim of Yalvac (İhbar Billezi)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1924
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Haşimi  
MUKAYESETÜ’L-LÜGATEYN’E GÖRE AZERBAYCAN TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞERLER
Sayı 86, ss, 37-56

The False Friends in Azerbaijan Turkish and Turkey Turkish According to Mukayesetü’l-Lügateyn
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Özkan  
SUSMANIN VE KONUŞMANIN ÖLÇÜSÜ: SAMT
Sayı 86, ss, 57-68

The Measure of Silence and Speech: Samt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SAYLIK -Numan SAYLIK  
AKADEMİSYENLERİN VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE”YE İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR
Sayı 86, ss, 69-90

Metaphors Developed by Academics and Graduate Students for "University in Turkey"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alparslan Kartal  
HADİS İLMİNDE KADIN MUHADDİSLERİN LAKAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 86, ss, 91-112

A Study on the Nicknames of Women Hadith Scholars in the Science of Hadith
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ÇAKIR -Murat KURT  
EĞİTSEL OYUNLARLA BEŞ DUYUMUZ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 86, ss, 113-148

Investigation of Teacher Opinions on the Teaching of Our Five Senses with Educational Games
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Erdem -Ayşe Rüveyde GÜNAY  
EVLİLİK UYUMU, ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU VE AİLE İŞLEVSELLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 86, ss, 149-170

The Relationship Between Marriage Adaptation, Child Breeding Attitude and Family Functionality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1928
Özet | Abstract | Tam Metin |

DAVUT ATILGAN -Yalçın TÜKEL  
ANTRENÖR VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ALGILARI
Sayı 86, ss, 171-190

Examination of Coaches and Physical Education Teachers' Perceptions of Individual Innovativeness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet AYDINLI GÜRLER -Tuğçe KAYNAK AKÇAOĞLU  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SANAT OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN ve BELİRLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 86, ss, 191-208

Analysis of Art Literacy Levels of Faculty of Fine Arts Music Department Students and the Relationship of Art Literacy Levels with Specific Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ÇAKMAK KARAPINAR -Cengiz KILIÇ  
SOSYAL ÇALIŞMACILARIN/SOSYAL HİZMET GÖREVLİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 86, ss, 209-224

A Study of Communication Skills of Social Workers/Social Services Staff
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1947
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emannullah POLAT  
İMANIN SEVGİ BOYUTU
Sayı 86, ss, 225-248

The Love Dimension of Faith
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah ÖZBUĞUTU  
2018 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÇEVRE KONUSUNUN YERİ
Sayı 86, ss, 249-268

The Status of Environmental Concepts in 2018 Middle School and High School Programs in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Kuzulugil -Mehmet Can PELİKOĞLU  
KLARNETİN ERZURUM GELENEKSEL MÜZİK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 86, ss, 269-282

An Investigation on the Role of Clarinet in the Traditional Music Culture of Erzurum
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkut Çağlak -Aytekin ALBUZ  
ASKERİ BANDO ŞEFİ YETİŞTİRME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE, ABD VE RUSYA ÖRNEĞİ
Sayı 86, ss, 283-306

Military Conductor Training Processes: The Case of Turkey, USA and Russia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Fahri ALTINTAŞ  
EKONOMİK ÖZGÜRLÜK İLE LOJİSTİK PERFORMANS BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN KANONİK KORELASYON İLE ÖLÇÜLMESİ
Sayı 86, ss, 307-328

Measuring the Relationship between Economic Freedom and Logistics Performance Dimensions by Non-Linear Canonic Correlation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin TURAN  
OLUMSUZ OLAYLAR İÇİN KARŞIOLGUSAL DÜŞÜNME ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 86, ss, 329-349

A Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Counterfactual Thinking Scale for Negative Events Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1903
Özet | Abstract | Tam Metin |

SÜLEYMAN GÖKSOY -Muazzez BİLGİN DİKMEN  
ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN YÜRÜTTÜKLERİ DERS DENETİMİ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 86, ss, 351-384

The Problems Faced by the Middle School Princiıpalsin the Course Supervisions Process and Recommended Solutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin SAĞIRLI  
SALGIN SÜRECİNDE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
Sayı 86, ss, 385-402

First Literacy Teaching During the Epidemic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AYGÜN  
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ AÇIK LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 86, ss, 403-414

Analysing the Open Leadership Characteristics of Youth and Sports Provincial Directorate Employees
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YILMAZ -Kazım KILINÇ  
SUKUK’UN PAZARLANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Sayı 86, ss, 415-432

Problems Faced in the Marketıng of Sukuk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesip DEMİRBİLEK  
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM BAŞKANI KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Sayı 86, ss, 433-448

Metaphoric Perceptions of Senior University Students on the Concept of Head of Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1958
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nuri Karadayı  
İBNÜ’L-ARABÎ’DE GÜNEŞ-AY-YILDIZ SEMBOLİZMİ
Sayı 86, ss, 449-466

The Symbolism of the Sun-the Moon-Stars in Ibn al-Arabī
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman ÜLKÜ -Sinan ŞENÇİÇEK  
MODERN SERAMİK SANATINA YANSIYAN YAŞAM EVRELERİ: ADÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ C BLOKU SERAMİK PANOLARI
Sayı 86, ss, 467-482

Stages of life reflected in modern ceramic art
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1978
Özet | Abstract | Tam Metin |

SEDAT EROL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: DUYGUSAL YÖN ANALİZİ
Sayı 86, ss, 483-496

An Investigation on the Written Expressions of Learners of Turkish as a Foreign Language: An Emotional Direction Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raşit ZENGİN -Selin YILDIZ  
DİJİTAL VE SINIF İÇİ EĞİTSEL OYUNLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN FEN EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 86, ss, 497-512

The Effects of Science Education Provided with Digital and in-Class Games on the Cognitive Development Levels of Preschool Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Budak  
TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE BİST TÜM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOOTSTRAP ROLLING WINDOW YAKLAŞIMI
Sayı 86, ss, 513-526

The Relationship Between Private Pension System and BIST All Shares Indices in Turkey: Bootstrap Rolling Window Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Engin Koç  
EĞİTSEL OYUNLARDA ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİ(*): BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Sayı 86, ss, 527-556

Metacognitive Strategies in Serious Games: A Literature Survey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim Karaoğlu -İpek ÖZBAY KARLIDAĞ  
COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROSEDÜRLERİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ
Sayı 86, ss, 557-568

A Sample of Policy in Early Years Education During Covid-19 Pandemic: England
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1939
Özet | Abstract | Tam Metin |

SUAT ÖZDAĞ  
BİTLİS’TE 1919 MECLİSİ MEBUSAN SEÇİMLERİ VE YAŞANAN OLAYLAR
Sayı 86, ss, 569-582

Elections of the Chamber of Deputies and the Events Occurred in Bitlis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1965
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şefika Dilek Güven -Ayla ÜNSAL -Nilay ÇAKICI  
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 86, ss, 583-596

Determination of Satisfaction Level of Nursing Students about Their Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1893
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğrul YILMAZER Şerife KARAGÖZ - Hasan Hüseyin UZUNBACAK, - Tahsin AKÇAKANAT  
KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, PSİKOLOJİK AYRICALIK, GÖRELİ YOKSUNLUK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 86, ss, 597-622

A Research on the Relationship Between the Dark Triad Personality, Psychological Entitlement, Relative Deprivation and Turnover Intention
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1910
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre Karasu - Korkmaz ŞEN  
BİTLİS KALESİ DEPOLAMA ALANI SERAMİK BULUNTULARI
Sayı 86, ss, 623-648

Bitlis Castle Storage Area Ceramic Finds
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri