eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim87 SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ- Dr. Yasemin KURTLU

Editör Yardımcısı
Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  21.09.2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Karabulut Lokman Turan  
SÜREÇSEL MODELE DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİLİLİĞİNİN KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI İLE İNCELENMESİ
Sayı 87, ss, 01-18

Investigation of the Effectiveness of Activities Based on the Prodecural Model on Students' Reading Comprehension Skills with Mixed Method Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2040
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Yanık Nazmiye Yılmaz  
MUHASEBE MESLEK MENSUBU ADAYLARININ HİLE ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 87, ss, 19-36

A Research on the Fraud Perception of Candidates Accounting Profession: The Case of Recep Tayyip Erdogan University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2035
Özet | Abstract | Tam Metin |

ASLAM JANKIR  
es-Sübki’nin Tabâkâtü’ş-Şâfiiyyet’il-Kübrâ Adlı Eserindeki Nahiv ile İlgili Görüşleri
Sayı 87, ss, 37-64

al-Subki’s Grammatical Views in Tabâkât al-Shafiya al-Kubrâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2030
Özet | Abstract | Tam Metin |

DEVA ÖZDER  
ESKİ BİR TÜRK GELENEĞİNİN KLASİK TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: “KAN YALAŞMAK”
Sayı 87, ss, 65-78

The Reflection of an Old Turkish Tradition on the Classical Turkish Poetry: “Licking Blood”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞAHİN  
DUYGUSAL ZEKÂ VE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE GÜNLÜK YARATICILIĞIN ARACI ROLÜ
Sayı 87, ss, 79-96

Mediating Effect of Self/Everyday Creativity on the Relationship between Emotional Intelligence Affects Social Problem – Solving
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2063
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet EDİ Ercan DEMİRTAŞ, Muhammet Yıldız  
ELEŞKİRT (AĞRI) ÇEVRESİNDEKİ KÖY YERLEŞMELERİNİN ADLARININ DEĞİŞİM SÜRECİ VE TOPONOMİK ANALİZİ
Sayı 87, ss, 97-116

Change Process and Toponomic Analysis of the Names of Village Settlements Around Eleşkirt (Ağrı)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ZENGİN Ömer Aslan, Ceyhan Alu, Abdulkadir Aslan  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ (COVİD-19) SÜRECİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM ŞEKLİNDE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 87, ss, 117-142

Determining the Opinions of Classroom Teachers on the Distance Education of Social Studies Course in the Pandemic (Covid-19) Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü Bozkurt Şükrü BOZKURT, Ergün KARA  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 87, ss, 143-160

Determining the Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Commitment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2001
Özet | Abstract | Tam Metin |

FATİH ELCİL Fatih Sarımeşe  
Yeniköy Surp Asdvadzadzin (Astvazazin) Kompleksi
Sayı 87, ss, 161-182

YENIKOY SURP ASDVADZADZIN (ASTVAZAZİN) COMPLEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülüzar Şule TEPETAŞ CENGİZ Tacettin TEZCAN- Özgür Kıvılcan DOĞAN  
FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ (DI-QUEST): TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 87, ss, 183-204

Questıonnaire of Teacher Views on Differentiated Teaching (Di-Quest): Adaptation to Turkish, Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Taşçı  
GAZÂLÎ’NİN HAREKET FELSEFESİNİN MEKÂNA YANSIMASI: SINIRLANDIRILMAMIŞ DOĞA
Sayı 87, ss, 205-216

The Reflection of Gazali's Motion Philosophy on Space: The Unlimited Nature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal AKMAN DÖMBEKCİ Yunus Emre ÖZTÜRK  
BURUN ESTETİĞİ OPERASYONLARINI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER VE BURUN ESTETİĞİNİN TIBBİLEŞTİRİLMESİ
Sayı 87, ss, 217-240

Social Factors Affecting Rhinoplasty Operations and Mecicalization of Rhinoplasty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1999
Özet | Abstract | Tam Metin |

hüseyin yolcu  
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE EBA CANLI DERSLERLE İLGİLİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 87, ss, 241-262

Teachers' Views about Eba Live Lessons in the Distance Education Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2031
Özet | Abstract | Tam Metin |

ibrahim TETİK Mahmood Ahmed Hasan AHMED, Ali İhsan PALA, Adnan Al-hamwi AL-OLABİ  
Türkiye’de Kur’ân-ı Kerîm Öğretim Metodolojisi Üzerine Bir Alan Araştırması
Sayı 87, ss, 263-306

Quran Teaching Methodology on a Field Study in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaan Öztutgan  
TÜRKİYE’DE GİTAR ALANINDA YAYINLANMIŞ MAKALELERİN ANALİZİ
Sayı 87, ss, 307-320

Analysis of the Articles Were Published in Guitar Field in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan BAŞ Ahmet Edi  
TARİH İÇERİKLİ DİZİ VE FİLMLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE OLAN ETKİSİ: NİTEL BİR ANALİZ
Sayı 87, ss, 321-340

The Effect of Historical TV Series and Movies on the Social Studies Course: A Qualitative Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1995
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman Cerrah  
ERZURUM KIRSALINDA DİN GÖREVLİSİ ALGISI (ERZURUM/OLTU ÖRNEĞİ)
Sayı 87, ss, 341-362

Perception of Religious Worker in Erzurum Rural (Erzurum / Oltu Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet zülfi cennet  
KIRAAT FARKLILIKLARININ DİLBİLİMSEL İMKÂN ZEMİNİNE DAİR BİR İNCELEME
Sayı 87, ss, 363-386

Analysis of the Possibility of Linguistic Basing of Qiraat Differences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem Keskin  
EURONEXT 100 ENDEKSİ İLE AMERİKAN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI ARASINDA İLİŞKİ DÜZEY ANALİZİ
Sayı 87, ss, 387-398

Correlation Analysis Between Euronext 100 Index and the Federal Reserve Board Interest Regulations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem INCE YENILMEZ Merve İNCE PALAMUTOĞLU(**)  
Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza ve Beden İmgesi Algısı ile İlişkisi
Sayı 87, ss, 399-412

ORTHOREXIA NERVOSA IN UNIVERSITY STUDENTS AND ITS RELATIONSHIP WITH BODY IMAGE PERCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2097
Özet | Abstract | Tam Metin |

MİTHAT TAKUNYACI  
Matematik Öğretimi Yeterlik İnancı Envanteri (MÖYİE)’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması
Sayı 87, ss, 413-434

ADAPTATION OF TEACHING MATHEMATICS EFFICACY BELIEF INVENTORY (TMEBI) INTO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1998
Özet | Abstract | Tam Metin |

MUHAMMED TUNAGÜR  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 87, ss, 435-450

Examination of Academic Literacy Levels of Turkish Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2033
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet BAŞ Fatih BALAMAN - Suphi BALCI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMINDA TEKNOSTRES DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 87, ss, 451-470

Turkish Adaptation of the Level of Technostress in the Technology-Supported Learning Environment of University Students: A Validity - Relıability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2044
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat MERE Mahmut MASCA  
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜLKELERİYLE TİCARİ İLİŞKİSİNİN PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMIYLA AMPİRİK ANALİZİ
Sayı 87, ss, 471-490

An Empirical Analysis of Turkey’s Trade Relations With European Union and Shanghai Cooperation Organization Countries by Panel Gravity Model Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Karlangıç  
HZ. UKKÂŞE TÜRBELERİ İLE İLGİLİ OSMANLI BELGELERİNE YANSIYANLAR
Sayı 87, ss, 491-506

Reflections of the Ottoman Documents About Hz. Ukkâse Tombs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2059
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Özçakır Sümen  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL BİLGİYİ FARKLI TEMSİL BİÇİMLERİNE DÖNÜŞTÜREBİLME BECERİLERİ
Sayı 87, ss, 507-524

The Skills of Elementary School Students to Transform Mathematical Knowledge into Different Representations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1994
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖZNUR EKER Bayram ÖZER  
GÖRSEL İMGELEMİN CANLILIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 87, ss, 525-536

Title of the Article (English) The Adaptation Study of Vividness of Visual Imagery Scale to Turkish, Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2003
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet Sağtaş Sena ŞEMSETTİNOĞLU  
SOSYAL MEDYADA ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMADA ELDE EDİLEN BİLGİNİN KULLANIŞLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Sayı 87, ss, 537-562

Identifying the Factors Affecting the Usability of the Information Obtained in Electronic Word of Mouth Marketing on Social Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2060
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Meri Yılan  
Türk Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Karma Öğrenme Yaklaşımının Uygulaması Sonrasında Özerk Öğrenme Konusunda Görüşleri
Sayı 87, ss, 563-580

TURKISH PREP CLASS STUDENTS’ VIEWS ON AUTONOMOUS LEARNING AFTER THE IMPLEMENTATION OF A BLENDED LEARNING APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma ŞAHİN KUTLU  
TÜRKİYE’DE GIDA ENFLASYONUNUN BELİRLEYİCİLERİ: SVAR MODELİNDEN KANITLAR
Sayı 87, ss, 581-598

Determinants of Food Inflation in Turkey: Evidence from the SVAR Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Gülşah KANİ Gizem ARSLAN  
“İngilizce Dosyası- English File” Kitap Serisindeki Gömülü Özcü (Olmayan) Kültürel Söylemlerin Eleştirel İncelemesi
Sayı 87, ss, 599-616

A CRITICAL EXAMINATION OF (NON-) ESSENTIALIST CULTURAL DISCOURSES EMBEDDED IN THE TEXTBOOK SERIES “ENGLISH FILE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2071
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri