eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSon SayıEditör
Prof. Dr. A. Halim ULAŞ- Dr. Yasemin KURTLU

Editör Yardımcısı
Elif AKAN - Mehmet Ali ER

Erzurum  21.09.2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Karabulut Lokman Turan  
SÜREÇSEL MODELE DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİLİLİĞİNİN KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI İLE İNCELENMESİ
Sayı 87, ss, 01-18

Investigation of the Effectiveness of Activities Based on the Prodecural Model on Students' Reading Comprehension Skills with Mixed Method Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2040
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Yanık Nazmiye Yılmaz  
MUHASEBE MESLEK MENSUBU ADAYLARININ HİLE ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 87, ss, 19-36

A Research on the Fraud Perception of Candidates Accounting Profession: The Case of Recep Tayyip Erdogan University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2035
Özet | Abstract | Tam Metin |

ASLAM JANKIR  
es-Sübki’nin Tabâkâtü’ş-Şâfiiyyet’il-Kübrâ Adlı Eserindeki Nahiv ile İlgili Görüşleri
Sayı 87, ss, 37-64

al-Subki’s Grammatical Views in Tabâkât al-Shafiya al-Kubrâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2030
Özet | Abstract | Tam Metin |

DEVA ÖZDER  
ESKİ BİR TÜRK GELENEĞİNİN KLASİK TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASI: “KAN YALAŞMAK”
Sayı 87, ss, 65-78

The Reflection of an Old Turkish Tradition on the Classical Turkish Poetry: “Licking Blood”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞAHİN  
DUYGUSAL ZEKÂ VE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE GÜNLÜK YARATICILIĞIN ARACI ROLÜ
Sayı 87, ss, 79-96

Mediating Effect of Self/Everyday Creativity on the Relationship between Emotional Intelligence Affects Social Problem – Solving
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2063
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet EDİ Ercan DEMİRTAŞ, Muhammet Yıldız  
ELEŞKİRT (AĞRI) ÇEVRESİNDEKİ KÖY YERLEŞMELERİNİN ADLARININ DEĞİŞİM SÜRECİ VE TOPONOMİK ANALİZİ
Sayı 87, ss, 97-116

Change Process and Toponomic Analysis of the Names of Village Settlements Around Eleşkirt (Ağrı)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2069
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ZENGİN Ömer Aslan, Ceyhan Alu, Abdulkadir Aslan  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ (COVİD-19) SÜRECİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM ŞEKLİNDE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 87, ss, 117-142

Determining the Opinions of Classroom Teachers on the Distance Education of Social Studies Course in the Pandemic (Covid-19) Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü Bozkurt Şükrü BOZKURT, Ergün KARA  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 87, ss, 143-160

Determining the Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Commitment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2001
Özet | Abstract | Tam Metin |

FATİH ELCİL Fatih Sarımeşe  
Yeniköy Surp Asdvadzadzin (Astvazazin) Kompleksi
Sayı 87, ss, 161-182

YENIKOY SURP ASDVADZADZIN (ASTVAZAZİN) COMPLEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülüzar Şule TEPETAŞ CENGİZ Tacettin TEZCAN- Özgür Kıvılcan DOĞAN  
FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ (DI-QUEST): TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 87, ss, 183-204

Questıonnaire of Teacher Views on Differentiated Teaching (Di-Quest): Adaptation to Turkish, Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2021
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Taşçı  
GAZÂLÎ’NİN HAREKET FELSEFESİNİN MEKÂNA YANSIMASI: SINIRLANDIRILMAMIŞ DOĞA
Sayı 87, ss, 205-216

The Reflection of Gazali's Motion Philosophy on Space: The Unlimited Nature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal AKMAN DÖMBEKCİ Yunus Emre ÖZTÜRK  
BURUN ESTETİĞİ OPERASYONLARINI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER VE BURUN ESTETİĞİNİN TIBBİLEŞTİRİLMESİ
Sayı 87, ss, 217-240

Social Factors Affecting Rhinoplasty Operations and Mecicalization of Rhinoplasty
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1999
Özet | Abstract | Tam Metin |

hüseyin yolcu  
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE EBA CANLI DERSLERLE İLGİLİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
Sayı 87, ss, 241-262

Teachers' Views about Eba Live Lessons in the Distance Education Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2031
Özet | Abstract | Tam Metin |

ibrahim TETİK Mahmood Ahmed Hasan AHMED, Ali İhsan PALA, Adnan Al-hamwi AL-OLABİ  
Türkiye’de Kur’ân-ı Kerîm Öğretim Metodolojisi Üzerine Bir Alan Araştırması
Sayı 87, ss, 263-306

Quran Teaching Methodology on a Field Study in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaan Öztutgan  
TÜRKİYE’DE GİTAR ALANINDA YAYINLANMIŞ MAKALELERİN ANALİZİ
Sayı 87, ss, 307-320

Analysis of the Articles Were Published in Guitar Field in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2037
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan BAŞ Ahmet Edi  
TARİH İÇERİKLİ DİZİ VE FİLMLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE OLAN ETKİSİ: NİTEL BİR ANALİZ
Sayı 87, ss, 321-340

The Effect of Historical TV Series and Movies on the Social Studies Course: A Qualitative Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1995
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman Cerrah  
ERZURUM KIRSALINDA DİN GÖREVLİSİ ALGISI (ERZURUM/OLTU ÖRNEĞİ)
Sayı 87, ss, 341-362

Perception of Religious Worker in Erzurum Rural (Erzurum / Oltu Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2066
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet zülfi cennet  
KIRAAT FARKLILIKLARININ DİLBİLİMSEL İMKÂN ZEMİNİNE DAİR BİR İNCELEME
Sayı 87, ss, 363-386

Analysis of the Possibility of Linguistic Basing of Qiraat Differences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem Keskin  
EURONEXT 100 ENDEKSİ İLE AMERİKAN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI ARASINDA İLİŞKİ DÜZEY ANALİZİ
Sayı 87, ss, 387-398

Correlation Analysis Between Euronext 100 Index and the Federal Reserve Board Interest Regulations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem INCE YENILMEZ Merve İNCE PALAMUTOĞLU(**)  
Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza ve Beden İmgesi Algısı ile İlişkisi
Sayı 87, ss, 399-412

ORTHOREXIA NERVOSA IN UNIVERSITY STUDENTS AND ITS RELATIONSHIP WITH BODY IMAGE PERCEPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2097
Özet | Abstract | Tam Metin |

MİTHAT TAKUNYACI  
Matematik Öğretimi Yeterlik İnancı Envanteri (MÖYİE)’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması
Sayı 87, ss, 413-434

ADAPTATION OF TEACHING MATHEMATICS EFFICACY BELIEF INVENTORY (TMEBI) INTO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1998
Özet | Abstract | Tam Metin |

MUHAMMED TUNAGÜR  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 87, ss, 435-450

Examination of Academic Literacy Levels of Turkish Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2033
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet BAŞ Fatih BALAMAN - Suphi BALCI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMINDA TEKNOSTRES DÜZEYLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK - GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 87, ss, 451-470

Turkish Adaptation of the Level of Technostress in the Technology-Supported Learning Environment of University Students: A Validity - Relıability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2044
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat MERE Mahmut MASCA  
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜLKELERİYLE TİCARİ İLİŞKİSİNİN PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMIYLA AMPİRİK ANALİZİ
Sayı 87, ss, 471-490

An Empirical Analysis of Turkey’s Trade Relations With European Union and Shanghai Cooperation Organization Countries by Panel Gravity Model Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Karlangıç  
HZ. UKKÂŞE TÜRBELERİ İLE İLGİLİ OSMANLI BELGELERİNE YANSIYANLAR
Sayı 87, ss, 491-506

Reflections of the Ottoman Documents About Hz. Ukkâse Tombs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2059
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Özçakır Sümen  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL BİLGİYİ FARKLI TEMSİL BİÇİMLERİNE DÖNÜŞTÜREBİLME BECERİLERİ
Sayı 87, ss, 507-524

The Skills of Elementary School Students to Transform Mathematical Knowledge into Different Representations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1994
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖZNUR EKER Bayram ÖZER  
GÖRSEL İMGELEMİN CANLILIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayı 87, ss, 525-536

Title of the Article (English) The Adaptation Study of Vividness of Visual Imagery Scale to Turkish, Validity and Reliability
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2003
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet Sağtaş Sena ŞEMSETTİNOĞLU  
SOSYAL MEDYADA ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMADA ELDE EDİLEN BİLGİNİN KULLANIŞLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Sayı 87, ss, 537-562

Identifying the Factors Affecting the Usability of the Information Obtained in Electronic Word of Mouth Marketing on Social Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2060
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Meri Yılan  
Türk Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Karma Öğrenme Yaklaşımının Uygulaması Sonrasında Özerk Öğrenme Konusunda Görüşleri
Sayı 87, ss, 563-580

TURKISH PREP CLASS STUDENTS’ VIEWS ON AUTONOMOUS LEARNING AFTER THE IMPLEMENTATION OF A BLENDED LEARNING APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma ŞAHİN KUTLU  
TÜRKİYE’DE GIDA ENFLASYONUNUN BELİRLEYİCİLERİ: SVAR MODELİNDEN KANITLAR
Sayı 87, ss, 581-598

Determinants of Food Inflation in Turkey: Evidence from the SVAR Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2088
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Gülşah KANİ Gizem ARSLAN  
“İngilizce Dosyası- English File” Kitap Serisindeki Gömülü Özcü (Olmayan) Kültürel Söylemlerin Eleştirel İncelemesi
Sayı 87, ss, 599-616

A CRITICAL EXAMINATION OF (NON-) ESSENTIALIST CULTURAL DISCOURSES EMBEDDED IN THE TEXTBOOK SERIES “ENGLISH FILE”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev2071
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri